Το νέο Καταστατικό του Συνδέσμου, όπου θα αναφέρεται η αλλαγή έδρας από Θεσσαλονίκη σε Δασύλλιο, θα αναρτηθεί μόλις μας γίνει διαθέσιμο.-

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΔΑΣΥΛΛΙΩΤΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύνδεσμος με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΑΣΥΛΙΩΤΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" με έδρα την Θεσσαλονίκη. Κάθε προηγούμενος σύλλογος διαλύεται και αποτελεί ιστορικό στοιχείο, παράδοση και μνήμη. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σκοπός - Δραστηριότητες 
Βασικός σκοπός:  
α) Η αναμόχλευση και η αναβίωση των ηθών και εθίμων του χωριού για τους μεγαλύτερους, η γνώση και η εκμάθηση των παραδοσιακών εθίμων για τους νεότερους, η συνέχιση και η καταγραφή των ηθών και εθίμων για τις μελλοντικές γενιές και το αντάμωμα των απανταχού Δασυλλιωτών στη γενέτειρα τους κάθε χρόνο στις 26 και 27 Ιουλίου.
β) Ο αλληλοσεβασμός των μελών, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η αγάπη και η ενότητα όλων των συγχωριανών, η αλληλοκατανόηση και η προσήλωση στις παραδόσεις, στα ήθη και έθιμα του χωριού. Δραστηριότητες: 
α) Η συγκέντρωση και η καταγραφή παραδοσιακών στοιχείων, στοιχείων πολιτισμού, πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, στοιχείων θρησκευτικών και ψυχαγωγίας, που γεννήθηκαν και αναβιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. 
β) Η στήριξη και η συνέχιση του κοινού γεύματος (Γεύμα αγάπης) στην πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής και η πλαισίωση της όλης γιορτής με χορευτικά συγκροτήματα, λαχειοφόρο αγορά και λαϊκό γλέντι. 
γ) Η εξασφάλιση κατασκευής χώρου ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, (ξενώνας) και αίθουσας διαλέξεων και συσκέψεων.  δ) Η συντήρηση της εκκλησίας του χωριού και όλων των παρεκκλησίων (του χωριού), ιδιαίτερα της "Αγίας Παρασκευής" σε θέματα λατρείας, λειτουργικών αμφίων, βιβλίων και εξωραϊσμού του χώρου, εντός και πέριξ αυτών, με την συνεργασία του εκκλησιαστικού συμβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Πόροι του Συνδέσμου 
Προέρχονται:
α) Από δικαίωμα πρώτης εγγραφής πέντε (5) ευρώ,
β) από ετήσια συνδρομή δέκα (10) ευρώ, 
γ)  από δωρεές πάσης φύσεως, 
δ) από λαχειοφόρο αγορά και 
ε) από το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Η σύσταση του Συνδέσμου 
Ο Σύνδεσμος συνίσταται  από μέλη τα οποία διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. 
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη: είναι οι εντός και οι εκτός Ελλαδικού χώρου Δασυλλιώτες ή τα μέλη των οποίων και οι δύο ή ο ένας από τους γονείς γεννήθηκε στο Δασσύλιο και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μελών  του Συνδέσμου, καθώς και οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ μέλη: θεωρούνται τα μέλη επιστημονικού ιδρύματος, μη Δασυλλιώτες οι οποίοι ανταποκρίνονται σε θέματα Δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη: είναι οι εκάστοτε από το Δ.Σ. αναγορευόμενοι, εξαιτίας των παρασχόντων σημαντικών υπηρεσιών στο Σύνδεσμο ή στη κοινότητα Δασσυλίου, Δασυλλιώτες και μη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τα όργανα του Συνδέσμου είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) 
3.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Η Γενική Συνέλευση 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου. 
Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου είναι ΤΑΚΤΙΚΕΣ και ΕΚΤΑΚΤΕΣ. 
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο υποχρεωτικά το μήνα Ιούλιο στο Δασύλλιο και μάλιστα στις 27 Ιουλίου εορτή του Αγίου Παντελεήμονα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου,  με θέματα εκτός των άλλων τον απολογισμό του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών του Συνδέσμου, εγγράφως από το Δ.Σ. στην έδρα του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη. 
Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, προεδρεύεται από τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα ταμιακώς εντάξει μέλη. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που πρέπει να είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των ταμιακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα Γ.Σ. εντός επτά (7) ημερών που θεωρείται κανονική και που είναι σε απαρτία με την παρουσία όσων μελών προσέλθουν. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
Ο Σύνδεσμος διοικείται  από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των ταμιακώς εντάξει μελών, των κατοικούντων στο νομό Θεσσαλονίκης, με μυστική ψηφοφορία τον μήνα Μάϊο. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και από τρία μέλη. Ομοίως εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, όπως και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου, και ένα αναπληρωματικό μέλος της. Το Δ.Σ. συνεδριάζει, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αφού προειδοποιηθούν και συναινέσουν και τα άλλα μέλη, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών. Οι συνεδριάσει του Δ.Σ. θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων στη Θεσσαλονίκη και θα είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., αποφασίζει έγκαιρα για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας από τα μέλη του Συνδέσμου και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει τον Σύνδεσμο σ' όλες τις σχέσεις του με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Συνυπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα εντάλματα και τις αποδείξεις πληρωμής, καθώς και τις αναλήψεις και τις καταθέσεις χρημάτων από τη Τράπεζα. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τις προεδρεύει και τις διευθύνει. Σε περίπτωση απουσίας του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Ο Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής μαζί με το Πρόεδρο, τηρεί τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, μητρώο μελών και πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. Η απουσία του Γραμματέα αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας τους. Ο Ταμίας  εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που έχουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα του Συνδέσμου, τις εισφορές του Συνδέσμου και γενικά όλα τα έσοδα του Συνδέσμου. Τηρεί το βιβλίο εσόδων - εξόδων και κρατάει στα χέρια του μέχρρι 146,74 ευρώ (50.000 δρχ.),  για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών του Συνδέσμου. Οι αναλήψεις και οι  καταθέσεις χρημάτων γίνονται από τον Ταμία παρουσία και του Προέδρου του Συνδέσμου. Τον Ταμία απουσιάζοντα αναπληρώνει κάποιο μέλος του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Εξελεγκτική Επιτροπή 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ένα αναπληρωματικό μέλος. Επιλέγεται για δύο χρόνια και έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών του Συνδέσμου. Ελέγχει τα βιβλία του Ταμία και συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ο Σύνδεσμος έχει ιδίαν σφραγίδα, η οποία είναι κυκλική, φέρει γύρωθεν την επωνυμία του Συνδέσμου και στο κέντρο αυτής το έτος ίδρυσης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ο παρών Πολιτιστικός Σύνδεσμος εντάσσεται στα μέλη - σωματεία της Ομοσπονδίας των Δυτικομακεδονικών Σωματείων, συνεργάζεται με αυτά όπως και με κάθε σύλλογο και σύνδεσμο του νομού Γρεβενών και γενικά της Μακεδονίας. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τροποποίηση του καταστατικού 
Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον, των ταμιακώς εντάξει μελών με πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, καθορίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε  από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας και εγκρίθηκε από την πρώτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας των Δυτικομακεδονικών Σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 16 Μαΐου 2003. Αποτελείται  από 13 άρθρα και ισχύει από την χρονολογία έγκρισης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν και ψήφισαν 31 άτομα. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16-05-2003 
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Παπαγεωργίου Βασίλειος 2. Χαρίτου Αλίκη 3.Τζιβάνης Γώργιος 4. Τζάμος Ιωάννης 5. Γερασόπουλος Θωμάς 6. Χαριζοπούλου Βασιλική 7. Χαριζόπουλος Κων/νος  8. Τζάμου Θεοδώρα 9. Χαριζοπούλου Ελένη 10. Τζάμου Δέσποινα 11. Παπαγεωργίου Κων/να 12. Παπαγεωργίου Ολγα 13. Χαριζόπουλος Θ. Κων/νος 14. Γκαβάνη Ευδοκία 15. Γκαβάνη Σοφία 16. Τσιούκλας Φώτιος 17. Παπαδόπουλος Αθανάσιος 18. Σκόδρας Χριστόδουλος 19. Γερασόπουλος Ηλίας 20.Χαριζόπουλος Β. Κων/νος 21. Παπαγεωργίου Αγγελική 

ΠΡΑΞΗ 1η 
Σήμερα 16 Μαίου 2003, ημέρα Παρασκευή, και στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, έλαβε χώρα Γενική Συνέλευση των Δασυλλιωτών που κατοικούν στον νομό Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόσκληση των ιδρυτικών μελών του, προς έγκριση, Πολιτιστικού Συνδέσμου των Απανταχού Δασυλλιωτών "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η Γενική Συνέλευση ανέδειξε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 
Παπαγεωργίου Βασίλειος Πρόεδρος, Τζιβάνης Γεώργιος  Αντιπρόεδρος, Χαριζοπούλου Βασιλική Γραμματέας, Τζιόλα Μαίρη Ταμίας, Τζάμος Ευάγγελος Μέλος, Γερασόπουλος Θωμάς Μέλος, Χαριζόπουλος Θ. Κων/νος Μέλος 
Γι' αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο Πρόεδρος Βασίλειος Παπαγεωργίου Η Γραμματέας Βασιλική Χαριζοπούλου.


Comments