ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΑ!!!

 
Ζητούνται Ψυχολόγοι στην Κύπρο

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Εταιρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την δημιουργία «Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης». Τα Κέντρα θα λειτουργήσουν σε 4 επαρχίες (Λευκωσίας, Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου). Αντικείμενο της εργασίας των Κέντρων θα είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης μαθητών και γονέων στα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΔΡΑ.Σ.Ε  Ζητούνται εργαζόμενοι με τα παρακάτω προσόντα:

 6 Κλινικοί Ψυχολόγοι

 1.(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας συνολικής διάρκειας δύο τουλάχιστον χρόνων, που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.

Mπορούν να γίνουν δεκτά και περισσότερα του ενός μεταπτυχιακά διπλώματα ή τίτλοι που να καταλήγουν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας, εφόσον η συνολική διάρκεια τους είναι δύο τουλάχιστον χρόνων και περιλαμβάνουν και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.  

ή

 (β) Μεταπτυχιακού επιπέδου πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας διάρκειας πέντε τουλάχιστον χρόνων που να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστο μηνών.

(γ) τετραετής επαγγελματική εμπειρία

 2. Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγου Νόμου.

 4 Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι

 1.Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της  Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

2.Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγου Νόμου

3.Τετραετής επαγγελματική εμπειρία

 Να δοθεί τεκμηρίωση για το κάθε σημείο/προσόν που κατέχει ο κάθε προτεινόμενος.

Η απαιτούμενη εμπειρία και για τις δύο κατηγορίες Ψυχολόγων πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον εργοδότη με συγκεκριμένη αναφορά για τη συγκεκριμένη θέση και τα καθήκοντα  και αντίγραφο του ασφαλιστικού λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο να αναγράφεται ο συγκεκριμένος εργοδότης.  

 Αιτήσεις: Στείλτε το βιογραφικό σας στη φόρμα "Έντυπο 5_Υπόδειγμα CV_για διαγωνισμούς δημοσίου_Κύπρος " που επισυνάπτεται στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας μαζί με επιστολή όπου θα αναφέρεται ποιά από τα παραπάνω καθήκοντα μπορείτε να αποδείξετε με βεβαίωση εργοδότη στο info@annadalosi.com κι εμείς θα το προωθήσουμε στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Σημειώστε ότι η εταιρία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για τα άτομα που θα προσληφθούν. Προθεσμία: Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017.

 
Careers Advisor in Cyprus
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs)

To Yπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training – NEETs).

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, Νέοι ηλικίας από 25 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) , κατά την ημερομηνία πρόσληψης, η οποία γίνεται μέσα στην περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από τα συνημμένα που ακολουθούν και από την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy) καθώς και από τα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 24 Απριλίου 2017 μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας.

 
Θέση εργασίας στην Κύπρο

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αγορά υπηρεσιών διαχειριστών σε προγράμματα της Τεχνικών Σχολών και της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας. 

Ζητούνται άτομα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Βασικοί Εμπειρογνώμονες- Διαχειριστές για Λευκωσία και Λεμεσό

Προσόντα;

Α. Διετές τουλάχιστο Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Διαχείριση Γραφείου ή Διοικητική Υποστήριξη ή Γραμματειακές Σπουδές ήΠανεπιστημιακό τίτλο πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο προσόν σε οποιονδήποτε κλάδο (Να επισυναφθούν με το Έντυπο 5 αντίγραφα των τίτλων)

Β. Τριετή ειδική εμπειρία σε τουλάχιστο πέντε από τα ακόλουθα(Να επισυναφθούν δηλώσεις των εργοδοτών για την φύση της εργασίας του προτεινόμενου εμπειρογνώμονα και Πιστοποιητικό Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αποδεικνύει την εργοδοσία τους από τον συγκεκριμένο εργοδότη που θα εκδώσει την δήλωση, για όσα χρόνια διεκδικεί εμπειρία ο εμπειρογνώμονας):

1.    Καταχωρήσεις δεδομένων σε ηλεκτρονικού υπολογιστές

2.    Τήρηση πρακτικών συνεδριών

3.    Αρχειοθέτηση εγγράφων με βάση τις νενομισμένες πρακτικές

4.    Οργάνωση του χρόνου διοικητικών ατόμων

5.    Οργάνωση συνεδριών / συναντήσεων/ εκδηλώσεων / επισκέψεων / εκθέσεων

6.    Ανάληψη μετάφρασης κειμένων από Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα

7.    Παροχή προφορικών ή γραπτών πληροφοριών για τα προγράμματα της Δ/νσης Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

8.    Διαχείριση επισκεπτών

9.    Έλεγχος και καταχώρηση δελτίων καταγραφής εργασίας

10.  Οργάνωση Δημοσιογραφικών Διασκέψεων και σύνταξη Δελτίων Τύπου

 

Θα πρέπει δοθεί τεκμηρίωση για το κάθε σημείο/προσόν που κατέχει ο κάθε προτεινόμενος.

Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον εργοδότη με συγκεκριμένη αναφορά για τη συγκεκριμένη θέση και τα καθήκοντα  και αντίγραφο του ασφαλιστικού λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο να αναγράφεται ο συγκεκριμένος εργοδότης.

  1. Αιτήσεις: Στείλτε το βιογραφικό σας στη φόρμα "Έντυπο 5_Υπόδειγμα CV_για διαγωνισμούς δημοσίου_Κύπρος " που επισυνάπτεται στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας μαζί με επιστολή όπου θα αναφέρεται ποιά από τα παραπάνω καθήκοντα μπορείτε να αποδείξετε με βεβαίωση εργοδότη στο info@annadalosi.com κι εμείς θα το προωθήσουμε στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 
EU Commission in Cyprus_Find your Talent_Dalosi Careers Advisor
Hμερίδα: «Βρες το ταλέντο σου!»
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

9 Δεκεμβρίου 2016 8:30 - 12:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Κίμωνος Γωνία και Θουκυδίδου- Ακρόπολη 1434, Λευκωσία


Διοργανωτές: Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης επισυνάπτεται ως .pdf στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας.
Σημ. 1. Η εκδήλωση θα είναι στα Ελληνικά.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 08/12/2016 (περιορισμένος αριθμός θέσεων)
Π.Α.: kyriaki@opinionaction.com ή στο τηλέφωνο 22875561
Για ηλεκτρονικές εγγραφές: http://bit.ly/2fuWQmI
Tel: +357 22817770
 
QS World Grad School Tour at Nicosia 2016
 

Διεθνής έκθεση πανεπιστημίων για Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά

QS World Grad School Tour

Λευκωσία, Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, Hilton Park Nicosia, Λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή, 14:00-18:00

Η QS World Grad School Tour είναι η πιο δημοφιλής έκθεση διεθνών πανεπιστημίων για μεταπτυχιακά και διδακτορικά η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Λευκωσία. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους μελλοντικούς φοιτητές αντίστοιχων προγραμμάτων που φιλοδοξούν να σπουδάσουν στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και σε άλλους διεθνείς προορισμούς σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η λίστα των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

Cass Business School (UK), Glasgow University (UK), Manchester Business School (UK), HEC-Paris (FR), IE Business School (ES) και άλλα.

Επιπλέον η έκθεση προσφέρει:

       Συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών πανεπιστημίων

       QS Υποτροφίες ύψους $1,7 εκ. για μεταπτυχιακά και διδακτορικά

       Σεμινάρια και workshops

       LinkedIn Photo-shoot

       Networking με επιτυχημένους αποφοίτους

       Συμβουλευτική Καριέρας από την σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού Άννα Δαλώση

Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν αλλά απαιτείται η εγγραφή ηλεκτρονικά. Για να εγγραφείτε στην έκθεση και να δείτε το πρόγραμμα της έκθεσης κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Cyprus@qs.com


 
Θέση Εργασίας στην Κύπρο
Θέση Εργασίας: Στέλεχος Διαχείρισης Κέντρου Εξυπηρέτησης Μεταναστών.
Λευκωσία, Κύπρος

Πτυχιούχος σε οποιοδήποτε αντικείμενο με 1 ή 2 χρόνια εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α) διαχείριση έργων,  
β) παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων
γ) παροχή υπηρεσιών για την πρόσβαση ατόμων στην αγορά εργασίας και εργασιακό προσανατολισμό
δ) διαδικασίες νόμιμης διαμονής και άλλα ζητήματα μετανάστευσης.

Το συμβόλαιο θα είναι για 1 έτος με προοπτική ανανέωσης για ακόμη 2 έτη.

Ανάλογα με την εμπειρία ο μισθός θα καθοριστεί από 1.100 - 1.300 ευρώ το μήνα.
Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Στείλετε email στο careerscoach@gmail.com με θέμα: "Στέλεχος Διαχείρισης_το όνομά σας" μέχρι τις 7/8 μαζί με το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή.

 
Traineeships in EU Commission
Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πληρωμένη πρακτική άσκηση 5 μηνών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή κάποια εκτελεστικά όργανα και οργανισμούς των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία). Έναρξη από την 1η Οκτωβρίου. Προσφέρεται μηνιαία επιχορήγηση περίπου € 1.120 και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου. Μπορεί επίσης να παρέχεται ασφάλισης ατυχημάτων και υγείας. Κάθε χρόνο, υπάρχουν περίπου 1.300 διαθέσιμες θέσεις. Αν είστε ένας από τους επιλεγέντες υποψηφίους να πάρετε hands-on εμπειρία σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον που θα σας βοηθήσει περαιτέρω στην καριέρα σας. Περισσότερα: http://ec.europa.eu/stages/

 
Θέσεις Εργασίας 

ICELINE (CYPRUS) LTD Εταιρεία εισαγωγής επεξεργασίας και διανομής κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα την Λευκωσία

Υπεύθυνος Καταστήματος

Operation and Personal Assistant Manager

Περιγραφή των θέσεων θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας ως attachment


 
EUROPASS

Ευρωπαϊκό Βιογραφικό EUROPASS

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου, διοργανώνει δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες στη Λευκωσία (24/11/2015), Λεμεσό (26/11/2015) και Λάρνακα (1/12/2015), ανοικτές προς όλους.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων, σύμβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα δώσουν στους συμμετέχοντες τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ενός αξιόλογου Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass, τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης Συνοδευτικής Επιστολής και την επιτυχή αντιμετώπιση μιας συνέντευξης εργασίας.

Επιπρόσθετα θα γίνουν παρουσιάσεις για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα Κινητικότητας.

Στο πλαίσιο των ημερίδων θα δίδεται η ευκαιρία δωρεάν επαγγελματικής φωτογράφησης για χρήση στο Βιογραφικό Σημείωμα Europass.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ωρών 10:00 – 14:00 σε ξενοδοχεία που θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Θα ακολουθήσει Δεξίωση   

  Για δηλώσεις συμμετοχής κάνετε κλικ εδώ 
Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017 του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) που ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου 2016.

Το Πρόγραμμα είναι βραδινής φοίτησης και αποτελείται από 5 ενότητες. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια διευθυντική σταδιοδρομία. Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ. στα κεντρικά κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), στη Λευκωσία. Τα δίδακτρα είναι €3.426 και καταβάλλονται σε πέντε δόσεις, ανά ενότητα. Υποψήφιοι για συμμετοχή είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιωτικό, τον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την on line αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016. Για αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον υποφαινόμενο ή στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy).
 
Θέση εργασίας Κύπρος

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Κατεβάστε το επισυναπτόμενο .pdf που θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.


 
Διαγωνισμός Video

Είσαι νέος; Θες να πεις την άποψή σου;  

Πάτησε το κουμπί, δημιούργησε ένα βίντεο δηλώνοντας μία ευχή για το μέλλον ή μια θεματική στην οποία θα ήθελες να δοθεί έμφαση από το Κράτος στα θέματα που επηρεάζουν τους νέους και στείλε το στο Facebook του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Αποσπάσματα από τα βίντεο που θα σταλούν από νέους θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί μία σύντομη ταινία η οποία θα προβληθεί  κατά την Εθνική Σύνοδο ΝΕΟΝ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία

Όροι συμμετοχής:

Ø  Διάρκεια βίντεο: 10 δευτερόλεπτα

Ø  Οι δημιουργοί μπορεί να είναι οργανώσεις νεολαίας ή άτομα μεταξύ 15 με 35 ετών                 

Ø  Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει μία συμμετοχή 

Ø  Θα πρέπει παράλληλα να δηλώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του δημιουργού (Όνομα και επώνυμο/ονομασία οργάνωσης, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Ø  Κάθε συμμετοχή πρέπει να συνδέεται ξεκάθαρα με το θέμα του διαγωνισμού.

Ø  Μόνο πρωτότυπα έργα μπορούν να γίνουν δεκτά. Όταν υποβληθεί μία συμμετοχή, είναι οριστική.

Ø  Στο βίντεο μπορούν να συμμετέχουν πολλά άτομα, αλλά μόνο ένα άτομο ή οργάνωση μπορεί να υποβάλει το βίντεο ως δημιουργός, και με την ιδιότητα αυτή θα αξιολογηθεί από την υπεύθυνη επιτροπή.

Όσοι νέοι στείλουν βίντεο θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε κλήρωση για Microsoft power banks!!

Η κλήρωση θα γίνει κατά την τελετή λήξης της Συνόδου. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ελευθερία Χριστοφόρου στο 25392211/25395477 ή την Έλενα Καλλή στο 22402679/22402601.

 
Σύνοδος Νέων
 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αποφάσισε όπως προβεί σε διαμόρφωση ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται οι παρακάτω δράσεις:

Εθνική Σύνοδος Νέων, Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία. Στη Σύνοδο καλούνται όλοι οι νέοι καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας να εκφράσουν τις απόψεις τους για την εθνική στρατηγική για τη νεολαία μέσα από τη συμμετοχή τους στα θεματικά εργαστήρια:

1.    Εκπαίδευση & Κατάρτιση (Facilitator: Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Youth Trainer).

2.    Απασχόληση & επιχειρηματικότητα,

3.    Υγεία & υγιής απασχόληση,

4.    Συμμετοχή & εθελοντισμός,

5.    Κοινωνική συμπερίληψη (Social Inclusion),

6.    Δημιουργικότητα & πολιτισμός.

Οι νέοι που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο, θα μπορέσουν να συμβάλουν ενεργά στον καταρτισμό της εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία.

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη και έχουν προσκληθεί να παραστούν αξιωματούχοι του κράτους και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.

Φεστιβάλ Νεολαίας, Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας 5:00 - 11:00 μ.μ. Το Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες όπως street theater, flash mob, ανθρώπινη βιβλιοθήκη, ζωντανή μουσική από νεανικά συγκροτήματα, το γνωστό Fork Festival, Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας και πολλά άλλα.

Μπορείτε να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασιών και τη δήλωση συμμετοχής εδώ. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: Κυριακή, 17 Μαΐου 2015.


 

«Τόσο ίδιες, τόσο διαφορετικές, τόσο Ευρωπαϊκές.» Ο διαγωνισμός συγγραφής κειμένου σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ - ξεκίνησε!

Νέοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη έχουν προσκληθεί να μοιραστούν τις απόψεις τους σε ένα άρθρο έως 1000 λέξεις, σε ένα ή και στα δύο ερωτήματα που σχετίζονται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 ·         Ποια είναι η εμπειρία σου σε μία διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση;

·        Πώς μπορεί η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις;

«Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος υπέρ της ειρήνης. Βοηθώντας τους φίλους μας να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες, επωφελούμαστε τόσο εμείς όσο και εκείνοι από τη σταθερότητα και την ευημερία γύρω μας. Είμαι βέβαιος ότι ο διαγωνισμός αυτός θα δώσει την ευκαιρία να γραφτούν ενδιαφέροντα κείμενα και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά των Ευρωπαίων που θα οικοδομήσουν το μελλοντικό κοινό μας σπίτι», δήλωσε ο Γιοχάνες Χαν,  επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της ΕΕ.

Ο διαγωνισμός συγγραφής θα διεξάγεται έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015 (μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και είναι ανοιχτός σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 18-25 ετών, που είναι πολίτες των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ. Εθνικές κριτικές επιτροπές θα επιλέξουν έναν νικητή ανά χώρα, που θα προσκληθεί σε μια τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Τα νικητήρια άρθρα τους θα δημοσιευθούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δοθούν σε ευρωπαϊκά κορυφαία Ενημερωτικά Μέσα για δημοσίευση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό συγγραφής και τον τρόπο συμμετοχής περιλαμβάνονται στον ιστότοπο

Επικοινωνία: David Grivet (David.Grivet@icfi.com), Υπεύθυνος τύπου της ICF Mostra, +32 2 537 44 00

Για πληροφορίες σχετικά με τη Διεύρυνση της ΕΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

 
 

VACANCY ANNOUNCEMENT

 POST Research Institute (POST RI) seeks a Part-time Communications Officer for the project entitled “Education for a Culture of Peace as a Vehicle for Reconciliation in Cyprus”

 The successful candidate will be responsible to coordinate the design and implementation of the communication and dissemination strategy.  Other duties and responsibilities of the Communications Officer include:

•          Collaborate with donors and partners on matters of communications and dissemination

•          Focus on the local as well as the international communication needs of the project

•          Prepare and maintain an up-to-date contact database of the projects’ stakeholders and target groups

•          Work through social media and through mainstream media

•          Update the project website and the social media pages of on regular basis

•          Act as a focal point in organizing outreach events

•          Perform other relevant duties as required

The successful candidate will be provided one year contract. The duration of the contract will be from 1st January 2015 to 1 January 2016, with possibility of renewal. The position will be part-time at 50% engagement.

Required Qualifications

•          University Degree in any of the following fields: Media, Communications, Public Relations, Sociology, Political Science and the other related fields.

•          At least 2 years of cumulative experience in a related field.

•          Excellent writing, communication and interpersonal skills in English and Turkish.

•          Knowledge and experience in peace journalism

•          Knowledge and experience in communication campaign and advocacy campaign strategy development, design and implementation

•          Knowledge and experience in use of graphic design programs such as Adobe Photoshop, Corel Draw and Adobe Indesign

•          Knowledge and experience in digital marketing, website update, social media pages management and blogging

The following additional qualifications will be considered as an advantage

•          Master’s Degree in any of the aforementioned fields.

•          Work experience in project management and / or the NGO sector.

•          Experience with EU projects is an advantage

•          Knowledge of Greek Language.

About the Project:

 Education for a Culture of Peace as a Vehicle for Reconciliation in Cyprus is a three-year project initiated on 4 July 2014. The project is being co-implemented by POST Research Institute (POST RI) and Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) and financially supported by the European Commission through the Cypriot Civil Society in Action IV Programme under the EU Aid Programme for the Turkish Cypriot community (Ref No: Europeaid/134660/C/ACT/CY). The overall objective of the project is to use Education for a Culture of Peace as a vehicle to bring structural changes and transformation in the Cypriot society across the divide in order for a Culture of Peace to be cultivated and sustained.

For further information about POST RI and AHDR please visit our websites by www.postresearchinstitute.wordpress.com and www.ahdr.info

 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση 2015-2016

του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ). Ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου 2015.

Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης, αποτελείται από 5 ενότητες, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2015 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2016. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης είτε στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ. στα κεντρικά κτήρια του ΚΕΠΑ, στη Λευκωσία. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι €3.426 και καταβάλλεται σε πέντε δόσεις, ανά ενότητα. Υποψήφιοι για συμμετοχή είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιωτικό, το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015. Για αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον υποφαινόμενο ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ κ. Μαρίνα Μονογιού (22806128, mmonoyiou@kepa.mlsi.gov.cy)

 

ΥΟUNG LEADERS

Η GrantXpert και ο Εκδοτικός Οίκος Δίας διοργανώνουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος “ΥΟUNG LEADERS”.
Η ευρωπαϊκή ομάδα του έργου “ΥΟ
UNG LEADERS” δημιούργησε ένα καινοτόμο και σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων σε νέους ανθρώπους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δεξιότητες εκείνες που σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη των νέων και την επιχειρηματική δραστηριοποίησή τους, καθώς λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα στις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
YOUNG LEADERS θα προσφέρεται σε Επιχειρήσεις για ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού τους, σε ανεξάρτητες ομάδες νέων και σε Οργανισμούς Νέων για ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας των νέων.
Η εκδήλωση πρόκειται να διεξαχθεί σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου την Τετάρτη 24/09/2014 στις 18:00-19:30 στην Πανεπιστημιούπολη, Αίθουσα 010, κτήριο 7, (Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων).
Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση συμμετοχής.
Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει
cocktail.
Μπορείτε να βρείτε τη σχετική πρόσκληση της εκδήλωσης εδώ:

http://www.grantxpert.eu/uploads/fck/file/YBLs%20invitation%20final.pdf

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε εδώ το διαφημιστικό φυλλάδιο του έργου:  http://www.grantxpert.eu/uploads/fck/file/young%20leaders%20leaflet%20all%20in%20one.pdf

Τελευταία ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: 22/09/2014

 
Κενές θέσεις στις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας (Λευκωσία, Λεμεσό)

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Α/Α 16/2014

Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Συντονιστών για τις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας στον Αγ. Αθανάσιο (Λεμεσός), στο Καϊμακλί και στη Λευκωσία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό 16/2014 θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις σχετικές Οδηγίες και να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα. Όροι


 
 

Πρωινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Προθεσμία αίτησης συμμετοχής: Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και είναι στοχευμένο στις ανάγκες των άνεργων νέων πτυχιούχων με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. Πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση που παρέχει σε επίκαιρα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής πείρας με την τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις / οργανισμούς  και κυβερνητικά τμήματα. Τα μαθήματα θα γίνονται στα κεντρικά κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λ. Καλλιπόλεως στη Λευκωσία σε πρωινές ώρες.

Η ανακοίνωση του Προγράμματος και η αίτηση βρίσκονται ΕΔΩ: www.mlsi.gov.cy/kepa και http://www.fb.com/cyprusmim

 

 

Εκδήλωση "Πρακτικές Συμβουλές για Εργοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση".
24 Απριλίου 2014, 7:30 – 20:00.
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λευκωσία.
Πρόγραμμα και πληροφορίες στο pdf στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.


Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2014 (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Η εκδήλωση ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014 θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 9 και 10 Απριλίου 2014, στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέσα σε αυτές τις 2 μέρες, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις στους διάφορους κλάδους της οικονομίας και πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τη θέση σας σε αυτούς. Θα μπορείτε επίσης να μιλήσετε με εκπροσώπους επιχειρήσειων, οργανισμών και συνδέσμων, να επιδώσετε το βιογραφικό σας, να ανταλλάξετε απόψεις, να ενημερωθείτε, να δικτυωθείτε κ.ο.κ. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να φέρετε και το βιογραφικό σας για διόρθωση από επαγγελματίες. Πολύς λόγος γίνεται και για τα θέματα Επιχειρηματικότητας. Στην εκδήλωση μας θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σφαιρικά για σχεδόν τα πάντα γύρω από την Επιχειρηματικότητα: τι συμβαίνει τώρα στην Κύπρο, πώς τα κατάφεραν άλλοι, τι είναι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ποιες οι πηγές χρηματοδότησεις, το ρόλο της έρευνας κ.α.Περισσότερα ΕΔΩ

 
 

The world goes social. So does Cyprus

Με τα σεμινάρια της ΒeaT για *Social Media & Email Marketing και *Mobile & Internet Marketing. 20-22 Μαΐου

H Blade Education and Training με τον εισηγητή Σπύρο Γιαννιώτη και το Athens Training & Development Center διοργανώνουν δυο καινοτόμα σεμινάρια για μάρκετινγκ μέσα στα πλαίσια των Social Media. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το πλήρως ανανεωμένο 12ωρο σεμινάριο 'Social Media and Email Marketing' όσο και για το μοναδικό 'Mobile and Internet Marketing'.

 Επένδυση.Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και κοστίζει €140. Για δυο άτομα από την ίδια εταιρεία η τιμή για τον κάθε ένα είναι €99,99.
Για εταιρείες που θα στείλουν άτομο και στα δυο σεμινάρια η συνολική τιμή είναι €199,99.

 
*Η τιμή συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση, 1 ώρα δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία, πρακτική εξάσκηση στα 'social media' κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, τις σημειώσεις καθώς και ένα ελαφρύ γεύμα.
Για το αναλυτικό πρόγραμμα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο email eleanna@blade.com.cy ή τηλεφωνικά στο 22 434 515. 
Εγγραφείτε εδώ

 
 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Europe Direct Λάρνακας και το NGO Support Centre διοργανώνουν

Εκδήλωση με θέμα:  «Πρακτικές συμβουλές για Εργασία στην ΕΕ και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορήγησης», Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014,17:00 – 19:00.

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λάρνακα, Γωνία Αρχ. Μακαρίου Γ’ και Καλογραιών 4, έναντι Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας – Nicolaides Building.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μιχάλης Στυλιανού, Οικονομικός Αναλυτής, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής               Επιτροπής στην Κύπρο. «Ευκαιρίες Εργοδότησης στην ΕΕ».

 Αθανασία Κωνσταντίνου, EU Careers Ambassador. «Πρακτική άσκηση στην ΕΕ: Πού και πώς να αιτηθείτε».

Νάτια Καραγιάννη, Μέλος Δ.Σ Κέντρου Στήριξης ΜΚΟ, Λειτουργός Έρευνας                               Πανεπιστήμιο Κύπρου.  «Απο την ιδέα στην πράξη: Νεανικές ιδέες και προγράμματα επιχορήγησης από την ΕΕ».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  europedirectlarnaca@cytanet.com.cy


 
SES Special Educational Solutions-Special Educational Systems
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διοργανωτής: Special Educational Solutions-Special Educational Systems

1. Objectives: Trainees will realize and appreciate the potentials of Assistive Technology, learn and practice with a series of hardware, software, methodologies and special instructional material which can be utilized to support special needs children and adults (with dyslexia, autism, visual and hearing impairment, ADD, ADHD, Down Syndrome, Brain damages, who are slow learners, intellectually challenged,..) in their education, communication, rehabilitation, personal development, social interaction and inclusion in the society. 

2. Beneficiaries: Special needs teachers, nursery and primary school teachers, school principles, ICT officers,  Parents, Speech therapists, Occupational therapists, Educational Psychologists, other professionals, special needs people, etc. 

4. Free tools:  Participants will get for free at least an ARABIC BIGKEYS Keyboard, an educational ROBOT, a MAT for the robot, and PESKIDS, an educational software (total cost of the tools is more than 250 USDollars). It is recommended that participants have a USB with them to take other staff for free. There are some interesting surprises for them.

7. Note: Certificates will be issued by SE. S. Trainees will be given priority for job positions, in Arab Countries, with our organization. 

For more information visit our website www.sesarab.com or  please contact: sesses@cytanet.com.cy και 22355203, 22356542, 99663397

Κόστος για συμμετέχοντες από την Κύπρο:

Χωρίς τα εργαλεία 360 Ευρώ. Με τα εργαλεία (ρομπότ, χαλάκι για το ρομπότ, πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα και ένα λογισμικό): 450 Ευρώ. (Σημείωση: τα εργαλεία στοιχίζουν από μόνα τους  200 Ευρώ). Υπάρχουν μόνο δύο ελεύθερες θέσεις.

 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΕΡΕΥΝΑΣ

The AHDR seeks to recruit a dynamic and self-motivated individual for the position of Communications Officer. Application Deadline: Wednesday 22nd January 2014, 18.00 hours (Cyprus, local time)     

For a complete Terms of Reference and further information regarding application procedures, please click HERE.

For additional information, please email: ahdr.mide@gmail.com and/or telephone: +357 22445740 / +90 548 834 5740 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ για Εθελοντή/ τρια από Ελλάδα- EVS

Το πρόγραμμα εθελοντισμού στο Πελένδρι της  Κύπρου (περιοχή Λεμεσού) : 2013-CY-5 «Community Volunteerism Council of Pelendri», ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ,  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EVS,  που ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ Φεβρουάριο  2014- ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, στείλτε το cv σας: ske.pelendriou@hotmail.com   κα: Άντρη Χαραλάμπους , ή praxis@praxisgreece.com

Το πρόγραμμα καλύπτει οικονομικά: τη μετακίνηση του εθελοντή, αεροπορικό εισιτήριο, πλήρως την διαμονή, πλήρως την διατροφή, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

-εθελοντική υπηρεσία  είναι μέχρι 7 ώρες ημερησίως , πέντε ήμερες την εβδομάδα, και παρέχονται  δυο εργάσιμες μέρες διακοπές τον μήνα.

-Υπάρχει πλήρης και συνεχής Υποστήριξη από τον μέντορα του προγράμματος,

- και,  μηνιαίο έξτρα  pocket money 95 euro.

Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε μια αγροτική κοινότητα στη Λεμεσό. Η κοινότητα έχει 1.300 μόνιμους κατοίκους, με μια εκτίμηση περίπου 300 νέους. Η κοινότητα καταφέρνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέων, για την ψυχαγωγία, την κοινωνικοποίηση και την προώθηση άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η κοινότητα έχει επαρκή δημόσιων οδικών μεταφορών. Η οργάνωση σε δίκτυο με άλλους τοπικούς φορείς και οργανισμούς της κοινότητας στην περιοχή της Πιτσιλιάς, ως κέντρα νεότητας. Επίσης, ο οργανισμός πληροί τις προδιαγραφές για τα κέντρα αποκατάστασης για τις ευπαθείς ομάδες. 

Οι εθελοντές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους στόχους του οργανισμού να σέβονται, την υποστήριξη, και στη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, οι εθελοντές θα είναι μέρος / μέλος της οργάνωσης που θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για τη δρομολόγηση, τη διατροφή και τη διαμονή.

Προτεινόμενες δραστηριότητες για εθελοντές ΕΕΥ: Οι εθελοντές θα πρέπει να τοποθετούνται στα κοινωνικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Κοινότητα Πολυλειτουργικό Κέντρο, όπου οι εθελοντές μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία σε μια σειρά από τρόπους, όπως στη διαχείριση του κέντρου ή εργάζονται με τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τους ανθρώπους των διαφορετικών ομάδων που εξυπηρετούνται από το Πολυλειτουργικό Κοινοτικό Κέντρο. Οι εθελοντές θα απασχολούνται σε καθημερινή βάση στα προγράμματα που προσφέρονται από το Κέντρο, σε συνεργασία με τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι ή παιδια. Ο εθελοντής μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαχείριση του Πολυδύναμου Κοινοτικού Κέντρου,   αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.  Σε γενικές γραμμές, οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Κύπρου, αλλά και να μάθουν για τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με έμφαση σε εκείνες που λειτουργούν σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, ο στόχος είναι η δικτύωση οργάνωση με άλλες εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν παρόμοια κοινωνικά προγράμματα. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη βοήθεια και τη συνεργασία των εθελοντών. Προφίλ εθελοντών και διαδικασία επιλογής: Οι εθελοντές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 30 χρονών.  Ένας από τους εθελοντές είναι επιθυμητό να έχει γνώσεις Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. κοινωνική εργασία, Ψυχολογία, κλπ). Καλό θα ήταν να έχει  Εργασιακή εμπειρία με άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένους. 

Ένας άλλος από τους εθελοντές θα πρέπει να έχει γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο εθελοντής που θα έχει αυτά τα προσόντα, θα αναλάβει πιο διοικητικό ρόλο στη λειτουργία των κοινωνικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται στο Πολυδύναμο Κοινοτικό Κέντρο. 


Προκήρυξη υποτροφιών Fulbright-Schuman.

Οι υποτροφίες δίνονται σε Ευρωπαίους πολίτες για σπουδές, έρευνα ή διδασκαλία σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα της Αμερικής για θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών ή θέματα συνεργασίας ΕΕ και ΗΠΑ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φοιτητές κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί και καθηγητές που έχουν εργαστεί ή/και σπουδάσει σε τουλάχιστον 2 χώρες της ΕΕ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής.  Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης είναι $30,000 αλλά εξαρτάται από τους μήνες που θα παραχωρηθεί η υποτροφία. Καταληκτική ημερομηνία για το πρώτο στάδιο της αίτησης:1η Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

 
Εκπομπή 60λεπτο καριέρας
 

Eκπομπή «60λεπτο Καριέρας» Ακούστε την LIVE μέσω διαδικτύου.

Στη συχνότητα του UCY Voice 95,2fm κάθε 2η και 4η Τετάρτη του μήνα στις 20:00.

Η εκπομπή ασχολείται με θέματα σταδιοδρομίας, καριέρας και νεολαίας. Στόχος είναι η ενημέρωση των νέων για θέματα που αφορούν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία καθώς και για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει η Ευρώπη για τους νέους σήμερα. 

Παρουσιάζουν: Αναστασία Κωνσταντίνου (απόφοιτη ΔΔΕ Πανεπιστημίου Κύπρου) και η Αθανασία Κωνσταντίνου (Φοιτήτρια στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκών σπουδών και Σύγχρονων γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου).

Συντονιστείτε κάθε 2η και 4η Τετάρτη του μήνα στις 20:00 στους 95,2fm

ή ακούστε LIVE μέσω της ιστοσελίδας www.ucyvoice.ucy.ac.cy

 Facebook: https://www.facebook.com/60leptoKarierasUcyVoice952Fm 
Αιτήσεις για Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισδοχής στα Προγράμματα Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (έναρξη : Σεπτέμβριος 2014).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014.

Για πληροφόρηση που αφορά στα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών (περιγραφή, προϋποθέσεις εισαγωγής, διάρθρωση, κόστος κτλ) μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΑΠΚΥ : http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme, ενώ για τα προσφερόμενα Προγράμματα Κατάρτισης, ο σχετικός σύνδεσμος είναι: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/cert

 Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών στο admissions@ouc.ac.cy.

 
Άννα Δαλώση_Εκπαίδευση γονέων
 

3ο Παγκύπριο Συνέδριο για γονείς: «2η δεκαετία του 21ου αιώνα στην Κύπρο. Οικογένεια – Εκπαίδευση - Προοπτικές».

Στόχος του συνεδρίου είναι η επιμόρφωση, η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η βελτίωση των γονιών σε θέματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013,  09.30 – 13.30 Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75 Λευκωσία. Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου 

 «Αντι-κοινωνική συμπεριφορά: Οικογένεια, σχολείο και παιδί». Δρ Κώστας Φάντη, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 «Προάγοντας το θετικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο και στην οικογένεια». Δρ Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας.

Διοργανώνει η Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Είσοδος Ελεύθερη

Για πληροφορίες & συμμετοχές:

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Τηλ.:  22754466 & 22754467 email: scholigoneon@cytanet.com.cy

http://www.scholigoneon.org.cy Τ.Θ. 27298, 1643 Λευκωσία

 
 

S.E.A.L CY! Join us!

Σας προσκαλούμε στην ιδρυτική συνάντηση της οργάνωσης S.E.A.L. CY, όπου θα παρουσιαστούν όσα έχουμε κάνει ως τώρα και όσα σχεδιάζουμε για το μέλλον. Ελάτε να ανταλλάξουμε ιδέες, να ακούσουμε τις εμπειρίες youth workers και να σχεδιάσουμε δημιουργικά το μέλλον μέσα από μία δραστήρια οργάνωση που θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φωνής των νέων και όσων ασχολούνται με τη νεολαία.

Η οργάνωση Sustainable Education & Active Learning συνεχίζει δυναμικά. Η άτυπη oμάδα νέων επεκτείνεται και γίνεται επίσημη οργάνωση. Η ιδρυτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου στις 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενώνα Νέων του Oργανισμού Νεολαίας  Κύπρου. Οδός Χρυσαλινιώτισσας 30-32 Λευκωσία. Χάρτης ΕΔΩ.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλους τους νέους αλλά και τους λίγο μεγαλύτερους που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και νεολαίας.

Στη συνάντηση:

-      Θα γίνει παρουσίαση των μέχρι τώρα δράσεων της ομάδας S.E.A.L. CY σε Κύπρο και Ευρώπη.

-      Θα ανταλλάξουμε απόψεις για το τι μπορούμε να κάνουμε μελλοντικά ως εγγεγραμμένη οργάνωση.

-      Θα παρουσιάσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τους νέους πέρα από το Youth in Action.

Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε από την αρχή και εντελώς δωρεάν σε μια δυναμική ομάδα που ασχολείται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλα θέματα που απασχολούν τους νέους.

Δηλώστε απλά τη συμμετοχή σας στέλνοντας email στο youthlabcy@gmail.com ή τηλεφωνώντας στο 96400534 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα πατώντας ΕΔΩIBM CONSULTING BY DEGREES GRADUATE PROGRAM

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ

IBM's GBS Graduate Program 2013 (Consulting by Degrees) is aimed at recruiting newly graduates into our GBS Consulting Business Services, offering them an excellent opportunity to start and develop their career in consulting within IBM.

IBM is offering: in-depth tailored training in consulting, mentoring, customized career plan, participation into pioneer projects for leading clients, an attractive remuneration and benefits package.

By joining IBM you have a great opportunity to start a career, unleash your power and potential, strengths and capabilities, working closely with some of the most talented consultants, on projects of world class leading clients, within a technology innovative environment.

We are looking for recent graduates in:

- Engineering (Telecommunications, Computing etc)

- Computer Science

- Mathematics

- Business Administration

In addition, applicants should have Fluency in English and fulfilled military obligations (for male candidates).

Individuals with a demonstrated interest in consulting, entrepreneurial spirit, initiative, engaged in innovation and with the right attitude to work in a broad global environment.

We will be selecting the best candidates, combining the evaluation of their competencies, their suitability on the requirements, as well as their language skills and academic results.

Only the best will make it to the final phase of the process! Candidates with aptitude, leadership potential and passion for succeeding in consulting.

 

The objective is to develop your professional career in IBM through the IBM Consulting Graduate Program  Apply at web page www.ibm.com/jobs/gr  in order to participate in this selection process.

Once registered in this program, IBM will start analyzing and assessing candidates. The selection process will follow including tests and an Assessment Center (group dynamics workshops, business cases and face to face interviews).

Please, note that it is mandatory to apply on IBM’s career website (hardcopy CVs or emails are not accepted)

 

HOW TO APPLY ON IBM’S CAREER WEBSITE                        

1.  Access the career website at www.ibm.com/jobs/gr  and select “Κάντε Αίτηση Τώρα"

2.  In the field “Keyword search" select the code of the program to which you wish to apply:

                                                GBS-0586814

3.  Finally, apply and register, by filling the application form in order to initiate the selection process.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Can I personally deliver my CV directly to the Human Resources Department ?
No, the only way to participate in the process is by applying on our career website. CVs received by email or ordinary mail will not be accepted due to privacy law.

Will specific training be received?
Yes, you will receive consulting oriented training, individual mentoring and a tailored career development plan.

When is actual incorporation going to take place?
Incorporation will take place in September 2013

Where will the successful candidates work?
The successful candidates will work for IBM's consulting business services in the Global Business Services organization.

May I sent a recommendation from my son/daughter or somebody to a recruiter?
No, referrals are not allowed outside this process. When applying, it is possible to choose the option "I know somebody at IBM".


 
Άννα Δαλώση Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού_job

ΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας με στόχο την δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης για 1,000 άτομα. Ε βδομαδιαίο επίδομα κατάρτισης 125 ευρώ με μέγιστο 500 ευρώ το μήνα και κοινωνικές ασφαλίσεις. Τοποθέτηση των ανέργων νέων πτυχιούχων κάτω των 35 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου, ημικρατικού τομέα καθώς και τους Δήμους. Στόχος είναι να τους δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουν να αποκτήσουν πείρα στα θέματα των σπουδών τους, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους και ταυτόχρονα να παραμείνουν και να προσφέρουν στην πατρίδα. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.hrdauth.org.cy

Σχέδιο χορηγιών για ένταξη στην απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις με στόχο την εργοδότηση 1,000 ατόμων. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης μπορούν να αξιοποιηθούν από άτομα που έχουν ανάγκη ευελιξίας στο χρόνο και τόπο εργοδότησης όπως πχ. άτομα που έχουν φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων καθώς και από επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν την ευχέρεια να προσλαμβάνουν όσους εργοδοτούμενους χρειάζονται. Ο φορέας διαχείρισης του σχεδίου είναι το κέντρο παραγωγικότητας στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/kepa

Σχέδιο επιδότησης ανέργων στην τουριστική βιομηχανία με στόχο την εργοδότηση 6,000 ανέργων. Ο φορέας διαχείρισης του σχεδίου αυτού είναι το τμήμα εργασίας στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl ONEK

Dalosi_Trainer at the Career Camp

 Εκπαιδευτική Κατασκήνωση (career camp):
«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Υποψήφιους Φοιτητές»

17 – 19 Ιουνίου 2013 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι 31/05/2013 μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων:

1. Συστάσεις για τους  μαθητές (Έντυπο «Αξιολόγηση του Μαθητή» από τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου ή τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος το οποίο θα ζητηθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου).

2. Επίδοση στο Λύκειο.

3. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων από κάθε Λύκειο: 2 μαθητές/τριες.

4. Απαντήσεις στο «Ερωτηματολόγιο Συμμετοχής».

Η Δήλωση Συμμετοχής, η Υπεύθυνη Γονική Δήλωση & η Εξουσιοδότηση Γονέα να σταλούν μαζί στο Φαξ. 24822671 ή στο email:larnaka@kepli.org.cy

Εδώ μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση και το ενδεικτικό Πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Κατασκήνωσης.

 
θέλουμε δουλειά

Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοδότησης Μακροχρόνια Ανέργων και Νέων


Αφορά εργοδότες που θα εργοδοτήσουν είτε νέους μέχρι 29 ετών που υπογράφουν άνεργοι τους τελευταίους 3 μήνες είτε  ανέργους που υπογράφουν συνεχόμενα τους τελευταίους 7 μήνες.
Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη ύψους 50% για τους πρώτους 8 μήνες και εφόσον εργοδοτήσει τον άνεργο τουλάχιστον για 12 μήνες. Για την οικοδομική βιομηχανία η αποζημίωση του εργοδότη είναι 65%.
Προθεσμία: Πέμπτη 2 Μαϊου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το pdf αρχείο στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας.
 
 Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων 2013

Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων

Το Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης σε άτομα που είναι άνεργα λόγω της οικονομικής κρίσης με στόχο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αρχικά στη Λάρνακα και στην Πάφο.
Η αποζημίωση για τους ανέργους είναι 5 ευρώ την ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


 
Nicosia Youth Seminar

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ VALUE THE DIFFERENCE: “DIVERSITY AND CITIZENSHIP”

Λευκωσία, Κύπρος, 23 – 28 Μαΐου 2013 Διοργάνωση: Εθνική Υπηρεσία Youth in Action

 Ειδικοί στόχοι σεμιναρίου

• Η ανασκόπηση προσωπικής και πολιτιστικής ταυτότητας,
• Η κατανόηση της θεματικής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας σε διαφορετικές τοπικές και εθνικές πραγματικότητες,
• Η ανάπτυξη πολιτιστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συναφείς με τη θεματική της πολιτότητας,
• Η κατανόηση της θεματικής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και πως αυτή συνδέεται με την πολιτότητα,
• Η εξερεύνηση τρόπων δημιουργίας μίας πιο ανεκτικής κοινωνίας,
• Η κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με τη θεματικής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας όπως στερεότυπα, προκατάληψη, χειραγώγηση πολιτισμού κτλ),
• Η πραγματοποίηση διεθνών δράσεων στα πλαίσια του Ευρ.Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να…

·      Είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι και να εργάζονται σε καθημερινή βάση με τη νεολαία,

·      Εργάζονται / ή να επιθυμούν να εργαστούν με νέους πάνω στη θεματική της πολιτότητας,

·      Επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με καλές πρακτικές εργασίας με διαφορετικές ομάδες νέων,

·      Είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους στα αγγλικά στις πιο πάνω θεματικές,

·      Έχουν κίνητρα για να δουλέψουν με το θέμα της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον τομέα της νεολαίας

·      Επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» ως εργαλείο στα πλαίσια της εργασίας τους με τη νεολαία,

·      Δεσμευτούν ότι θα παρακολουθήσουν όλες τις εργασίες του σεμιναρίου

 Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ

 Προθεσμία υποβολής αίτησης:  22 Μαρτίου 2013

 

 

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στα πλαίσια του προγράμματος «Youth in EU and ChinaWorking Together to Common Challenges», το οποίο συνδιοργανώνεται με οργανώσεις νεολαίας από την Ευρώπη και Ασία, αναζητεί ένα Κύπριο εθελοντή ο οποίος θα συμμετάσχει σε τρίμηνο πρόγραμμα ανταλλαγής εθελοντών από Ευρώπη και Ασία.

Πιο συγκεκριμένα ένας Κύπριος Εθελοντής καλείτε να συμμετάσχει στο τρίμηνο πρόγραμμα ανταλλαγής εθελοντών σε μία από τις οργανώσεις που εδρεύουν στην Κίνα, Χόνγκ Κόνγκ, Βιετνάμ ή Καμπότζη. Η επιλογή της οργάνωσης θα εξαρτηθεί από την σειρά προτεραιότητας της αίτησης.

Η εκάστοτε οργάνωση φιλοξενίας υποχρεούται να καλύψει όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής του εθελοντή καθώς επίσης να προσφέρει το ποσό των 150 Ευρώ μηνιαίος ως φιλοδώρημα. Η οργάνωση φιλοξενίας υποχρεούται επίσης να καλύψει το 80% των ταξιδιωτικών εξόδων του εθελοντή από την Κύπρο μέχρι την άφιξη του στο χώρο διαμονής του. Ο εθελοντής από πλευράς του καλείτε να καλύψει το υπόλοιπο 20%.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 22878316.

 

Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!!

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 16:00-18:00 στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ 94.8 FM, όλα όσα θέλετε να μάθετε για την Εκστρατεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με τίτλο «Ενεργός Άνεργος Νέος» . Καλεσμένοι του Μίκη Κασάπη θα είναι η συντονιστηκή ομάδα της εκστρατείας αποτελούμενη από την Σόφη Τσουρή Πρόεδρο του ΣυΝΚ, Δέσποινα Χαπούπη Γραμματέα Διεθνών σχέσεων του ΣυΝΚ, Νικόλα Χριστοφή Εκτελεστικό Γραμματέα ΣυΝΚ, Άννα Δαλώση Μέλος της Ομάδας Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ, Μαρίνα Φραγκεσκίδου και Χριστίνα Δημητριάδη μέλη της Ομάδας.
 
Erasmus Mundus_Dalosi
 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΔΩΡΑ!

Έρευνα του Erasmus Mundus ACE team σχετικά με τις σπουδές στο εξωτερικό:

Θα επιθυμούσατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό ή έχετε ήδη σπουδάσει στο εξωτερικό; 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και κερδίστε ένα δωροκουπόνι από την Amazon αξίας 50 Ευρώ.


 
Helsinki
 ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ.

R u Online

19-24 Φεβρουαρίου 2013, Tampere, Φινλανδία

 Στόχοι του σεμιναρίου:

- Να κατανοήσουμε καλύτερα τη δύναμη του διαδικτύου και πώς διαμορφώνει τις ζωές μας
- Να αντιληφθούμε πώς το διαδίκτυο αναδιαμορφώνει τις έννοιες της ασφάλειας, της ταυτότητας και της φιλίας
- Να μάθουμε για καλές πρακτικές και την προώθηση θετικών αλλαγών στην κοινωνία
- Να κατανοήσουμε το ρόλο μας στην άσκηση θετικής επίδρασης μέσω του διαδικτύου
- Για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων
- Να μάθουμε σχετικά με τις δυνατότητες του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση και την υλοποίηση σχεδίων

 Ομάδα στόχος:

Καλούνται να συμμετάσχουν ομάδες που αποτελούνται από 1 ενήλικα με 1-2 νέους (16-18 ετών).  Επίσης, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν τα απαραίτητα κίνητρα για προβληματισμό σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και ταξιδίου θα καλυφθούν από τους διοργανωτές.

Περισσότερες πληροφορίες όπως και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/turn-the-youth-exchanges-on-line-partnership-building-activity.3201/

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20 Ιανουαρίου 2013. 
Ενεργός άνεργος νέος_συντονισμός Άννα Δαλώση
 Το μέλλον των νέων σε επαγγελματικό επίπεδο
  • Σε ανησυχεί που η ανεργία στην Κύπρο έχει ανέλθει στο 12.9%;
  • Σε ανησυχεί που η Κύπρος παρουσιάζει την τρίτη πιο ανοδική τάση στην ανεργία μετά την Ελλάδα και την Ισπανία;
  • Σε ανησυχεί που το ποσοστό ανεργίας στους νέους κάτω των 25 έχει φτάσει στο 29.3%;
  • Ή μήπως που ο αριθμός των ανέργων φτάνει τους 37.253;
  • Ή μήπως επειδή μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος που θα μείνει χωρίς δουλειά;

 Δεν έχεις παρά να συμμετάσχεις και εσύ στην εκδήλωση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στις 13 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17:30 στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λεωφόρος Βύρωνος 30, Λευκωσία).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση υπό τον τίτλο «Το μέλλον των νέων σε επαγγελματικό επίπεδο, οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται για Πράσινη Ανάπτυξη και Φυσικό Αέριο και ευκαιρίες επιδότησης και επιμόρφωσης από ΑΝΑΔ» από τον κ Σάββα Προκοπίδη, Ανώτερο Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ). Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις νέες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους ανερχόμενους τομείς της Πράσινης Ανάπτυξης και Φυσικού Αερίου στην Κύπρο, όπως επίσης και τις ευκαιρίες επιδότησης και επιμόρφωσης που προσφέρονται στους νέους από την ΑΝΑΔ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Απασχόλησης.

 Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, νέους απόφοιτους και άνεργους, που ενδιαφέρονται για νέες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

 Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με το κοινό.

 Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής παρακαλώ όπως αποταθείτε στο τηλ. 22878316, ηλ. ταχ. info@cyc.org.cy και στην σελίδα μας στο facebook.

 *Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

 Η  εκδήλωση εμπίπτει στην εκστρατεία κατά της ανεργίας των νέων υπό τον τίτλο «Ενεργός Άνεργος Νέος» του Συμβούλιου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), της μοναδικής πλατφόρμας εκπροσώπησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, πολιτικών και μη. Αυτή η εκστρατεία, επιδιώκει να καταγράψει, να εκφράσει και να προωθήσει την φωνή των άμεσα επηρεαζόμενων, δηλαδή των νέων, μέσω σειράς δράσεων και εκδηλώσεων. Οι νέοι, μέσω της εκστρατείας θέλουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία και την πολιτεία για την υφιστάμενη κατάσταση, προωθώντας παράλληλα σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 
 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2012

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων (από 20 έως 39 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων, βιώσιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους και νέες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση , προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 και τις €50.000 για δραστηριότητες της μεταποίησης και άλλες δραστηριότητες αντίστοιχα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 26 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας». Το έντυπο αίτησης και ο Οδηγός του Σχεδίου, διατίθενται από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: Λευκωσίας - Κεντρικά  Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία 22867178, 22867239, 22687194 Λεμεσού Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE 25819150, 25819151 Λάρνακας  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο 24816160 /3/4/5/6/7/8 Πάφου  Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος 26804610 /1/2/3/5/7

http://www.mcit.gov.cy/icons/ecblank.gifhttp://www.mcit.gov.cy/icons/ecblank.gifhttp://www.mcit.gov.cy/icons/ecblank.gifhttp://www.mcit.gov.cy/icons/ecblank.gifhttp://www.mcit.gov.cy/icons/ecblank.gif2012-11-22-NEANIKH-ODHGOS SXEDIOY.pdf
 
2012-11-22-NEANIKH-ENTYPO AITHSHS.pdf
 
2012-11-22-NEANIKH-ANAKOINWSH.pdf
 
Σεμινάριο για το Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας από την GrantXpert
30 Νοεμβρίου 18:00- 20:00

Η GrantXpert Consulting διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2012. Το Σχέδιο επιχορήγησης αφορά όσους νέους και νέες (20 εώς 39 ετών) ενδιαφέρονται να αρχίσουν για πρώτη φορά τη δική τους επιχείρηση. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι τις 70,000 Ευρώ.

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30/11, στις 18:00-20:30, στο Artos Foundation.

 Το κόστος συμμετοχής είναι 20 Ευρώ.

Για κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου στο 22669266 και μέσω email στο admin@grantxpert.eu
 
europass

Κάνε το δικό σου Βιογραφικό Europass και μπες στην κλήρωση για ένα iPad 3

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου στην προσπάθειά του για προώθηση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass, διοργανώνει μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί να λάβει μέρος ο κάθε άνεργος, φοιτητής, τελειόφοιτος μαθητής και γενικά ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει το Βιογραφικό του Σημείωμα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Θα πρέπει απλά να επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΚΕ Κύπρου στο Facebook www.facebook.com/EuropassCY να δημιουργήσετε το δικό σας Βιογραφικό Σημείωμα Europass και να συμπληρώσετε τη σχετική Φόρμα Εγγραφής. Με αυτό τον τρόπο θα λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012 για ένα iPad 3.

Να σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε στη Φόρμα Εγγραφής του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του Βιογραφικού σας Σημειώματος Europass θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης από το ΕΚE Κύπρου.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης, για τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σας στα εργαστήρια με θέμα «Φτιάξε το δικό σου Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα» διάρκειας 3,5 ωρών, τα οποία διοργανώνει το ΕΚΕ σε όλες τις πόλεις. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, σύμβουλοι σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα σας δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για:

    Να φτιάξετε το Βιογραφικό σας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

    Να μάθετε πώς να συντάσσετε Συνοδευτική Επιστολή

    Να μάθετε πού και πώς να ψάξετε για δουλειά

    Να μάθετε πώς να πετύχετε σε μια συνέντευξη εργασίας.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στα πιο πάνω εργαστήρια, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Europass η Σύμβουλος του ΕΚΕ Κύπρου, κα Στάλω Μιχαήλ, (τηλ.: 22806121, email: cmichael@kepa.mlsi.gov.cy) βρίσκεται στη διάθεσή σας.