Fier (D66) Franekeradeel

Hier leest u onze richtingwijzers. onze standpunten leest u hier.
2014
Bekijk onze folder:


Naar één welvarende duurzame toekomst.


Voorwoord Alexander Pechtold
 
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
  
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal (lees verder...) 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!
  
En nu vooruit!
Alexander Pechtold
 Voorwoord

Dank u dat u de tijd neemt om u te verdiepen in de ideeën van D66 voor onze gemeente Franekeradeel. 

Wij hebben ervoor gekozen voor een modern programma. D66 is meer dan een verzameling programmapunten die eens in de vier jaar worden opgeschreven. Dit betekent dan ook dat wij géén allesomvattende encyclopedie hebben geschreven. Ons doel is niet slechts om alles maar genoemd te hebben. 

D66 is een partij vanuit idealen waarbij het denken niet stopt op het moment dat de inkt droog is. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van onze standpunten over actuele onderwerpen en tevens via onze nieuwspagina op d66franekeradeel.nl 

Volgt u ons voor het laatste nieuws ook vooral op facebook en twitter.
Bij onze standpunten staan wij open voor goede argumenten, voor nu en naar de toekomst. 

Wij kiezen ervoor om u mee te nemen in de stijl van politiek bedrijven van D66. Natuurlijk besteden wij ter illustratie aandacht aan een aantal actuele onderwerpen in onze gemeente. Onderwerpen die voor u en D66 belangrijk zijn. 

Ook schetsen wij een aantal beelden van Franekeradeel waar het gaat om wonen, werken en leven in onze mooie gemeente.
Mark de Roo


D66 kijkt verder en wij zijn
Fier op Franekeradeel

Mark de Roo
(lijsttrekker D66 Franekeradeel)Onze richtingwijzers


D66 is allereerst een praktische (pragmatische) partij die bij elk onderwerp open staat voor goede argumenten. Natuurlijk hebben wij ook ons gedachtengoed dat ondanks de verschillen tussen D66-ers als rode draad te herkennen is in onze standpunten. Deze stijl van ons politieke handelen hebben wij omschreven in een aantal richtingwijzers.

Hier leest u dan ook allereerst meer over hoe D66 naar de politiek kijkt en onze gemeente Franekeradeel. Onze standpunten over actuele onderwerpen en thema's voor de komende periode leest u hier..(lees verder)

Vertrouw op de eigen kracht van mensen


Wij willen dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van mensen de ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is voor ons belangrijk. D66 stelt dus u als mens centraal en vraagt van de gemeente om hierop aan te sluiten. Om ons in staat te stellen ons leven vrij in te richten met zorg en respect voor onze omgeving en naasten.

Vóór Franekeradeel:

Bij alle voorstellen stellen wij de vraag of de gemeente voldoende naar u geluisterd heeft. In hoeverre sluit het voorstel aan bij een vraag en behoefte van u als burger of ondernemer?
Wij geven inwoners van stad en dorpen de ruimte om zelf mee te denken over hun omgeving. Wij vragen u bij te dragen maar geven u dan ook de mogelijkheid mee te beslissen. Waar mogelijk inspraak en wanneer er een aantal goede alternatieven zijn raadplegen wij u het liefst direct via een referendum.
Wij denken over grenzen héén

Als Franekeradeel zijn wij bijzonder maar niet uniek. Wij kijken dan ook altijd verder en over onze gemeentegrenzen. Goede voorbeelden doen goed volgen. Waar wij door samenwerking méér kunnen bereiken dan alleen, zullen wij dit niet nalaten. Wij staan open voor buurgemeenten, provincie, rijk en Europa.

Vóór Franekeradeel:

Onze gemeente staat veelal voor dezelfde taken en uitdaging als onze Friese buurgemeenten. D66 vindt samenwerking waardevol, maar vindt allereerst dat de gemeente groot genoeg moet zijn om haar taken zelfstandig goed uit te voeren. Daarom staan wij achter de nieuwe Westergo gemeente in Noord-West Friesland. Samen kunnen wij goede zorg geven en werken aan versterking van onderwijs, sport, cultuur en onze regionale economie.


Wij belonen prestatie en delen de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Wij accepteren verschillen en stimuleren iedereen zich te blijven ontwikkelen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Streven naar een duurzame & harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. D66 streeft naar een duurzame groei, met respect voor mens en natuur.


Wij koesteren de grondrechten & gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.


Vóór Franekeradeel:

De Friese cultuur en taal zijn belangrijk, maar staat samen met het Nederlands en zelfs het Engels in het onderwijs garant voor de best mogelijke toekomst van onze jeugd. Behoud en respect voor eigenheid en Friese cultuurverschillen van steden en dorpen staat voor ons voorop.

We kunnen en moeten de Friese cultuur en taal krachtig ondersteunen, maar dat gebeurt allereerst van huis uit. D66 investeert in onderwijs en de toekomst van jongeren en dus ook in de Friese taal.

1.Mark de RooMark de Roo
Nieuw ondernemerschap en internet biedt onze gemeente veel kansen. Laten we deze kans grijpen en laten zien dat NW-Friesland een uitstekende regio is voor starters. D66 bepleit daarom een vrijstelling van 3 jaar voor de OZB belasting.

2. Govert Geldof
Govert Geldof
Creatieve oplossingen zoeken maar vooral vinden! De standpunten van D66 zijn voor mij het teken dat het ook anders kan. Voor een (blijvend) leefbaar Franekeradeel!

4. Jan Maaskant
Jan Maaskant
5. Baukje Boersma
Baukje Boersma

7. Piet Homminga
Piet Homminga


Hans Huizenga
..houdt van ruimte. Ruimte om verder te kijken, ruimte in het gesprek, ruimte voor redelijkheid. Hij staat voor de klas.