Moties en voorstellen D66 Franekeradeel (Kanaalzone)


De moties en voorstellen van D66 bij de Waterpoort plannen rond de Kanaalzone in Franeker.

Franeker als kern voor waterrecreatie? Het plan kent onderdelen die D66 van harte steunt. Maar het hele plan kost de gemeente wel miljoenen. Middelen die wij maar één keer kunnen besteden. Terwijl onze voorzieningen onder druk staan en wij ook graag de leegstand zouden aanpakken en het centrum willen versterken. Als visitekaartje van Franeker.
________________________________________
Motie: Stationsbrug  in  Kanaalzone Plan
________________________________________

De raad bijeen op 20 Februari 2014 behandelend de nota Kanaalzone, overwegende dat:

 • de Stationsbrug  over het van Harinxmakanaal een provinciale brug is,
 • sinds de opening van de nieuwe rondweg Zuid een nieuwe doorgaande route om Franeker is gecreëerd
 • hiermee met name voor het vrachtauto verkeer er een snelle en veilige route is gekomen
 • daarmee de verbinding Stationsweg, Leeuwarderweg via de brug een secundaire route is geworden met minder vrachtautoverkeer,

  besluit :
 • de gemeentelijke bijdrage voor een één meter bredere brug te schrappen en derhalve € 400.000 te besparen op de Kanaalzone plannen
 • de nieuwe brug definitief te sluiten voor zwaar vrachtverkeer

En gaat over tot de orde van de dag.

___________________________
Motie Kanaalzone Plan
___________________________

De raad bijeen op 20 Februari 2014 behandelend het plan Kanaalzone, overwegende

 • Dat dit plan een groot deel van onze financiële reserves zal opsouperen,
 • Dat er op verschillende punten in dit plan grote besparingen te maken zijn,
 • Dat de gemeente Franekeradeel zich meer op land- dan op waterrecreatie zou moeten richten,
 • Dat de raad reeds heeft ingestemd met de nieuwe fiets-voetgangerstunnel onder het spoor en de ontsluiting van Franeker-Zuid,

Roept het College op dit plan te herschrijven met de volgende taakstelling:

 • Een alternatief aan te bieden voor de vervanging van de Oosterpoortsdam, namelijk de vervanging van Saakstra’s Brege met inachtneming van de toegekende subsidie van het Waddenfonds van ruim 1,1 miljoen Euro,
 • In plaats van de verbinding Stationsweg-Oud Kaatsveld-Leeuwarderweg in zijn geheel te vernieuwen, alleen de kruisingen op deze verbinding te verbeteren , daardoor de veiligheid te verhogen en een besparing van bijna een miljoen te realiseren in het nu voorliggende plan. Deze verbinding is immers nu toch al een secundaire verbinding geworden sinds de opening van de Ringweg Zuid,
 • Derhalve de Raad een alternatief aan te bieden wat gebaseerd is op wat de huidige status van de stad is en niet op wat een mogelijke waterrecreatie kern zou kunnen worden, en dit uiterlijk 31 Augustus 2014 aan de raad te presenteren,

En gaat over tot de orde van de dag.
_______________________________________
Motie  Aanbesteding/ Lokale Werkgelegenheid
_______________________________________

De raad bijeen op 20 Februari 2014 behandelend het plan Kanaalzone, overwegende

Dat dit plan in welke vorm dan ook door de raad aangenomen, zal voorzien in extra werkgelegenheid,

Dat er nu reeds op voorhand in het plan een aanbestedingsvoordeel van € 200.000 is opgenomen,

Roept het College op voorwaarden op te nemen bij de aanbesteding die garanderen dat de investeringen resulteren in lokale werkgelegenheid en dat met name lokale Friese bedrijven in de gelegenheid worden gesteld opdrachten en werk bij aanbesteding binnen te halen,


En gaat over tot de orde van de dag. 


M. de Roo -En nu vooruit

D66 Kandidaten

En nu Vooruit