Mark de Roo
Graag bouw ik niet alleen vanuit het gemeentebestuur aan onze stad en dorpen, maar met iedereen die een positieve bijdrage wil leveren. Te vaak wordt gevraagd naar de inbreng van de burger als sluitstuk, op het moment dat de inkt op het voorstel reeds droog is. 

De Franeker politiek zal niet velen ontroeren. Volgens mij zit daar wel de kracht. Mensen meenemen door ‘voelbare overtuigingskracht’. Door onze doelen zo te formuleren, dat ze raken aan wat bij mensen leeft. ‘Geloof in de kracht van mensen’ zeggen we bij D66.  

Het credo van het college was 'houden wat we hebben'. Zo laten we kansen liggen. De komende jaren wil ik graag samen met u creatieve ideeën aandragen voor de toekomst van onze gemeente."

Nieuw ondernemerschap en internet biedt onze gemeente veel kansen. Laten we deze kans grijpen en laten zien dat NW-Friesland een uitstekende regio is voor starters.


 Govert Geldof
Creatieve oplossingen zoeken maar vooral vinden! De standpunten van D66 zijn voor mij het teken dat het ook anders kan. Voor een (blijvend) leefbaar Franekeradeel!


Jan Maaskant

Baukje Boersma
Redenen  om lid te worden van D66 zijn  voor mij : de 5 sociaal liberale richtingwijzers.
Wanneer we kijken naar de veranderingen in de zorg, veel zaken uit de Algemene Wet Bijzondere Bijstand zijn sinds 2007 overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ordening (WMO). Hierdoor  zijn  er onderwerpen van zorg van Landelijke Overheid naar Lokale Overheid overgeheveld.

Uitgangspunt voor D66 : kerntaak AWBZ  moet blijven:
de zorg voor mensen met een aangeboren zware of complexe handicap , 
zorg voor ouderen met meervoudige aandoeningen en 
ernstig geestelijk gehandicapten 

Daarnaast zullen er veranderingen komen. Allereerst het tot stand komen van een indicatie voor hulp.
De indicatie stelling voor hulp, nu nog door het CIZ(Centraal Indicatie Orgaan), moet lokaal worden geregeld  met behulp van zorg-coördinatoren.  Deze laatste zorgen ervoor dat de mens met een hulpvraag bij één coördinator terecht komt en dat er geen verschillende instanties meer over de vloer komen.  Samen met de aanvrager van hulp zorgt de coördinator voor zorg op maat.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het PGB(Persoonsgebonden Budget) of Persoons Volgend Budget. Maar natuurlijk kan er ook zorg in natura worden geleverd, d.w.z. dat een hulpvraag neergelegd kan worden bij een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente.

Maar als eerste gaan we ook in de zorg uit van de eigen kracht van mensen. Samen met familie , buren vrienden kan gekeken worden wat je zelf kunt oplossen. Daarnaast komt een professional in beeld , die als je het niet zelf meer kunt redden , uitkomst biedt. Maar nog steeds  samen met de betrokkenen. 

Een belangrijke rol is er voor huisarts en wijkverpleegkundige., die als eerste signalen kunnen opvangen.
De gemeente zal samen met b.v. Zorgverzekeraars moeten insteken op preventie. Daarbij proberen iedere burger bij de samenleving te betrekken (participatie) en als zorg geleverd moet worden, dit zorg op maat laten maken.

Ook in de zorg , zullen we naast het individu uit moeten gaan van de kracht van een goed sociaal netwerk..en de Mienskip.  Niemand staat er alleen voor, zeker niet hier in Franekeradeel.
Met elkaar maken we Zorg tot een voorziening, waarbij de kwaliteit van Zorg meetbaar moet zijn en de kosten beheersbaar!!

Voor Wonen, Welzijn en Werken zal ik me als lid D66 Franekeradeel inzetten.


 Piet Homminga Hans Huizenga
..houdt van ruimte. Ruimte om verder te kijken, ruimte in het gesprek, ruimte voor redelijkheid. Hij staat voor de klas.