Onderhoud Franeker bos (12-01-2016)

Omdat wandelaars, fietsers en andere recreanten zich ergeren aan het onderhoud van het Franeker bos stelt Govert Geldof (D66) vragen aan het college van B&W. Hij vraagt het College voor april te komen met een plan van aanpak voor het onderhoud van het Franeker bos, met daarin meer aandacht voor de recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteit van het bos.

Het onderhoud van het bos is door de gemeente uitbesteed aan de stichting Bosbeheer Fryslân. Deze stichting heeft als doelstelling de natuurwaarden en het landschap te bevorderen in NW-Friesland.
Vervolgens is men met erg groot materieel te werk gegaan, waardoor op grote schaal de paden zijn vernield en er een kaalslag heeft plaatsgebonden in het bos.

D66 Franekeradeel heeft op basis van een situatieschets ter plaatse het initiatief genomen, waarbij de bevindingen besproken zullen worden in de raad van 7 april, met de verantwoordelijk wethouder Bekkema.

Met een nieuw beheerplan, rekening houdende met de door velen in Franekeradeel gewaardeerde ecologische, recreatieve en landschappelijke waarden hoopt D66 dat de inwoners straks in alle jaargetijden weer volop kunnen genieten van een ommetje door het bos.

Luister hier het item terug van Omrop Fryslân met raadslid Govert Geldof. En hier vindt u het item op radio Eenhoorn.


Stipje Fakmanskip yn Frjentsjerteradiel

(Govert Geldof 28 mei 2015)
De gemeente komt met een economisch actieplan. Wat D66 betreft liggen er kansen voor Franekeradeel in vakmanschap. Vakmanschap is slechts een begrip… een woord. Hierachter zit echter een hele wereld. Vakmanschap zit namelijk in de verdrukking. We hebben het over de onderwijzer die graag met onderwijs bezig wil zijn, maar veel tijd kwijt is met administratie en vergaderingen. We hebben het over de trotse timmerman die offertes mist op prijs, de werkloze die graag aan het werk wil, de ‘Fries om útens’ terug wil keren maar weinig kansen hiervoor ziet, de medewerker in de zorg die aan de leiband van de zorgverzekeraars ligt en de ondernemer die verstrikt raakt in regels en procedures.

Als je de economie een impuls wilt geven, moet je onderscheidend zijn, iets opvallends doen. Het stimuleren van vakmanschap is daarom een kans voor Franekeradeel. De teloorgang van vakmanschap is een groot probleem. In veel economische statistieken komen wij als gemeente slechter uit de bus dan gemiddeld. Op het gebied van vakmanschap staan we er beter voor. Dat kunnen we uitvergroten.

Waarom moet de gemeente hier een punt van maken? Een terechte vraag. Het zijn namelijk de bewoners en ondernemers in en rond onze gemeente die het spel bepalen. Een ondernemer stelde: “als de gemeente ons nu eens minder dwarsboomt met regeltjes en procedures, dan is al een belangrijke stap gezet.” En dat is een terecht punt.

Toch kan de gemeente veel betekenen. Allereerst via de participerende overheid. Daarbij gaat het er niet om dat de gemeente met ideeën komt en bewoners mogen meepraten. Nee, het is precies andersom. De gemeente brengt in kaart waar mensen ondernemen en met vakmanschap bezig zijn of aan de slag willen. Vervolgens vragen we ons af welke waarde we vanuit de gemeente kunnen toevoegen. Is deze meerwaarde er niet, dan blijven we op afstand. Is deze er wel – en dat zal vaak het geval zijn – dan geven we een steuntje in de rug.

Vakmanschap ontwikkelt zich als mensen ervaringen delen, door samen te doen en door verhalen te vertellen. Zelfs Eise Eisinga liet z’n spijkers door een andere vakman produceren. Ooit waren het de gilden die zorg droegen voor de verbinding en voor het leren in de praktijk via leerling, gezel en meester. Wat zou het mooi zijn als we de komende jaren hier in Franeker nieuwe gilden zien verrijzen, aangepast aan de 21e eeuw. Bij de totstandkoming hiervan kan de gemeente een rol spelen.

Ook bij de gemeente zelf werken vakmensen en door dit vakmanschap te waarderen kunnen kwaliteitssprongen worden gemaakt. Hier kunnen we ook leren van andere gemeenten. Bijvoorbeeld, in de gemeente Bernheze in Brabant is adaptief wegbeheer ingevoerd. Daarbij wordt minder op systemen gestuurd en meer op vakmanschap. Iemand stelde ooit: “daar waar de norm begint, houdt het nadenken op.” Door in Bernheze het vakmanschap boven de norm de stellen is 35% bezuinigd… en de wegen liggen er nog steeds prima bij. En ook de vakman vindt meer voldoening in z’n werk.

.

Govert Geldof neemt stokje over als raadslid

Govert Geldof beëdigd raadslid Franekeradeel

Per april heeft Govert Geldof het stokje over genomen als raadsld nu Mark de Roo statenlid is geworden voor Fryslân. D66 Franekeradeel is blij dat beide heren vanuit een nieuwe functie zich namens D66 zullen blijven inzetten voor Franekeradeel en onze regio richting de nieuwe gemeente in Westergo.


Laat Culturele Hoofdstad 2018 meer zijn dan een fontein voor Franeker
(Mark de Roo)

Fontein Culturele Hoofdstad 2018 Franeker

De Elfsteden krijgen een fontein vanuit Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018. Zoveel weten wij. Verder is nog veel onduidelijk. Hoe bijvoorbeeld de 'iepen mienskip', de dragende gedachte achter de culturele hoofdstad, past bij een fontein in Franeker en de elfsteden. Waar iepen mienskip het beeld oproept van een lokale kunstenaar die in overleg met de burger tot een idee en voorstel komt. Zagen wij in Leeuwarden een fontein opdoemen uit de mist, naar een ontwerp van de Catalaanse kunstenaar Jaume Plensa. Toen er discussie ontstond of de steden wel wat zagen in een fontein volgde een mededeling die eerder voelde als een ultimatum dan als een uitnodiging aan de Friese elfsteden. 'Iedere stad zegt ja, anders géén fontein' Iets wat ver af staat van de gedachte vóór en door de mienskip.
Wij hebben in Friesland en Franekeradeel veel culturele voorzieningen en verenigingen, voor en dóór onze gemeenschap. De culturele hoofdstad biedt voor D66 dan ook allereerst de kans om onze waardevolle culturele voorzieningen te versterken en behouden naar de toekomst. Juist daar biedt het programma voor Culturele Hoofdstad, ook buiten Leeuwarden, voor de rest van Friesland kansen.

Een fontein is mooi en kan zelfs gezien worden als een culturele verrijking voor Franeker en de elfsteden. Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het college om de fontein in Franeker te realiseren binnen de plannen voor Franeker Waddenpoort. Als visitekaartje bij de nieuwe entree van Franeker over het water. Daarnaast roept D66 het college van B&W op nu ook met een plan te komen. Voor meer cultuurtoerisme. En met initiatieven om lokaal onze waardevolle Friese cultuur ook te laten profiteren van de Europese culturele hoofdstad. In 2018 en nog lang daarna. 

Maak werk van nieuwe energie (9 mrt 2015)

Solar Kas


Waar het eerder wemelde van de activiteit in de bouw zodra de lente begon, zijn de bouwprojecten in NW-Friesland nu veelal op één hand te tellen.

En waar wervende brochures in het verleden beelden opriepen van landelijk wonen in rust en ruimte aan het water. Biedt de realiteit nu een ander beeld, van braakliggende grond en onvoltooide plannen. In Franeker Zuid (Elfstedenwijk) maar ook op de bedrijfsterreinen Kie, Waddenglas en de industriehaven Harlingen valt er weinig nieuwe bedrijvigheid te bespeuren. De gemeente en provincie moeten miljoenen afschrijven en de voorspelde honderden nieuwe banen zijn er nooit gekomen. 

We kunnen afwachten en hopen op betere tijden, of we kunnen de bakens verzetten... (lees verder)

Mark de Roo (raadslid D66 Franekeradeel, kandidaat Statenlid D66 Fryslân)


Zorgen over veiligheid omleiding Holprijp Tsjom

Holprijp tijdelijke omleiding


Na aanleiding van de sluiting van de Franekerweg naar Tzum en de tijdelijke omleiding via de Holprijp heeft D66 vragen gesteld over de veiligheid. 

Door aanleg van tijdelijke passeervlakken kunnen auto's elkaar weliswaar passeren maar fietsers, voetgangers en omwonenden worden hebben wij begrepen de berm in gereden. Omdat de Holprijp als kleine weg eigenlijk ongeschikt is voor tweerichtingsverkeer.

D66 heeft het college dan ook gevraagd wat gedaan kan worden om de veiligheid ter plaatse te verbeteren en waar mogelijk de doorgaande Franekerweg vervroegd weer open te stellen.


Vragen over het Franeker Bos (feb 2015)

Franeker Bos onbegaanbaar

Na eerdere vragen vorig jaar heeft D66 opnieuw vragen gesteld bij het bosbeheer. Na dertig jaar van weinig onderhoud, waren ook wij er van overtuigd dat er gesnoeid moest worden om het Franeker bos weer gezond te maken. 

De huidige aanblik echter stemt de wandelaars, fietsers en ook D66 niet gelukkig. Het biedt dan ook een aanblik van roofbouw dan van regulier bosbeheer volgens omwonenden. Na eerdere toezeggingen over jonge aanplant en het herstel van paden zijn de onverharde paden nu geheel onbegaanbaar. D66 vindt het plaatsen van waarschuwingsborden niet voldoende en heeft de wethouder inmiddels gevraagd wat er wordt gedaan om de paden te herstellen. Zodat wandelaars en fietsers, die het Franeker bos noodgedwongen links hebben laten liggen, kunnen terugkeren op hun oude routes. 


Dorpshuis Ried, Sexbierum en Planetarium (jan 2015)

MFC De Rede Ried 
D66 is blij met de investering van onze gemeente in de toekomst van het planetarium. Met de uitbreiding komt de wens voor het Koninklijk Eise Eizinga Planetarium als Werelderfgoed (UNESCO) weer een stap dichterbij.

Ook is D66 voorstander van nieuwe multifunctionele dorpshuizen in Ried en Sexbierum. D66 ziet graag dat zoveel mogelijk voorzieningen en verenigingen er hun plek krijgen. D66 deelde de zorgen van de dorpsraad Sexbierum dat voorkomen moet worden dat veel van het beschikbare geld gebruikt zal worden voor aanpassing van de weg en parkeerplaatsen. Wij willen dan ook dat het geld wordt ingezet daar waar het bedoeld is en dat is allereerst voor de nieuwe MFC's in de dorpen.
Jammer genoeg lieten de coalitie partijen de nieuwe gymzaal in het plan van Ried sneuvelen. Wat D66 betreft had, met de keuze voor een energie-neutraal gebouw en door vervanging van de oude gymzaal het geld kunnen worden gevonden voor een echte multi-functionele ruimte, die tevens dienst zou doen als gymzaal voor de Oanset. D66 pleitte dan ook voor méér dan een dorpshuis en voor een echt MFC in Ried.

Stadspromotie: van, door en vóór ondernemers (dec 2014)Ster11Steden

Er is veel te doen over de reclamebelasting onder binnenstad ondernemers. D66 steunt de ambitie betreffende de stadspromotie. En vindt dat de stadspromotie een fonds van, door en vóór de ondernemers moet zijn. Breed draagvlak voor de reclamebelasting is dan ook belangrijk.

Het voorstel om de ambitie op peil te houden steunden wij. De wens de bijdrage voor de (kleine) ondernemers te verminderen leidde echter tot een tekort voor 2015. Wij vonden dat dit tekort niet gedicht kon worden door een verhoging van de OZB voor alle inwoners. Dit voorstel verdiende niet de schoonheidsprijs. De gemeente levert reeds een bijdrage aan de stadspromotie en ook leverde dit voorstel géén oplossing naar de toekomst. Wij vinden het jammer dat het college van B&W in 2014 de kans heeft laten schieten een stadspromotiefonds te creëren dat kan rekenen op een breder draagvlak. In 2015 zal D66 dan ook opnieuw pleiten voor aanpassing van de reclamebelasting, waarbij we de stadspomotie stevig overeind houden. In het belang van alle ondernemers.

De Koornbeurs: theater voor héél NW-Friesland (nov. 2014)

De Koornbeurs Franeker

De gemeente liet onderzoek doen naar de toekomst van de Koornbeurs. D66 had liever gezien dat de €17.500 voor het onderzoek rechtstreeks geinvesteerd was in het theater. Daarmee zou ook in een keer het tekort over dit jaar gedicht zijn. D66 zag ook meer in een cultuurnota met een stevige visie op alle cultuurvoorzieningen in Franekeradeel. 

Hoofdvraag uit het onderzoek was of het theater een gemeenschaphuis kon worden. Zoals zo vaak kreeg het college het antwoord waar zij naar vroeg. Dit kon. D66 vindt echter dat de Koornbeurs allereerst een theater moet blijven. Een theater voor iedereen, waar het licht zoveel mogelijk brandt en u en ik liefst zo vaak mogelijk over de drempel komen. Voor een mooie theatervoorstelling, bij festiviteiten in de stad of voor het sinterklaas-sprookje. 

D66 is blij dat de gehele raad uiteindelijk achter de toekomst van ons theater stond. Maar D66 vond wel dat het theater en niet de gemeenteraad behoort te gaan over de programmering en het aantal voorstellingen. Natuurlijk staat ook bij de Koornbeurs u als bezoeker voorop en wenst iedereen een interessante programmering met voor ieder wat wils. Van Fries theater (Tryater), muziek en dans, tot nederlands cabaret. Gelukkig zien wij ook dat steeds meer inwoners en ondernemers zelf het theater steunen via de rode loper of door vriend te worden van de Koornbeurs. D66 heeft dan ook vertrouwen in de toekomst van de Koornbeurs als theater voor héél NW-Friesland.


D66 organiseert Energie café (12nov 2014)

Energie voor NW-Friesland

We zien kansen voor duurzame energie. Maar over de duurzame energiebronnen voor de toekomst zijn de meningen verdeeld. Er zijn begrijpelijk veel zorgen over windenergie. Daarom organiseerde D66 Franekeradeel een politiek café over Energie. In een energieke presentatie schetste ir. Piet van Otterloo een helder         overzicht van alle energiebronnen van nu en naar de toekomst. 

Vooral werd duidelijk dat het geen discussie is van zonne-energie boven wind-energie, maar dat wij alle bronnen moeten benutten voor een betrouwbare energievoorziening. Energieopslag is de sleutel, want ook als het niet waait of de zon niet schijnt willen wij toch dat het licht blijft branden. En duurzaam betekent ook dat een elektrische auto niet moet rijden op ouderwetse grijze stroom opgewekt in een kolencentrale. 

Ook onderstreepte van Otterloo de kansen van energiebesparing, want energie die we niet gebruiken hoeven we natuurlijk ook niet op te wekken. Laten we dus vooral ook inzetten op slimme netwerken, zuinige apparaten en een goede woningisolatie. Geïnteresseerden vinden hier de informatie uit de lezing...

D66 kritisch over privatisering Trije (okt. 2014)

De coalitie van Gemeentebelang, PVDA en CDA heeft besloten de Trije te privatiseren. Een goede sportvoorziening blijft belangrijk, nu en naar de toekomst vindt D66. Daarom was D66 niet gelukkig met de privatisering nu. Over een paar jaar maakt Franeker deel uit van een nieuwe gemeente in NW-Friesland. Beheer van alle sportvoorzieningen samen had wat ons betreft meer kunnen opleveren. Ook hadden wij graag gezien dat er geïnvesteerd zou zijn in een energie-neutrale hal. Alleen op energie al kan meer worden bespaard dan de 33.000 euro per jaar die de privatisering ons nu oplevert. De sporthal is natuurlijk zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Natuurlijk wil een exploitant ook verdienen op de Trije. Zij zullen willen besparen op toezicht, schoonmaak en onderhoud. Besparen op klein onderhoud zou wat D66 betreft niet mogen betekenen dat wij als gemeente over 10 jaar juist méér geld kwijt zijn aan groot onderhoud. Wat D66 betreft is de exploitatie door Optisport van de Trije voor de komende 10 jaar een gemiste kans voor Franeker.


Wind Mee of wind Nee (11sept.2014)

d66franeker.nlDe provincie zoekt naar locaties voor windenergie in Fryslân. En er is onrust over de vele nieuwe initiatieven in Franekeradeel en NW-Friesland. Begrijpelijke onrust omdat mensen zich overvallen voelen en dat is de politiek en Provincie aan te rekenen. 

D66 vindt dat wij onze inwoners moeten uitleggen waar wij in Franekeradeel naar toe willen. Naar 100% duurzame energie in Fryslân. Zelfvoorzienend en schoon. Uitleggen, maar wel luisteren naar onze inwoners. Waar in Franekeradeel draagvlak voor is en kansen liggen. Daarom deden wij samen met FNP, GL en CU het volgende voorstel.

Fossiele bronnen zijn eindig en in Franekeradeel zien wij de gevolgen van bodemdaling door gaswinning. D66 zegt in de toekomst zullen wij onze energie halen uit zon en nieuwe bronnen, maar voor de komende 30 jaar hebben wij ook windenergie nodig. Want met het huidige tempo halen wij in 2020 ook nog maar 14% van onze energie uit duurzame bronnen.

In Franekeradeel hebben wij goede en slechte ervaringen met windenergie. Als D66 willen wij de fouten uit het verleden graag herstellen, dus door de versnipperde molens in ons open landschap op te ruimen. Door op te schalen in onze parken en door lokale initiatieven met draagvlak juist daar hun plek te geven. Eén moderne windturbine kan meer energie leveren dan vier oude molens die nu ons landschap ontsieren.

D66 zegt eerlijk 'Wij hebben windenergie en wij zullen windenergie houden", maar dan wel energie waar onze dorpen en inwoners ook van profiteren met inkomsten voor het dorpshuis en voor de toekomst van onze mooie voorzieningen op het platteland. 

Een eerlijk verhaal. De PVDA kwam met een motie 'géén nieuwe windturbines', terwijl er met de handtekening van hun PVDA collega's in de provincie nu juist wordt gezocht naar locaties voor nieuwe windturbines.

D66 zegt: zeker de helft is te realiseren in een lijnopstelling langs de afsluitdijk. En als wij ons in Franekeradeel richten op de toekomst van onze windparken, kunnen lokale initiatieven met draagvlak een plek krijgen. Kunnen we opruimen en toch méér energie halen uit minder turbines. 

En natuurlijk is wind niet het hele verhaal maar zetten wij ook in op zonne-energie, energie-neutraal wonen en nieuwe bronnen. Want wij gaan voor 100% groen en meer dan een schamele 14% in 2020!

'Frjentsjer: Freonlik foar Fremdlingen'

(september 2014)
Onze rekenkamer kwam onlangs met een snelscan van ons toeristisch beleid. 
Met een duidelijke boodschap. Franeker is méér dan de watersportkern die het van B&W zou moeten worden. 
Sterker nog, de kracht van Franeker zit juist in de historische binnenstad met rijke culturele voorzieningen als het Planetarium. 

D66 klonk dit bekend in de oren en kreeg in dit opzicht ook gelijk. Natuurlijk is het mooi dat wij beter worden ontsloten over het water maar of Franeker met het weghalen van de Oosterpoortsdam een heus centrum zal worden voor waterrecreanten. D66 heeft haar twijfels. 

Ook bleek de ambitie van Franekeradeel boterzacht. De coalitie van GB CDA en PvdA wenst weliswaar 20% meer recreanten wat natuurlijk prachtig is, maar het blijkt volstrekt onduidelijk waar dit op is gebaseerd. Helemaal gezien de ambitie van 80.000 toeristische overnachtingen in 2017.  Uit gegevens van onze eigen gemeente bleek dit aantal in 2012 al gehaald.

Laten wij hopen dat wij met deze ambitie geen mensen teleur hoeven te stellen en weg zullen sturen. Daarom pleit D66 voor een nieuwe nota cultuur en toerisme met een goed onderbouwd verhaal naar de toekomst.

Snel duidelijkheid over bodemdaling

gaswinning

De Friese D66 fractie wil snel duidelijkheid over de gevolgen van verdere bodemdaling in het gebied rond Franekeradeel en Harlingen. Onlangs werd bekend dat bodemdaling ten gevolge van zout- en gaswinning in het gebied nog enkele decennia door zal blijven gaan. 

In 2013 maakte Provinciale Staten 12.8 miljoen vrij om onder andere de gevolgen van bodemdaling in dit gebied aan te pakken. Nu blijkt dat er meer en langer sprake zal zijn van bodemdaling vindt D66 dat er opnieuw gekeken moet worden naar de invulling van dit plan. Na de onrust die er in het verleden is geweest onder de inwoners van dit gebied, vindt D66 het ongeoorloofd deze mensen lang in onzekerheid te laten. 

Ook de afspraken met de verantwoordelijke bedrijven, Vermilion en Frisia, dienen opnieuw bekeken te worden volgens statenlid Klaas Hettinga.

Raadslid Mark de Roo stelde in 2012 bij de afspraken over het gebiedsplan dat de bijdrage van de mijnbouwbedrijven niet mocht betekenen dat schade naar de toekomst daarmee zou zijn afgekocht.


Soms kan het beter en ook nog goedkoper

3 juli bespraken wij de tussentijdse Rijke bermen Ecologisch groenbeheerrekening.(voorjaarsnota) Franekeradeel heeft de boeken op orde maar voor 2018 moet er nog ruim 1 miljoen worden bezuinigd. Wie niet rijk is moet slim zijn dus stelt D66 zich bij alle voorstellen de vraag of het wellicht anders en misschien goedkoper kan.

Is er 1.6 mln extra nodig voor ICT op het moment dat we gaan samenwerken, waarvan altijd gesteld wordt dat dit goedkoper is? Hebben wij een extra potje nodig voor groot onderhoud van ruim 2 miljoen, terwijl wij als D66 nog geen voorbeelden hebben gehoord of en waar er nu precies sprake is van groot achterstallig onderhoud.

Wensen moeten betaald worden maar soms kan het wellicht beter en toch goedkoper. Bijvoorbeeld bij het groenonderhoud. Daarom deed D66 het voorstel om door ecologisch beheer van bermen en groen te besparen op hekkelen, klepelen, maaien en snoeien. Voorbeelden elders bewijzen dat het mogelijk is rijkere bermen te creëren met kruiden, bloemen en een rijkdom aan bijen, vlinders en insecten. Waarbij natuurlijker ook nog eens goedkoper is.

Veel inwoners hebben naast hun tuin een matig onderhouden groenstrook van de gemeente. D66 deed het voorstel om deze stroken in vruchtgebruik te geven van omwonenden. Of waar interesse is om een strook groen zelfs te verkopen. Natuurlijk moet er rekening gehouden met kabels en leidingen, maar D66 zegt waar mogelijk u een meter extra tuin en kan de gemeente besparen op groen onderhoud.Bij de coalitie loopt de lucht alweer uit de ballonnetjes.

Ballonnetje Leeg
Twee maanden na de presentatie loopt bij de nieuwe coalitie van GB, CDA en PvdA de lucht alweer uit de ballonnetjes. Realistisch noemde de coalitie het uitvoeringsprogramma van het college op 26 mei. Voor wensen die nog geen twee maanden geleden werden gepresenteerd was geen geld of zag men inmiddels geen taak meer voor de gemeente. Men was blij met de realistische aanpak. Bijzonder genoeg bestempelden de partijen daarmee de door hunzelf opgeschreven wensen als onrealistisch en grotendeels onhaalbaar.

Voor investeringen in groene energie, aanpak van de leegstand, maar ook een bewaakte fietsenstalling heeft het college geen geld. De ballonnen van het feestje van de coalitie lopen in rap tempo leeg.

Maar ook door te investeren kunnen we besparen. Een energie-neutrale gemeente verdient op de energierekening. En mooie voorzieningen en een aantrekkelijke binnenstad trekken meer publiek. Wat D66 betreft moeten we samen met 't Bildt en Menameradiel nu al meer samen doen wat samen goedkoper kan. Plantsoenen, wegen en gebouwen. Samen valt er meer te besparen dan ieder voor zich.


Windenergie in NW-Friesland, dan ook vóór NW-Friesland.

Windenergie NIMBY
D66 Franekeradeel wil dat de gemeente in overleg gaat over de vele plannen voor windenergie in NW-Friesland. Van de 39 kansrijke plannen in Fryslân liggen er 8 binnen de grenzen van onze nieuwe gemeente. Daarmee levert onze gemeente straks 10x zoveel energie dan dat wij in Franekeradeel verbruiken en 25% van de gehele Friese opgave voor windenergie.

D66 vindt windenergie kansrijk maar dan wel op minder locaties met oog voor het open landschap. Daarvoor is het nodig dat ook de gemeente met de initiatiefnemers om tafel gaat om ervoor te zorgen dat de huidige initiatieven zoveel mogelijk worden gebundeld. Uit 30 jaar ervaring met windenergie in NW-Friesland hebben wij geleerd dat versnippering leidt tot verrommeling en begrijpelijke weerstand. Opschalen vanuit de wens om het landschap op te ruimen zegt D66 in Franekeradeel.

Ook pleiten wij ervoor dat Franekeradeel participeert in de plannen. Zo kunnen wij besparen op de energierekening van onze publieke gebouwen. Investeren in windenergie levert ons naast energie zo ook de middelen om te investeren in stad en dorpen. 

Wij vragen onze gemeente dan ook om naast mee te denken, ook mee te doen. En waar geld gevonden moet worden om te investeren, heeft Franekeradeel nog een mooie erfenis uit het verleden. De Franeker landen in het Bildt. Wat D66 betreft is het de moeite waard om in ieder geval te onderzoeken of deze gronden als onderpand kunnen dienen voor de investering in een nieuw windpark.

Overdracht Stedelijk Water op basis van vertrouwen en gesloten beurs


verspilling
Op 24 april werd het rioleringsplan besproken in de raad. Voorlopig staat er voldoende geld op de rekening voor onderhoud. Wel wees D66 erop dat de huidige aanpak en het rioolstelsel eigenlijk iets is van de vorige eeuw. Een nieuwe eeuw vraagt om een nieuwe aanpak. Van afvalstromen naar het terugwinnen van grondstoffen als fosfaat en het opwekken van energie. Van afvoerputje naar bron voor schoon water. Klimaatverandering, verzilting en kortstondige perioden van veel neerslag vragen om een nieuwe aanpak.

Daarnaast was D66 er niet gelukkig mee dat er €30.000 wordt uitgegeven aan een onderzoek voor de overdracht van het Stedelijk water aan 't Wetterskip. Al sinds 1992 is het Wetterskip bij wet verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer. Het is dan niet meer dan logisch dat de gemeente deze taak nu in 2014 overdraagt. Wat D66 betreft had dit gekund op basis van vertrouwen. En was een onderzoek wat ons €30.000 kost niet nodig geweest.
De coalitie van GB, CDA en PvdA stemden helaas tegen ons voorstel waardoor er in onze ogen helaas geld wordt uitgegeven aan onnodig onderzoek.

Mark de Roo beëdigd als raadslid

nieuws

Op 27 maart is Mark de Roo beëdigd als raadslid namens D66 in Franekeradeel.
Dankzij uw stem zullen wij ons ook de komende jaren vol passie blijven inzetten voor onze gemeente als Ster van de Elfsteden.  En om deze nog meer te laten stralen als middelpunt van een nieuwe gemeente Westergo.

 

Theodoor Lap neemt afscheid van de raad

nieuws

Op 26 maart nam Theodoor Lap afscheid van de gemeenteraad. D66 Franekeradeel dankt Theodoor voor zijn inzet in de afgelopen jaren en is blij dat ook in de huidige periode Theodoor zich, in de ondersteuning van de fractie, zal blijven inzetten voor D66 in Franekeradeel.Koopzondag door de raad.

D66 staat aan de basis van de wet waardoor gemeenten mogen besluiten dat de winkels ook op zondag open mogen. Met ruimere openingstijden worden nieuwe banen gecreëerd en komen we tegemoet aan wensen van mensen met een drukke baan. (lees verder...)
Cultuurdebat of Cultuur debacle?

Toon cultureel initiatief
Afgelopen woensdag 5 maart werd het cultuurdebat gehouden in De Koornbeurs. Een goed debat over de toekomst van onze waardevolle cultuur voorzieningen. Van theater, museum, maar ook dorpshuis en de kleinere culturele initiatieven. Wat D66 betreft is deze discussie de afgelopen jaren in de raad te weinig gevoerd. 'Houden wat we hebben' was de lijfspreuk van het huidige college. Maar met stilzitten komen we niet verder. Wat we waardevol vinden en willen behouden, daar moeten we investeren. Voorzieningen versterken om ze te behouden. (lees verder...)

Zaterdag 8 maart: D66 op campagne in Franeker

Campagne


Lijsttrekker Mark de Roo en D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen voerden zaterdag campagne voor behoud van onze voorzieningen onder de titel 'Kunst, Cultuur en Sport daar bezuinig je niet op. Daar ben je zuinig op!' 

Ook zaterdag 15 maart zal D66 weer aanwezig zijn op de Breedeplaats om aandacht te vragen voor de verkiezingen en voor het belang van een sterke vitale stad en dorpen.


We presenteren elke dag een D66 kandidaat. 
Vandaag Wim van Zalen.

Waar het bij D66 om gaat is de kracht van het argument, het debat en de bereidheid om verder te kijken dan je eigen standpunt. Uitgaan van een positief mensbeeld en vanuit een open blik op de wereld. Het gaat er dan niet om dat je “je zin krijgt” maar komt tot de beste oplossingen.

Mijn belangstelling gaat uit naar de drie grote decentralisaties van dit moment. Met de gemeente als spil voor kwetsbare groepen in de samenleving. Jongeren, mensen die zorg nodig hebben en mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om een minimumloon te verdienen. 
Om het in meer politieke termen te zeggen: jeugd- zorg, WMO en participatiewet.

In onze lokale politiek gaat het over zaken die je direct raken als burger van onze mooie stad. Of als bewoner van een wijk of dorp. Als bewoner heb je een mening en ideeën over je omgeving. Ik vindt het belangrijk om deze ideeën door te laten klinken in de politiek.

De kracht van Franekeradeel ligt bij de nuchterheid en creativiteit van haar inwoners. En juist deze kracht wil ik graag ingezet zien. Waardoor onze stad en dorp weer van ons als burger is. Vanuit de Mienskip maar ons niet laten leiden door het opportunisme welke aantoonbaar groeit binnen de politiek.


Cultuurdebat (5 maart-De Koornbeurs)

Cultuur, daar ben je zuinig op!

Samen vóór onze Sport & Cultuur

Ons Theater, museum, bibliotheek, dorpshuis, sporthal, zwembad en méér..
  Voorzieningen zijn er vóór ons en dóór ons.
Door te zwemmen, lezen, sporten..door ons bezoek blijven onze voorzieningen open!

D66 zegt niet (weg)bezuinigen, maar samen slim besparen. Voorzieningen versterken om ze te behouden!D66: Visie op een stimulerende overheid
(column Govert Geldof 22 feb.2014)


In de vorige gemeente waar ik woonde hadden stedenbouwers een theehuis gepland, op een strategisch punt waar een druk toeristisch fietspad een wetering kruist. Ze deden een oproep in de locale krant: welke ondernemer wil dit theehuis exploiteren? Geen enkele reactie. Daarna gooide de gemeente het over een andere boeg. In dezelfde krant daagden ze uit: welke ondernemer heeft goede ideeën voor die locatie? Toen regende het reacties. Dit simpele voorbeeld illustreert het verschil tussen een betuttelende overheid en een stimulerende overheid. (lees verder..)


Binnenlands Bestuur 'Mystery Burger': 

SMALLE BRUGGEN & BREDE TUNNELVISIE

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen staat de raadsvergadering van het Friese Franekeradeel in het teken van het plan Kanaalzone. Met het plan wil de gemeente 20,2 miljoen euro investeren in een betere bereikbaarheid van het stadje Franeker. Ook moet dit werkgelegenheid en het watersporttoerisme bevorderen. (lees verder...)


D66 Kritisch over Kanaalzône plan

Raadslid Lap van D66:

Artikel Franeker Courant 20 februari
"Daar waar Franeker veel meer zou moeten kunnen profiteren van het Planetarium, de PC, het Kaats-museum en natuurlijk de historische betrokkenheid bij de Elfstedentocht, wordt er morgen door het college een plan voorgelegd ter goedkeuring aan de raad, waarin een veel te rooskleurig beeld wordt gegeven van Franeker als mogelijke waterrecreatie kern.


Uiteraard willen we de realistische elementen uit dit plan ondersteunen, maar juist nu moeten we heel kritisch zijn, en er voor zorgen dat we ons geld heel verstandig besteden".

Gemeente zonder visie onderzoekt Open Deuren

(Govert Geldof: 15-02-2014)
Je verwacht het in grote steden: dure bureaus worden ingeschakeld om oplossingen te vinden voor een complex vraagstuk. Maar in Franekeradeel verwacht je zoiets niet. Daar is het leven relatief overzichtelijk en is het nog mogelijk op basis van nuchter verstand tot visie en actie te komen. Wie fietst of wandelt door het prachtige stadje Franeker of in de ruimtelijke omgeving met energieke dorpen, ziet volop potentie. 

Echter, wat schetst onze verbazing? Het zittende college heeft niet of nauwelijks visie en laat voor elk wissewasje een bureau opdraven. Zo is er €48.000 besteed aan onderzoek rond één schuilstal voor paarden in Hitzum. 

En de conclusies? Ieder nuchter nadenkende Fries had het kunnen beredeneren: niets aan de hand. 

En dan weer zo'n onderzoek naar de 'rode loper' om supermarktbezoekers naar het centrum van Franeker te lokken. Er worden nieuwe supermarkten buiten het centrum gebouwd en als deze klaar zijn wordt het college kennelijk verrast door het feit dat er minder bezoekers naar het centrum komen. Bjusterbaarlik. 

En dan die megalomane plannen om van Franeker voor de recreatievaart Waddenpoort te maken. Dat gaat ons miljoenen euro's kosten.
(lees verder...)


Windpark Fryslân

(Govert Geldof 8 feb. 2014)

Er is een plan gemaakt waarin ten zuiden van de Afsluitdijk in het IJsselmeer hoge windmolens worden geplaatst. Daarmee wordt een flinke bijdrage geleverd aan de doelstelling voor de provincie Fryslân. Dat klinkt mooi en doortastend, maar het baart ons - als D66 - zorgen. 

Niet dat we tegen windenergie zijn. Integendeel, we zijn nadrukkelijk voor windenergie, maar niet als een doel op zich. We zien het is een noodzakelijke tussenstap, een puzzelstukje, in de transitie naar duurzame energie. 
(...lees verder) 


"Ook in Franekeradeel zal D66 de windenergie plannen positief maar kritisch blijven volgen. Wij dragen ons steentje bij aan duurzame energie. Maar daarnaast houden wij ook oog voor de Friese schaal en het open landschap. Door naast nieuwe plannen en mogelijkheden voor windenergie ook fouten uit het verleden herstellen, bijvoorbeeld door verouderde molens op te ruimen. 

En héél belangrijk voor D66, u als omwonende in dorp en stad dient ook mee te profiteren van windenergie in onze gemeente." (Mark de Roo)

Nieuwe plannen Kanaalzone Franeker: Lust of een Last?

(Jan Maaskant 4 feb.)
Afgelopen week werd bekend, dat de subsidies binnen waren om met de plannen voor de Kanaalzone te beginnen. Hierbij lijkt er wel heel gemakkelijk aan voorbij gegaan te worden, dat Onze gemeente zelf ook nog even 4.5 miljoen Euro dient bij te betalen. 

Want buiten de vernieuwing van de brug en de fietstunnel onder het spoor, waar ook D66 van harte vóór is, wil de gemeente ook meteen even een doorbraak van de dam Oud Kaatsveld vanaf het kanaal realiseren. 

Artikel Extra: Kanaalzone
Volgens onderzoek zou Franeker dan een echte waterrecreatie kern worden. Te vaak worden de feiten in dit soort onderzoeken nogal eens rooskleuriger voorgesteld en valt de uiteindelijke uitkomst in de praktijk vaak tegen. 

Als D66'er vind ik, dat we juist de Zuiderkade aantrekkelijker zouden moeten maken voor de watersport. (lees verder...)

En zoals lijsttrekker D66 Mark de Roo het verwoord :
"Wat D66 betreft moet er nog veel water door het kanaal voordat wij ons geld storten in grote nieuwe avonturen. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Voor D66 is de keuze dan snel gemaakt en wij kiezen ervoor eerst onze bestaande voorzieningen te behouden en versterken." 


Friesch Dagblad: Waar zet D66 op in en waar ziet D66 bezuinigingen?

Hier leest u de achtergrond bij het FD artikel van 1 februari. 
Friesch Dagblad 1 feb.

Belangrijk voor D66 Franekeradeel is om onze voorzieningen naar de toekomst te behouden. Franekeradeel kent vele mooie cultuur en sport instellingen als Koornbeurs, Museum Martena, bibliotheek, Trije maar ook zwembad Bloemketerp en voorzieningen in de dorpen als brede school, dorpshuis met véél onder één dak.

 

Wij herinneren ons allen nog 2010 toen direct na de verkiezingen opeens de toekomst van het zwembad ter discussie stond. Bij partijen die tijdens de verkiezingen hier met geen woord over hadden gerept...

(lees verder)


We moeten Vakmanschap waarderen

(Column 15-01-2014: Govert Geldof)
Franekeradeel is een prachtig gebied met veel potentie, waar mensen wonen en werken met een hoog arbeidsethos. Toen ik tijdens de renovatie van ons dak aan een werknemer vroeg naar de prijsstelling, die aanzienlijk lager is dan wat we gewend waren in Bathmen, stelde hij: "Wij werken hier harder en verdienen minder." In Franeker zelf wordt veel geklaagd van "het is niks en het wordt niks", wat deels een masker is (zo heb ik geleerd van straatcabaret Sjlocht) (lees verder)...


Lijst D66 Franekeradeel bekend

14-01-2013 (E.Nieveen VC)

Dinsdagavond heeft D66 Franekeradeel haar lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart. Na de stemming is de lijst als volgt:

  1. Mark de Roo (Franeker)
  2. Govert Geldof (Tzum)
  3. Theodoor Lap (Franeker)
  4. Jan Maaskant (Franeker)
  5. Baukje Boersma (Franeker)
  6. Wim van Zalen (Franeker)
  7. Piet Homminga (Franeker)
  8. Henk Tameling (Schalsum)
  9. Hans Huizenga (Ried)

De beste wensen voor 2014 en Franekeradeel

20-12-2013 (Mark de Roo)
D66 Franekeradeel wenst de inwoners van onze prachtige gemeente een voorspoedig 2014. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Franekeradeel is een gemeente met een rijke historie en met een mooie toekomst in het verschiet. Wij zijn trots op onze voorzieningen en D66 zal zich hier ook in het nieuwe jaar hard voor blijven maken.. (lees verder)

Column herindeling Noord-West Friesland

20-11-2013 (Mark de Roo)
Op 13 november waren er herindelingsverkiezingen in Leeuwarden, Heerenveen en de Friese Meren. Inmiddels wordt er ook in NW-Friesland hard gewerkt aan één nieuwe krachtige gemeente. In Noord-West zonder Harlingen welteverstaan...(lees verder)

Verkiezingen 2014


De leden van D66 Franekeradeel hebben Mark de Roo verkozen als lijsttrekker voor de verkiezingen op 19 maart 2014. Naast raadslid Theodoor Lap was Mark de afgelopen jaren reeds actief in de raadscommissie.

M
ark de Roo: "Graag bouw ik niet alleen vanuit het gemeentebestuur aan onze stad en dorpen, maar met iedereen die een positieve bijdrage wil leveren. Te vaak wordt gevraagd naar de inbreng van de burger als sluitstuk, op het moment dat de inkt op het voorstel reeds droog is. 

De Franeker politiek zal niet velen ontroeren. Volgens mij zit daar wel de kracht. Mensen meenemen door ‘voelbare overtuigingskracht’. Door onze doelen zo te formuleren, dat ze raken aan wat bij mensen leeft. ‘Geloof in de kracht van mensen’ zeggen we bij D66. 
Het credo van het huidige college was 'houden wat we hebben'. Zo laten we kansen liggen. Als cultuurkern lag er geld op de plank bij de provincie, maar vanuit 'houden wat we hebben' kregen wij geen bijdrage voor de Koornbeurs of muziekschool.

De komende jaren wil ik graag samen met u creatieve ideeën aandragen voor de toekomst van onze gemeente."

Cultuur

(M deRoo 2013)
Onlangs stond de cultuurnota op de agenda in de gemeenteraad. Helaas was het stuk eerder een beschrijving van de status quo dan een stevige visie op de toekomst. Voor D66 was dit het moment om aan te geven veel waarde te hechten aan onze culturele instellingen als Korenbeurs, Planetarium, Martena Museum, Bibliotheek en Ritmyk. En daarnaast natuurlijk ook alle initiatieven vanuit de 'Mienskip'.

Wij zien kansen in cultuur en om de cultuurparticipatie te vergroten. Wat D66 betreft hebben wij straks een stevige cultuurnota, samen met vitale culturele instellingen. En daarmee een prachtige bruidsschat voor een mogelijke nieuwe gemeente.

Wat D66 betreft ademde het stuk dat voorlag een gevoel van financiële onmogelijkheden. Zoals wethouder Twerda het zelf treffend verwoorde een ambitie van 'Houden wat we hebben'.

D66 gaat verder en wil onze status van cultuurkern in Fryslân nu echt waarmaken. In het verleden zijn kansen uit het provinciale cultuurprogramma 'Finsters Iepen' niet goed opgepakt. Helaas bij gebrek aan een eigen cultuurnota en heldere visie op de toekomst. Samen met een meerderheid in de raad kaartten wij aan wat er in onze ogen wél mogelijk is.

Door recht te doen aan de artistieke ambities van de culturele centra in onze gemeente
Door samen op te trekken met het oog op een gedeelde toekomst in Noord-West Friesland.
De positie van Franeker als cultuurkern in Fryslân te versterken.
De Friese cultuur een meer prominente plaats te geven in onze visie voor de toekomst.
D66 hoopt dat ondanks de nu bij gebrek aan ambitie weggestemde nota, we spoedig om de tafel kunnen om echt tot een Culturele agenda voor de toekomst te komen.

Buitengebied: beschermd en kansrijk


(M. de Roo 2013)
De gemeenteraad schetst momenteel ons landschap voor de toekomst. Doel is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Wat dient beschermd te worden en waar liggen kansen.

D66 beoordeelt de plannen op drie punten:
Geen verdere verrommeling van het open Friese Landschap, dus een goede inpassing van bouwwerken in het buitengebied. 'Groter is niet altijd beter en kleiner is niet altijd fijner'
Kansen voor ondernemerschap en hiermee behoud van de karakteristieke Âlde Fryske Pleats met een nieuwe functie.
Ontwikkelingen dienen binding te hebben met het omringende landelijk gebied. (bijv. 'De boer en zijn erf)

Centrumplan tegen leegstand

(M.de Roo 2012)
Alle schijnwerpers staan op de Sjaerdemastraat en de langdurende 'strijd' rond de voormalige supermarktlocatie.
Er ontstaat in het centrum echter steeds meer leegstand. D66 vraagt daarom om een centrumplan tegen leegstand en voor winkels & parkeren. Ook in de dorpen is er extra inzet nodig voor de leefbaarheid en om de leegstand aan te pakken.

zwembad Bloemketerp

(M. de Roo 2010)
Ons zwembad is inmiddels gelukkig weer open en D66 wenst de nieuwe eigenaren veel succes. Wij hebben ons sterk gemaakt voor behoud van een zwembad voor onze gemeente. Een openbaar zwembad is voor D66 een belangrijke voorziening, nu en in de toekomst. lees verder

stop de bodemdaling
(M. de Roo 2010)
Het is mogelijk om zonder schade zout te winnen onder het Wad. D66 zet zich dan ook in voor een stop op zoutwinning onder land per 2015.

Géén extra bodemdaling in Barradeel en géén nieuwe winning bij Slappeterp. Ook mag winning onder het Wad geen schade toebrengen aan de natuur en onze zeewering. lees verder

motie actieve donorregistratie

(M. de Roo 2010)
Er overlijden nog steeds mensen onnodig door een tekort aan donoren. D66 Franekeradeel heeft daarom een motie ingediend in de gemeenteraad om bij het aanvragen van een rijbewijs of paspoort op het gemeentehuis, mensen actief te benaderen over de keuze voor het donorschap. lees verder


(be)Zuinig op Kunst & Cutuur

En nu vooruit