D66 vraagt aandacht voor grondwateroverlast  
(bijdrage Govert Geldof september 2016)


Grondwater
Naar aanleiding van de wijkvisie Schalsumerplan bracht Govert Geldof de grondwateroverlast onder de aandacht van de gemeenteraad. Zorg is dat grondwateroverlast negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid, bij vocht en schimmelvorming. De overlast wordt weliswaar onderkend. Het speelt in meer wijken en mogelijk ook in sommige dorpen. De onduidelijkheid van het probleem echter, werd door de wethouder genoemd als reden om geen actie te ondernemen. Daarom pleitte D66 in een motie om duidelijkheid. Om mogelijke oplossingen af te kunnen wegen. Er is vergaderd, er zijn vele peilbuizen geplaatst en ook zijn in het verleden drainages aangelegd, maar zijn deze bijvoorbeeld ook onderhouden?

D66 roept op tot praktisch onderzoek in de maanden november t/m april. Dat is de periode dat de grondwaterstanden overlast op kunnen leveren. Het doel is niet een bureau in te schakelen om een uitgebreide studie te doen met modellen en dito kosten, maar om in de praktijk waarnemingen te doen door bewoners zelf. Door periodiek het kruipruimteluik te openen en na te gaan of er water in staat en zo ja: hoe hoog. Tevens vraag je aan die bewoners of er sprake is van schimmelvorming. In combinatie met de peilbuisgegevens heb je dan in mei 2017 een scherp beeld, waarop de gemeente maatregelen kan nemen. Zoals de wet gemeentelijke watertaken voorschrijft:

“Mochten zich problemen voordoen in verband met de grondwaterstand dan dient de gemeente, 
binnen de grenzen van doelmatigheid, maatregelen te treffen om deze gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.Piketpaaltjes                                       (bijdrage Govert Geldof bij de Voorjaarsnota 2016)


Met betrekking tot deze voorjaarsnota heb ik slechts één vraag: “Waar zit het voorjaar in deze nota?”

In het veld van gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen we piketpaaltjes slaan. Binnen de piketpaaltjes bevinden zich de formele taken en activiteiten van de gemeente. En wat van hogere overheden wordt aangereikt, voer je braaf uit. Kortom, daar doe je wat je moét doen. Als ik als burger een schuurtje bouw, dan vraag ik een vergunning aan. De procedures zijn strak omschreven. Binnen de piketpaaltjes kun je sturen op getallen.

Daarbuiten bevindt zich een hele wereld. Wat zich daar afspeelt is geen formele taak van de gemeente, maar raakt er wel aan of betreft iets waar de gemeente op termijn mee te maken krijgt. Buiten de piket paaltjes is de gemeente slechts één van de netwerkspelers. Het buiten de piketpaaltjes acteren draagt bij aan:
Draagvlak;
Duurzame ontwikkeling en
Vertrouwen in de politiek.

Tenminste, als je het goed doet. Buiten de piketpaaltjes speel je in op ontwikkelingen voordat iemand anders zegt dat je er wat mee moet doen. Je anticipeert en acteert proactief. Bijvoorbeeld: je kijkt niet alleen naar schoolgebouwen, maar ook naar ontwikkelingen in het onderwijs. Of: je onderhoudt niet alleen objecten, maar je probeert daar ook mensen mee te bereiken. Of: je laat het niet gebeuren dat er in het landelijk gebied megastallen verschijnen, de biodiversiteit afneemt en de weiden verworden tot biljartlakens waarop geen grutto kan gedijen. En dan het idee dat ik vorig jaar aangereikt heb over vakmanschap. Inderdaad, dat is geen taak van de gemeente, maar toch leert de ervaring dat overheden bij een gewenste ontwikkeling wel een wezenlijke rol kunnen hebben.

Dat klinkt allemaal mooi, echter buiten de piketpaaltjes zijn geen zekerheden, ben je als gemeente kwetsbaar en loop je risico’s. Dat is voldoende reden om er niet aan te beginnen en de veiligheid op te zoeken van binnen de piketpaaltjes. Ik heb het hier ook weleens over met medewerkers en bestuurders van andere gemeenten. Je moet jezelf niet teveel buiten de piketpaaltjes begeven. Denk aan 15% à 20% van je inspanning in uren uitgedrukt. Duidelijk is echter dat 0% onder de maat is en dat veel kansen niet benut worden. Het bureaucratische karakter van de gemeente gaat dan teveel domineren, uitgedrukt in formele ambtelijke taalconstructies, en veel gedoe tussen kastje naar muur.

Mijn beeld is dat wij als gemeente de zaken binnen de piketpaaltjes strak op orde hebben. Dat laat de voorjaarsnota ook zien, net als de Beraps en de jaarrekening. Complimenten. Echter, ik zie weinig activiteit buiten de piketpaaltjes. Wellicht heb ik het verkeerd. Vanavond laat ik mij daar graag van overtuigen.

Samen met andere partijen hebben we als D66 het laatste jaar regelmatig moties ingediend. Voor een belangrijk deel hebben die te maken gehad met het spel buiten de piketpaaltjes. Bijvoorbeeld:
Participatie. Betrekken we inwoners bij planvorming binnen de piketpaaltjes, dan noemen we dat inspraak, een fenomeen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Echte participatie gaat verder – het is een dialoog – en resulteert in het verschuiven van piketpaaltjes.
Verrommeling van het landschap. Ik merk dat er nog steeds een heilig geloof is dat verrommeling van het landschap voorkomen kan worden met formele planologische regels. De ervaring leert dat je dan achter de pot pist, want ontwikkelingen gaan nu eenmaal sneller dan regelgeving. Wil je een mooi landschap dan moet je in een vroegtijdig stadium op de ontwikkelingen afstappen en aangeven wat je wel wilt.
Opvallend is dat als verschillende overheden binnen de piketpaaltjes samenwerken, ze gaan onderhandelen. Dat hebben we gezien bij de behandeling van het sociale domein. We kunnen onze sociale dienst voor gemeente Waadhoeke niet op orde hebben per 1 januari 2018, want onderhandelen kost tijd. Dure tijd. Zo zijn we al twintig jaar bezig te onderhandelen met het Wetterskip over onderhoud van water binnen de bebouwde kom. En nog zijn we er niet uit. In de tussentijd betalen onze inwoners dubbel. Stel het gaat om 200.000 euro per jaar – een voorzichtige schatting – dan is dat 4 miljoen over de twintig jaren. Met rente erbij een aardig sommetje… daar hadden we heel wat degelijk bosonderhoud voor kunnen uitvoeren.

Herfst en winter staan symbool voor het opereren binnen de piketpaaltjes. Het netwerksturen buiten de piketpaaltjes vormt de lente. De zomer volgt op de lente. Nu herhaal ik mijn vraag: waar zit het voorjaar in de voorjaarsnota? Zijn we alleen op de winkel aan het passen en durven we ook onzekere wegen te bewandelen? Ik hoor graag voorbeelden.

http://www.d66franeker.nl 
Volg ons op twitter 
volg ons op facebook


D66 @ Sjûkelân