Máy đo Hanna‎ > ‎

Máy đo Ph cầm tay Hanna HI 9142

Máy đo Ph cầm tay Hanna HI 9142

SX TAÏI ROMANIA

Model HI9124

Giá: 8.500.000 vnđ

Hieån thò höôùng daãn söû duïng tröïc tieáp

treân maøn hình LCD roäng.

Choáng thaám nöôùc.

Thang ño:

- pH: -2.00~16.00

- T:20.0~120.00C/-4.00 F~248.0 0F

Ñoä phaân giaûi:

- pH: 0.01

- T: 0.10C; 0.1 0F

Ñoä chính xaùc:

- pH: ±0.01

- T: ±0.40C; ±0.8 0F

Chuaån pH: töï ñoäng taïi 1 hay 2 ñieåm vôùi 5 giaù trò ñeäm trong boä nhôù

(pH4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01)

Chuaån offset: ±1pH

Chuaån slope: töø 80 ñeán 108%

Buø nhieät töï ñoäng hay baèng tay trong khoaûng -20.0~120.00C

Nguoàn 3 pin saïc AAA 1.2V

Kích thöôùc: 185 x72 x36 mm, naëng 300g

Cung caáp goàm: ñieän cöïc pH HI1230B, ñaàu ño nhieät ñoä HI7662, dung

dòch chuaån pH 4.01 vaø pH7.01 daïng goùi 20ml, coác nhöïa 100ml, 4 pin

saïc, hoäp ñöïng maùy vaø höôùng daãn söû duïng.


CÔNG TY TNHH TRUNG AN

Địa Chỉ: 124/46 Phan Huy Ích , P. 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 38150410 - Fax: (08) 38150410

Hotline: 091 7080310 (Mr. Trung)-0909.67.4225 (Mr.Tín)-097 8057811 (Ms. Trinh)

Email: trungankd@gmail.com

Website: https://www.sites.google.com/site/congtytnhhtrungan/

https://www.facebook.com/congtytnhhtrungan

STK: 102010002108889 Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh TP.HCMComments