Máy đo Hanna‎ > ‎

Máy đo Oxy hòa tan Hanna HI 9146-04


MAÙY ÑO OXI HOØA TAN

SX TAÏI CHAÂU AÂU

Model HI 9146-04

Giá: 12.000.000 vnđ

Maùy ño oxi hoøa tan loaïi caàm tay, choáng thaám nöôùc, chuaån vaø buø nhieät hoøan toaøn töï ñoäng. Nut

HOLD cho pheùp ngöôøi söû duïng oån ñònh giaù trò ñoïc ñöôïc treân maøn hình.

Thang ño:

- O2: 0.00~45.00mg/l

- % O2 baõo hoøa: 0.0~300.0%

- Nhieät ñoä: 0.0~50.00C

Khaû naêng phaân giaûi: O2 0.01mg/l;

% O2 baõo hoøa 0.1%;

 nhieät ñoä 0.10C

Ñoä chính xaùc: O2 ±1.5% F.S;

% O2 baõo hoøa: ±1.5% F.S; T: ±0.50C

Chuaån vaø buø nhieät hoaøn toaøn töï ñoäng.

Buø ñoä cao: 0~4km;

Buø ñoä maën 0~80g/l.

Nguoàn ñieän: 4* pin AA 1.5V, söû duïng lieân tuïc trong 200giôø hay duøng adapter 12Vdc.

Kích thöôùc: 196*80*60mm, naëng 500g

Cung caáp goàm: ñaàu doø HI 76407/4F caùp daøi 4m, 2 maøng thaây theá, dung dòch ñieän cöïc HI

7041S (30ml), pin, hoäp ñöïng vaø höôùng daãn söû duïng.


CÔNG TY TNHH TRUNG AN

Địa Chỉ: 124/46 Phan Huy Ích , P. 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 38150410 - Fax: (08) 38150410

Hotline: 091 7080310 (Mr. Trung)-0909.67.4225 (Mr.Tín)-097 8057811 (Ms. Trinh)

Email: trungankd@gmail.com

Website: https://www.sites.google.com/site/congtytnhhtrungan/

https://www.facebook.com/congtytnhhtrungan

STK: 102010002108889 Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh TP.HCM


Comments