Máy đo Hanna‎ > ‎

Máy đo Oxy hòa tan Hanna

Máy đo Oxy hòa tan Hanna HI 9142

MAÙY ÑO OXY HOAØ TAN – KHOÂNG THAÁM NÖÔÙC

SX TAÏI CHAÂU AÂU - SX TAÏI ROMANIA

Model : HI 9142
Giá: 10,200,000 vnđ

Laø thieát bò ño oxy hoaø tan caàm tay chuyeân duïng ñeå ñi hieän

tröôøng, chòu ñöôïc thôøi tieát laïnh, möa, tuyeát, buïi (choáng thaám

nöôùc)..cho keát quaû ño chính xaùc, söû duïng ñaàu doø coù chieàu

daøi khaùc nhau: 4m,10m, 20m ñeå ño.

Coù chöùc naêng töï ñoäng buø nhieät giuùp cho keát quaû ño chính

xaùc

Phaùt aâm thanh caûnh baùo khi gaàn heát pin

Thoâng soá kyõ thuaät:

- Thang ño DO: 0.0 ~ 19.9mg/l (ppm)

- Ñoä phaân giaûi: 0.1mg/l

- Ñoä chính xaùc: ±1.5%F.S

- Hieäu chuaån: baèng tay taïi 1 hoaëc 2 ñieåm.

- Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa maùy: 0 ~ 50 oC ( 32 ~ 212 oF ) ; RH 95%

- Ñaàu doø: HI 76407/4 ( caùp daøi 4m)

- Nguoàn ñieän: 4 x 1,5V AA (500 giôø ño lieân tuïc)

- Kích thöôùc: 196x80x60mm,

Cung caáp bao goàm: Maùy chính + Ñaàu doø DO HI 76407/4 (caùp daøi 4m) + 2 maøng döï phoøng +

dung dòch chaâm ñieän cöïc HI7041S ( 30ml) + 4 x1,5 AA pin + hdsd + vali ñöïng maùy.


CÔNG TY TNHH TRUNG AN

Địa Chỉ: 124/46 Phan Huy Ích , P. 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 38150410 - Fax: (08) 38150410

Hotline: 091 7080310 (Mr. Trung)-0909.67.4225 (Mr.Tín)-097 8057811 (Ms. Trinh)

Email: trungankd@gmail.com

Website: https://www.sites.google.com/site/congtytnhhtrungan/

https://www.facebook.com/congtytnhhtrungan

STK: 102010002108889 Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh TP.HCM

Comments