שומאן - פרפרים - קמפף


Wilhelm Kempff plays Schumann. Papillons Op. 2שומאן - Papillons - פרפרים - וילהלם קמפף


שומאן - Papillons - פרפרים - וילהלם קמפף
Wilhelm Kempff plays Schumann. Papillons Op. 2 

Filmed at the ORTF, 
Paris, February 3, 1961