ברליוז הרקוויאם, גרדינר
Requiem Berlioz - Orchestre National de France - Sir John Eliot Gardiner

Festival Saint Denis - Paris June 2012