Zakázka na protipovodňová opatření vznikla po historické povodni v roce 2002, která způsobila mnohé škody v celé republice. Na zadání města zpracovalo Povodí Vltavy projekt nazvaný „Klabava – Rokycany zkapacitnění koryta Klabavy a Holoubkovského potoka a zabezpečení protipovodňové ochrany města“. Projekt za více než půl miliardy korun počítá v případě Klabavy s vystavěním více než jeden metr vysokých betonových zdí podél koryta řeky vedoucí prakticky celým městem – od železničního mostu na Práchovně až k mostu u restaurace na Hradčanech, odkud bude řeka zakopána o další metr do hloubky až k soutoku u fotbalového stadionu. Holoubkovskému (Boreckému) potoku má být koryto vybagrováno a vybetonováno do obdobné podoby jakou má dnes Klabava u sídliště v Rokycanech Na pátku. Centrum města by tak (vedle protihlukové zdi podél trati Praha-Plzeň) ještě více rozdělil další betonový koridor, v jehož hlubinách poteče řeka.

Navíc je projekt omezen pouze na centrum Rokycan, není součástí žádného komplexního řešení. Neřeší se průběh povodně nad městem ani za ním. Pokud povodeň nebude škodit v Rokycanech, bude velmi rychle odeslána dál po proudu řeky – do Klabavy, Ejpovic, Chrástu.

Projekt je spočítán na tzv. „stoletou vodu“. Přijde-li povodeň jen o trochu mohutnější (před povodní, jako byla ta v roce 2002 nás tato stavba v žádném případě neochrání), voda se přes betonové zdi přelije a za nimi zůstane stát, protože nebude mít kam odtéct. Zkušenosti s podobnou stavbou jsou – např. ve Zbraslavi v roce 2013, kde vlivem selhání několika hradidlových komor došlo k zaplavení domů chráněných zdí. I v době sucha tyto zdi představují problém s narušením odtokových poměrů vod do řeky a způsobují zvýšenou vlhkost ve sklepních prostorech budov u zdi.

Projekt je však nepřijatelný především pro likvidaci jakéhokoliv zapojení řeky do veřejného prostoru Rokycan, do života města.

Opatření v této podobě na desítky let nevratně uzavírá možnost využití řeky pro rekreaci a odpočinek. Nebude možné se k řece dostat, dokonce bude obtížné na ni i vidět. Přestane nadobro existovat možnost posedět na jejím břehu, brouzdat se korytem. Znamená to konec procházek u řeky s kočárkem, rodinou, se psem.

Město bude rozděleno (po protihlukových zdech železničního koridoru) dalším betonovým valem, centrum města bude zohyzděno s definitivní platností.