Jsme členové a přátelé základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kulíšek v Rokycanech. Naším společným zájmem je ochrana přírody a krajiny, ale snažíme se též o zdravé životní prostředí a životní styl obyvatel města. Většina z nás se věnuje výchově dětí ke zdravému a přírodě přátelskému životnímu stylu, součástí aktivit organizace je práce v přírodovědném oddílu Brontosaurus při DDM v Rokycanech. 
Aktuálně své síly napínáme k rozpoutání veřejné diskuse nad tématem plánované stavby protipovodňových zábran v centru Rokycan. 
 • Nelíbí se nám, že o takto zásadní a finančně náročné stavbě, která promění tvář města pro mnoho dalších generací, se rozhoduje za zavřenými dveřmi, bez otevřené diskuse s obyvateli města.
 • Nelíbí se nám, že bude-li plánovaný projekt realizován, řeka z města de facto zmizí – poteče v hlubině vybetonovaného koryta a procházka centrem města pak bude jen průchodem betonovou džunglí.
 • Nelíbí se nám, že projekt je jednoznačně nedokonalý – stavba je navržena tak, aby město ochránila pouze před stoletou vodou. Navíc nelze vyloučit selhání plánovaného systému. 
Vyzýváme proto občany Rokycan k aktivitě a zájmu o dění ve městě a o to, zda jsou jejich zvolenými zástupci skutečně zastupovány jejich zájmy.


Aktuality

 • Účast v komunálních volbách 4 členové iniciativy Chceme zpět k řece - Lída Marková, Dan Šatra, Jiří Hořčička a Pavel Sova - se rozhodli kandidovat v říjnových komunálních volbách za hnutí Pro naše Rokycany (#11) - https://www.facebook.com/pronaserokycany/ nebo https://www.rlisty.eu/ Je to cesta, jak bychom se mohli přímo podílet především na projektu protipovodňových opatření a nebo dále zlepšovat komunikaci města s veřejností. 
  Přidáno v 24. 9. 2018 11:01, autor: Web Master
 • O vodě a o suchu Jak to vidí ekolog* prof. David Štorch z centra pro teoretická studia (UK / AVČR). Audio záznam: https://dvojka.rozhlas.cz/david-storch-s-vodou-jsou-potize-bez-deste-vodu-nijak-neziskame-7579661?player=on#player * v pravém původním slova smyslu, tzn. vědec zabývající vzájemnými vztahy mezi organismy a prostředím (opravdu, nemá to nic společného s aktivismem)
  Přidáno v 24. 9. 2018 10:59, autor: Web Master
 • Zveme veřejnost na 4. ročník happeningu Koryto Původce termínu HAPPENING je americký malíř a performer Allan Kaprow (1927-2006), který jej definoval jako soubor událostí předváděných nebo vnímaných po určitou dobu a na více místech. Jde o způsob (nejen) uměleckého výrazu, který se formuje náhodným rozvíjením děje formou inscenované události za účasti umělce i diváků – účastníků happeningu. Některé slovníky uvádějí jako základní nebo dokonce jediný význam slova HAPPENING jako používání netradičních uměleckých forem a prvků (např. divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce. Rokycanská veřejnost bude mít možnost nechat se vtáhnout do akce 16. června 2018 na dalším, již 4. happeningu Koryto, pořádaném opět ve spolupráci s Fotoklubem Rokycany, a to v korytě řeky Klabavy v Rokycanech u mostu ...
  Přidáno v 11. 6. 2018 14:44, autor: Web Master
 • Aktuality z Olomóca Tady můžeme sledovat, jak probíhá realizace jedněch z nejnákladnějších protipovodňových opatření u nás, na 14 km úseku řeky Moravy v Olomouci. http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/aktuality/22290 Je vidět, že takové projekty potřebují čas a rozumné rozvržení na etapy. Aktuálně začala v Olomouci etapa úprav v centu města (2018-2022). Už mají za sebou etapu I (2006-2007) a II A (2012-2013) na J okraji města, postupují tedy proti proudu řeky Moravy. Periferie nechávají na konec (plánováno na 2020). 
  Přidáno v 23. 5. 2018 11:45, autor: Web Master
 • Územní řízení na stavbu "Klabava-Rokycany zkapacitnění koryta zastaveno Počátkem ledna 2018 bylo na úřední desce MěÚ Rokycany oznámeno veřejnosti usnesení, že bylo zastaveno územní řízení na stavbu "Klabava-Rokycany zkapacitnění koryta" Účastníkům řízení včetně ZO ČSOP Kulíšek ho stavební úřad doručuje pouze touto veřejnou vyhláškou. Jako důvod zastavení řízení stavební úřad uvádí, že Povodí Vltavy (dále PVL) nedoložilo výjimku ze zásahu do biotopu ohrožených druhů, vyjádření síťařů, stanovisko AOPK, stanovisko OŽP podle zákona o vodách, atd...). Cítíme za vhodné doplnit, že v posledních měsících navázala naše iniciativa kontakt přímo s podnikem PVL. Následně proběhlo několik jednání za účasti PVL, iniciativy Chceme zpět k řece, Města Rokycany a několika účastníků řízení jím přizvaných. Jednání byla vedena ve velmi vstřícné a věcné atmosféře. Projednávalo se možné zapracování námětů a ...
  Přidáno v 4. 2. 2018 9:28, autor: Web Master
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 36 Zobrazit více »

Komentáře