Stručná historie času plynutí územního řízení týkajícícho se připravovaných protipovodňových opatření v Rokycanech, z pohledu ZO ČSOP Kulíšek:
 • 2007 - členové komise životního prostředí (která je poradním orgánem rady města), kde byli zástupci ZO ČSOP Kulíšek (a také Mgr. Šašek - dnes místostarosta), předložili na jednání komise dne 30. října materiál "Posouzení návrhu protipovodňových opatření v intravilánu města Rokycany (Klabava - Rokycany, zvýšení kapacity koryta)". Komise tehdy stihla projednat jen I. etapu - od dálničního přivaděče k mostu v Soukenické ul.. (II. etapa měla být projednána na dalším jendání komise, k tomu ale již nedošlo). Komise ŽP tehdy doporučila radě města:
  • "iniciovat jednání ....pro ověření varianty rekonstrukce mostu v Soukenické ul., který nevyhovuje jak z hlediska průtoku povodňových vln, tak zřejmě i z hlediska dopravního (komplikuje zobousměrnění Soukenické ul., je poškozen a vyžaduje opravu),
  • zpracovat alternativní řešení k některým návrhům dle projektové dokumentace"Klabava - Rokycany, zkapacitnění koryta" zpracované Hydroprojektem a.s. v březnu 2007, když tyto návrhy i alternativní řešení byly uvedeny v tabulce v příloze dokumentace 
Návrhy variant byly předloženy radě města, která je však NESCHVÁLILA - viz usnesení rady města č. 5498 ze dne 5.12.2007.
 • říjen 2010 - Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka zastoupené Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s., Praha (dále jen žadatel) podal stavebnímu odboru městského úřadu Rokycany (dále jen MěÚ) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření v Rokycanech (dále jen PPO).
  •  Z důvodů chybějících podkladů a závazných stanovisek byl žadatel obratem vyzván k doplnění a územní řízení bylo přerušeno. 
 • listopad 2013 - Žadatel doplnil podklady a závazná stanoviska. Stavební úřad MěÚ oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní projednání na den 16.12.2013. 
 • 16. prosinec 2013 - ZO ČSOP Kulíšek se přihlásila do územního řízení k PPO (při veřejném ústním projednání). ZO ČSOP Kulíšek rovněž vznesla námitky a připomínky. 
 • 18. prosinec - stavební úřad MěÚ vyzval žadatele k dopracování projektové dokumentace na základě uplatněných připomínek z 16.12.2013. Současně stavební úřad MěÚ opět územní řízení přerušil než budou připomínky zapracované. 
 • 19. prosinec - ZO ČSOP Kulíšek vzala námitky podané 16.12.2013 zpět a nahradila je novými (úpravy předmětu námitek z důvodů zlepšení formální šance na úspěch). 
 • 14. červenec 2014 - Žadatel dopracoval projektovou dokumentaci. 
 • 15. červenec 2014 - Stavební úřad MěÚ oznámil známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům pokračování územního řízení. Stanovil, že do 15 dnů mohou stávající účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
 • srpen 2014 - Stavební úřad MěÚ vydal rozhodnutí o umístění stavby PPO (č.j. 9337/OST/10 Bas.). V něm se také vypořádal s podanými návrhy a připomínkami, některým vyhověl, jiným ne. Většině připomínek ZO ČSOP Kulíšek nebylo vyhověno. 
 • září 2014 - ZO ČSOP Kulíšek se odvolala proti rozhodnutí MěÚ Rokycany o umístění stavby PPO. Tím bylo znemožněno nabytí právní moci pro územní rozhodnutí k PPO. 
 • říjen 2014 - město Rokycany-starosta svolal ústní jednání s ZO ČSOP Kulíšek. Žádal ZO ČSOP Kulíšek o zpětvzetí odvolání. ZO ČSOP Kulíšek odmítla vzít odvolání zpět. Stavební úřad MěÚ postoupil odvolání podané ZO ČSOP Kulíšek k rozhodnutí odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚ). 
 • leden 2015 - KÚ-odbor regionálního rozvoje zrušil rozhodnutí MěÚ Rokycany o umístění stavby PPO (ze srpna 2014) a vrátil věc zpět MěÚ k novému projednání. Odůvodnění KÚ čítá 12 stran textu s výčtem několika desítek formálních pochybení MěÚ Rokycany. Jde o procesní nedostatky, které nesouvisí s námitkami ZO ČSOP Kulíšek. Námitky podané ZO ČSOP Kulíšek nejsou samotným důvodem přerušení správního řízení.

Aktuální stav:
 • územní řízení je (opět) přerušeno a žadatel má ve lhůtě nejpozději do 31.12.2015 doplnit podklady, které stavební úřad vyjmenoval v tomto rozhodnutí. Kromě jiného má Povodí Vltavy např.:
  • doložit pravomocnou výjimku vydanou Krajským úřadem, odborem ŽP
  • doložit stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
  • doložit závazné stanovisko odboru životního prostředí podle paragrafu 104 odst. 9 vodního zákona
  • do projektové dokumentace doplnit posouzení z hlediska urbanistického řešení (pokud nelze přesně určit výšku hrázek, tak v PD zmínit max. výšku hrázek – např. v celém úseku nebude překročena max. výška 1 100 mm.)
  • doložit posouzení města Rokycany k předmětné stavbě z hlediska architektonického
  • doložit stanovisko popř. vyjádření dotčeného orgánu územního plánování
  • provést kontrolu vlastníků dotčených pozemků