Účast v komunálních volbách

přidáno: 24. 9. 2018 11:01, autor: Web Master   [ aktualizováno 24. 9. 2018 11:01 ]

4 členové iniciativy Chceme zpět k řece - Lída Marková, Dan Šatra, Jiří Hořčička a Pavel Sova - se rozhodli kandidovat v říjnových komunálních volbách za hnutí Pro naše Rokycany (#11) - https://www.facebook.com/pronaserokycany/ nebo https://www.rlisty.eu/

Je to cesta, jak bychom se mohli přímo podílet především na projektu protipovodňových opatření a nebo dále zlepšovat komunikaci města s veřejností. 

O vodě a o suchu

přidáno: 24. 9. 2018 10:58, autor: Web Master   [ aktualizováno 24. 9. 2018 10:59 ]

Jak to vidí ekolog* prof. David Štorch z centra pro teoretická studia (UK / AVČR).
Audio záznam: https://dvojka.rozhlas.cz/david-storch-s-vodou-jsou-potize-bez-deste-vodu-nijak-neziskame-7579661?player=on#player

* v pravém původním slova smyslu, tzn. vědec zabývající vzájemnými vztahy mezi organismy a prostředím (opravdu, nemá to nic společného s aktivismem)

Zveme veřejnost na 4. ročník happeningu Koryto

přidáno: 23. 5. 2018 11:49, autor: Web Master   [ aktualizováno 11. 6. 2018 14:44 ]


Původce termínu HAPPENING je americký malíř a performer Allan Kaprow (1927-2006), který jej definoval jako soubor událostí předváděných nebo vnímaných po určitou dobu a na více místech. Jde o způsob (nejen) uměleckého výrazu, který se formuje náhodným rozvíjením děje formou inscenované události za účasti umělce i diváků – účastníků happeningu.
Některé slovníky uvádějí jako základní nebo dokonce jediný význam slova HAPPENING jako používání netradičních uměleckých forem a prvků (např. divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce.


Rokycanská veřejnost bude mít možnost nechat se vtáhnout do akce 16. června 2018 na dalším, již 4. happeningu Koryto, pořádaném opět ve spolupráci s Fotoklubem Rokycany, a to v korytě řeky Klabavy v Rokycanech u mostu na Pražské. 

Aktuality z Olomóca

přidáno: 23. 5. 2018 11:42, autor: Web Master   [ aktualizováno 23. 5. 2018 11:45 ]

Tady můžeme sledovat, jak probíhá realizace jedněch z nejnákladnějších protipovodňových opatření u nás, na 14 km úseku řeky Moravy v Olomouci.

http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/aktuality/22290

Je vidět, že takové projekty potřebují čas a rozumné rozvržení na etapy.

Aktuálně začala v Olomouci etapa úprav v centu města (2018-2022).
Už mají za sebou etapu I (2006-2007) a II A (2012-2013) na J okraji města, postupují tedy proti proudu řeky Moravy. Periferie nechávají na konec (plánováno na 2020). 

Územní řízení na stavbu "Klabava-Rokycany zkapacitnění koryta zastaveno

přidáno: 4. 2. 2018 9:28, autor: Web Master   [ aktualizováno 4. 2. 2018 9:28 ]

Počátkem ledna 2018 bylo na úřední desce MěÚ Rokycany oznámeno veřejnosti usnesení, že bylo zastaveno územní řízení na stavbu "Klabava-Rokycany zkapacitnění koryta"

Účastníkům řízení včetně ZO ČSOP Kulíšek ho stavební úřad doručuje pouze touto veřejnou vyhláškou.


Jako důvod zastavení řízení stavební úřad uvádí, že Povodí Vltavy (dále PVL) nedoložilo výjimku ze zásahu do biotopu ohrožených druhů, vyjádření síťařů, stanovisko AOPK, stanovisko OŽP podle zákona o vodách, atd...).

Cítíme za vhodné doplnit, že v posledních měsících navázala naše iniciativa kontakt přímo s podnikem PVL. Následně proběhlo několik jednání za účasti PVL, iniciativy Chceme zpět k řece, Města Rokycany a několika účastníků řízení jím přizvaných. Jednání byla vedena ve velmi vstřícné a věcné atmosféře. Projednávalo se možné zapracování námětů a požadavků naší iniciativy do projektu protipovodňových opatření (PPO) na Klabavě a Holoubkovském potoku. Tyto požadavky vzešly z veřejných plánovacích vycházek z počátku roku 2017. Jednání se zabývalo konkrétními místy a technickou, pozemkovou a hydrologickou uskutečnitelností našich návrhů. V závěru došlo ke shodě na tom, že propojení ochrany proti povodním s požadavky naší iniciativy je smysluplné a realizovatelné řešení a ochranu proti povodním nijak neznemožňují. Naopak zapojením vodních toků a okolí do veřejného prostoru a jeho přeměnou v rekreační oblast dávají celému záměru zcela nový rozměr a posunují jej kvalitativně mnohem výše.

 

17.1.2018 rada města Rokycany odsouhlasila, aby Povodí Vltavy zpracovalo ideový záměr PPO v Rokycanech přihlížející k připomínkám veřejnosti. Tedy zpřístupnění řeky, vytvoření rekreační zóny z jejího okolí a přírodě bližší řešení úprav.

Tuto vizi PPO představí Povodí zastupitelům Města Rokycany a pokud ji zastupitelé schválí, bude neprodleně zahájena příprava tohoto řešení.

 

Pro příznivce vstřícnější alternativy projektu PPO je to bezpochyby výborná zpráva.

Doufáme, že i současní zastánci rychlé realizace protipovodňových zdí nebudou zklamaní. Dá se předpokládat, že průběh příprav včetně správního řízení bude plynulejší.

Mějme na paměti, že stavba tohoto rozsahu tady bude stát desítky let a že veškeré kvaltování toliko pro nás nedobré jest.

 

S úctou 

iniciativa Chceme Zpět k Řece

3. ročník letního happeningu Koryto

přidáno: 17. 5. 2017 11:45, autor: Web Master   [ aktualizováno 17. 5. 2017 11:46 ]

Iniciativa Chceme zpět k řece ve spolupráci s Fotoklubem Rokycany vás srdečně zvou na 3. ročník letního happeningu Koryto, který se uskuteční dne 10. června 2017 v korytu řeky Klabavy od 11. hodin v oblasti mostu ul. Pražská v Rokycanech. Bližší info v přiloženém letáku.

Pokračování diskuse o podobě protipovodňových opatření přímo v terénu

přidáno: 11. 3. 2017 8:50, autor: Web Master   [ aktualizováno 11. 3. 2017 8:50 ]

Iniciativa "Chceme zpět k řece" zve veřejnost na pokračování diskuse o podobě protipovodňových opatření v Rokycanech přímo v terénu.
Tentokrát se chceme věnovat úseku Klabavy od mostu na Litohlavské k soutoku a dál proti proudu Holoubkovského potoka. 

Kdy: v neděli 26.3.2017, 14:30
Kde: sraz u mostu na Litohlavské 

K dispozici budeme mít aktuální mapy s vyznačením pozemků města, povodí nebo soukromých parcel včetně vyznačení vedení inženýrských sítí. Na základě pozemkových situací budeme také diskutovat případné návrhy úprav současného projektu, který pracuje prakticky pouze se stavbou zdí na břehové čáře a úplným znepřístupněním koryta Klabavy i Holoubkovského potoka.
Těšíme se, že se zapojíte do diskuse o podobě vašeho města. Iniciativa CHZkŘ. 

Revitalizace řeky Isar v Mnichově

přidáno: 1. 3. 2017 11:00, autor: Pavel Wunsch   [ aktualizováno 1. 3. 2017 11:00 ]

Jak proběhla revitalizace přes 7 km dlouhého úseku řeky Isar v Mnichově? Čtěte zde.

Diskuse o podobě protipovodňových opatření v Rokycanech

přidáno: 12. 2. 2017 4:02, autor: Web Master   [ aktualizováno 12. 2. 2017 4:03 ]

Máte zájem zúčastnit se komunitního plánování o podobě veřejného prostoru v Rokycanech?
Iniciativa "Chceme zpět k řece" zve veřejnost na diskusi o podobě protipovodňových opatření v Rokycanech přímo v terénu.  Na základě nedávné schůzky členů iniciativy se zástupci města Rokycany a investora akce (státní podnik Povodí Vltavy) zveme vás, jakožto zástupce dotčené veřejnosti, na plánovací schůzku podél Klabavy a Holoubkovského potoka.  Předmětem bude projít úseky dotčené plánovaným projektem protipovodňové ochrany v Rokycanech - tzn. od Práchovny k soutoku a zpět podél Holoubkovského potoka ke skautské louce - a společně prodiskutovat naše a vaše názory na budoucí podobu protipovodňových úprav, resp. řeky a jejího blízkého okolí.
Výsledné návrhy, názory a postřehy sepíšeme jako jednotný seznam požadavků, které budou předány přímo investorovi projektu, tedy Povodí Vltavy, k posouzení a zapracování do projektu. Máte tak jedinečnou možnost, aby se vaše názory a přání o podobě věřejného prostoru řeky dostaly přinejmenším na stůl investora akce. 

Kdy: 19.2., 15:00
Kde: sraz na Práchovně u dětského hřiště. 

K dispozici budeme mít aktuální mapy s vyznačením pozemků města, povodí nebo soukromých parcel včetně vyznačení vedení inženýrských sítí. Na základě pozemkových situací budeme také diskutovat případné návrhy úprav současného projektu, který pracuje prakticky pouze se stavbou zdí na břehové čáře a úplným znepřístupněním koryta Klabavy i Holoubkovského potoka. Těšíme se, že se zapojíte do diskuse o podobě vašeho města.
Iniciativa CHZkŘ. 

Shrnutí dosavadních schůzek iniciativy Chceme Zpět k Řece se zastupiteli a politickým zastoupením v Rokycanech

přidáno: 7. 1. 2017 11:22, autor: Web Master   [ aktualizováno 7. 1. 2017 11:23 ]

Shrnutí najdete ve složce "Dokumenty".

1-10 of 36