Hi haurà oposicions durant el curs 2016-17?

Cobrarem les pagues sostretes els anys 2012, 2013 i 2014?Com puc adaptar les programacions al nou enfocament competencial del currículum de primària i del currículum de l'ESO?


Si tinc 55 anys puc demanar una reducció de l'horari lectiu?


L'ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015 preveu la convocatòria de 300 places en el Departament d'Ensenyament distribuïdes de la següent manera:

A. Cos de professors d'educació de la Generalitat de Catalunya, professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1): 125 places. Places addicionals (10%): 13

Total places: 138 (Via de reserva per a persones discapacitades: 7 places)

B. Cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya, professors tècnics de formació professional (grup A, subgrup A2): 147 places. Places addicionals (10%): 15

Total places: 162 (Via de reserva per a persones discapacitades: 9 places)


L'Administració central en el Reial Decret-llei10/2015, d'11 de setembre, es compromet a retornar el segon pagament de part de la paga sostreta als funcionaris l'any 2012, però en cedeix la gestió a les administracions autonòmiques. La Generalitat encara no ha confirmat que farà efectiu aquest segon pagament parcial, ni tampoc ha anunciat cap rescabalament de les pagues sostretes els anys 2013 i 2014.


El nou currículum d'educació primària (DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària) assenyala que “la concreció i el desenvolupament del currículum de l’educació primària s’ha d’orientar a l’assoliment per part de tots els alumnes dels objectius d’etapa i a l’adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit”  (Cap.1, art. 2) 

El Departament d'Ensenyament està publicant una col·lecció de documents orientatius pera la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària.

També pot ser útil consultar aquest altre document que conté orientacions més generals: Del currículum a les programacions.

El nou currículum d'educació secundària (DECRET187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria) que assenyala que “l’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial” (Cap.1, art.1)

El Departament d'Ensenyament està publicant una col·lecció de documents orientatius per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació secundària obligatòria.

No.