خبر‎ > ‎

همشهری

یک سایت وابستە بە دفتر سیاسی حزب اتحادیە میهنی کردستان اعلام کرد: رئیس جمهور عراق با انتشار پیامی ویدئویی از حمایت تمامی مقامات کشورهای مختلف و مردم عراق در زمان بیماری خود ، تشکر خواهد کرد. - بە گزارش فارس، خبرگزاری کرد زبان "چاودیر" وابستە بە دفتر سیاسی حزب اتحادیە میهنی کردستان با انتشار خبری اعلام کرد: جلال طالبانی رئیس جمهور عراق هفتە آیندە در یک نطق تلویزیونی ، از همە شخصیت های سیاسی داخلی عراق و مقامات بلند پایە کشورهای خارجی و همە مردم عراق کە در زمان بیماری وی را همیاری کردەاند

Comments