Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu ZDU MOK) je organizacija v kateri delujejo društva in klubi ter športne sekcije upokojencev z območja  Mestne občine Koper in v kateri uresničujejo svoje skupne interese in cilje. Je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju MOK in je vključena v ZDUS.

Namen in cilj ZDU MOK, ustanovljene 25.11.1982 so:

na območju MOK uresničiti težnje društev in klubov v skupno usklajeno dejavnost s tem, da se upokojenci aktivno vključujejo v tiste oblike društvenega udejstvovanja, ki naj v čim večji meri angažira njihove delovne in življenjske izkušnje. Namen ZDU MOK je zagotoviti enake pravice vsem članom in jim omogočiti enakovredno udeležbo na vseh področjih delovanja pod okriljem in v imenu zveze. ZDU MOK razvija kulturne, rekreacijske, športne in druge dejavnosti ter si tako prizadeva za izboljšanje gmotnega in socialnega položaja upokojencev.


30 let dela ni malo. Ko se zazremo v preteklost in se nam začno odpirati pozabljeni utrinki, se z veseljem in spoštovanjem spominjamo vdanosti, organiziranosti in solidarnosti naših predhodnikov, ki so nam z vso vnemo tedanjega časa orali ledino za sedanje uspehe.

Zveza DU MOK je za leto 2012 sprejela program dela, ki postavlja pred njene člane nove izzive na področju sociale, kulture športa, izobraževanja in ostalih dejavnosti, kakor tudi širitve področja novega organizacijskega in delovnega izziva za kvalitetnejše življenje starostnikov to je  CDA.

Nemajhen izziv je tudi širitev naše dejavnosti na nova področja in iskanje novih delovnih in organizacijskih oblik. Del tega že uresničujemo v CDA.

Cvetka Jagodič