Vídeos Campus

IV Campus Sant Ponç 2015.m4v


Sant Ponç - Zionsville.m4v


III Campus Fontajau 2014


II CAMPUS DE FUTBOL FONTAJAU 2013.wmv


Campus Fontajau 2012Tant el Casal, com l’entitat organitzadora i l’Ajuntament de Girona, disposen de mecanismes de comunicació on informar i fer difusió de les seves activitats ordinàries i extraordinàries (xarxes socials, blogs, webs, etc.) on es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, infants realitzant esmentades activitats.
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’activitat Casal de Futbol Fontajau, l’Entitat Club Atlètic Sant Ponç i l’Ajuntament de Girona sol·licita el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.