Política de Privacitat

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Campus de Futbol Fontajau les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és ATLÈTIC SANT PONÇ amb N.I.F.  G17290784.

Les dades de contacte de l’Atlètic Sant Ponç són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Amical Mauthausen 26-30 17007 Girona
 • Telèfon: 972 21 32 63      
 • Correu electrònic: campusfontajau@gmail.com

El President de l’Atlètic Sant Ponç és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

  

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per l’Atlètic Sant Ponç seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Dur a terme la inscripció a l’activitat d’estiu que organitza el club.
 • Informar i gestionar les activitats organitzades pel club.
 • Incorporar les dades relatives a la imatge personal dels participants de l’activitat d’estiu en els canals de comunicació, digital o en paper, de l'entitat.
 • Donar resposta a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.

L’Atlètic Sant Ponç conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d'acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització de l’activitat, posteriorment seran eliminades.


Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de VDF és la següent:

 • Obligació legal: tant el Casal, com l’entitat organitzadora i l’Ajuntament de Girona, disposen de mecanismes de comunicació on informar i fer difusió de les seves activitats ordinàries i extraordinàries (xarxes socials, blogs, webs, etc.) on es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, infants realitzant esmentades activitats.
  Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’activitat Casal de Futbol Fontajau, l’Entitat Club Atlètic Sant Ponç i l’Ajuntament de Girona sol·licita el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
 • Consentiment exprés de l'interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats o els seus representants legals en el moment de realitzar la inscripció del participant a l’activitat, a través d’una autorització. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

 

Destinataris de les dades

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l'entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d'Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l'acord internacional de Privacy Shield.

Fora d'aquests supòsits, les dades no es cediran a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l'interessat o el seu representant legal. No obstant l'anterior, les dades personals de l'interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a l’activitat en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

 

Drets de l'usuari

Corresponen als interessats l'exercici dels següents drets:

 • Dret d'accés: dret a obtenir confirmació sobre si l’Atlètic Sant Ponç està tractant dades personals relatives a l'interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l'interessat de les que disposa el club.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a l’Atlètic Sant Ponç que rectifiqui o completi les dades personals de l'interessat que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l'interessat s'eliminin dels sistemes i arxius de l’Atlètic Sant Ponç.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas l’Atlètic Sant Ponç únicament les conservaria per l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d'oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l'interessat a l’Atlètic Sant Ponç en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre'ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. A través del següent apartat de la pàgina web:  https://sites.google.com/site/campusfontajau/contacte
 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic al President de l’Atlètic Sant Ponç a campusfontajau@gmail.com
 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal al President del Club a Carrer Amical Mauthausen 26-30, 17007  Girona.

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s'han tractat adequadament.

 

Protecció de les dades personals

L’Atlètic Sant Ponç ha adoptat les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.