Pascal

www.programosy.pl/program,turbo-pascal.htmlInstrukcja Warunkowa IF ... THEN ... [ELSE ...]

program haslo;
uses Crt;
var haslo : string;
begin
  ClrScr();
  Write('Podaj hasło dostępu ');
  ReadLn(haslo);

  if haslo<>'1234' then Write('Błędne hasło!'); 
  else 
  begin
    ClrScr();
    Write('Witaj w systemie. Poprawnie zalogowałeś się');
  end;
end.

Pętla REPEAT ... UNTIL ...

procedure pisanieliczb;
begin
  write('Podaj liczbę: ');
FOR i:=1 TO z DO writeLn(z); end;

Napisz procedurę sprawdz sprawdzającą, która z dwóch wczytanych

                      w programie głównym liczb rzeczywistych jest większa. Wynik wyświetl
                      na ekranie w postaci nierówności liczb lub komunikatu o równości liczb

procedure sprawdz(x, y : real);

begin

    if (x > y) then

        writeln(x:0:2' > ', y:0:2)

    else

        if (x < y) then

            writeln(y:0:2' > ', x:0:2)

        else

            writeln('Obie liczby sa takie same.');

end;Comments