อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์

โพสต์22 มิ.ย. 2561 02:15โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 03:40 ]

  โรงเรียนบ้านหลวงจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.30 น. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีตามหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข    รวมทั้งมีความตั้งใจจะบำเพ็ญตนให้ประโยชน์ต่อสังคม.
Comments