พิธีไหว้ครู 2561

โพสต์22 มิ.ย. 2561 03:11โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2561 03:37 ]
 
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีแด่ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้และถ่ายทอดศิลปวิทยาการต่างๆ รวมทั้งเพื่อประกาศตนเป็นศิษย์ที่ดี โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี.
Comments