มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โพสต์3 ก.พ. 2562 22:02โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 03:29 ]

    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง (นายหัสพงศ์  งานดี)
พร้อม หัวหน้างานบริหารงบประมาณ (นางชยาภรณณ์ แสนศรี) เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบทุนการศึกษาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียน จำนวน 18 คน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนดังกล่าว.

    กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โดยความรับผิดชอบของ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.Comments