กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์7 ส.ค. 2562 03:12โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลบ้านหลวง ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายรวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามสถานที่ต่างๆ .

Comments