บุคลากรเข้าอบรมการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2562 22:49โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 22:54 ]

       โรงเรียนบ้านหลวงได้นำคณะครู (นางสาววิภาวรรณ สุราช และ นายวัศพล ชุตินทราศรี ) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
      โรงเรียนบ้านหลวงเริ่มดำเนินการวางแผนการจัดการขยะในโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนรวมถึงการสร้างความตระหนักในเรื่องการลดปริมาณขยะให้กับนักเรียนต่อไป.
Comments