บรรยายธรรมพุทธวจน

โพสต์2 ส.ค. 2561 05:24โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 23:30 ]

 

โรงเรียนบ้านหลวงร่วมกับกลุ่มพุทธวจนญาติธรรม จัดการบรรยายธรรมพุทธวจน เปิดธรรมที่ถูกปิด เรื่อง ความสุขและความเจริญทางโลก แก่คณะครูและประชาชนในหมู่บ้านบ้านหลวง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมบูรณ์ อภิปุณโณ แห่งสวนธรรมศิริพฤกษชาด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจากพุทธวจน (คำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะ).Comments