ภาพกิจกรรม

ผอ.รร.มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2562 05:03โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเรื่องสุขภาพจิตและการป้องกันโรคติดต่อ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง (อบต.บ้านหลวง) พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า.


กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6

โพสต์28 ส.ค. 2562 04:46โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


      โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วัดร่องเสือเต้น และ วัดห้วยปลากั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562.


คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

โพสต์21 ส.ค. 2562 07:37โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 07:38 ]


   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ประธานกรรมการ, ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง) และ กรรมการประเมินในโรงเรียน (นางชยาภรณ์ แสนศรี)
ร่วมประเมิน นางสาวไหมตะวัน        กะมล  ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากผลการปฎิบัติราชการระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.). โดยเป็นการประเมินตามสภาพจริง  รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

โพสต์9 ส.ค. 2562 05:22โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 05:55 ]


      โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานพิธี
     กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การรำอวยพรของนักเรียน การแสดงของนักเรียน กิจกรรมตอบคำถามวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมประกวดการแข่งขันต่างๆที่เกี่ยวข้อง.
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2562 03:55โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 04:47 ]


     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (นางกัลยา มาลัย)
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลวง โดยเข้าตรวจเยี่ยมในห้องเรียนเพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียน.
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์7 ส.ค. 2562 03:12โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลบ้านหลวง ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายรวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามสถานที่ต่างๆ .

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โพสต์7 ส.ค. 2562 02:44โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 02:46 ]


    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง.
คณะจากหน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมบ้านนักเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:16โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 07:48 ]


     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะทีมงานจากหน่วยงานภายนอก นำโดย คุณธนาวุฒิ ลือยศ, คุณพงศกร  คนกล้า เครือเวทโปรดักส์คุณเชษฐ์พันธ์​ รัตนาภรณ์นุกุล, คุณมนัสนันท์ วัฒนะศิริ, คุณสมยศ แซ่โจว, คุณนพพล ทุนผล, คุณพิชัย จงโกเย็น, กลุ่มปลาคาร์ฟ, โค่ย คาเฟ่, คุณกิตติศักดิ์ ชุ่มทวี,  คุณวัชระ นากล้า, คุณแคทธรียา ศรีธิ, คุณชานนท์ รามเกื้อ และคุณจิติวัฒนา  ธนสุรไตรศักดิ์ ได้เข้ามามอบอุปกรณ์การกีฬา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เงินทุนช่วยพัฒนานักเรียนและโรงเรียน พร้อมนำวัสดุก่อสร้างเข้ามามอบให้แก่นักเรียนเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ โดยการประสานงานจาก
นางสาววิภาวรรณ สุราช ครูโรงเรียนบ้านหลวง
   ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้.

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โพสต์7 ส.ค. 2562 00:24โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 00:26 ]


      ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมต่อการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา.บุคลากรเข้าอบรมการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2562 22:49โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 22:54 ]


       โรงเรียนบ้านหลวงได้นำคณะครู (นางสาววิภาวรรณ สุราช และ นายวัศพล ชุตินทราศรี ) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
      โรงเรียนบ้านหลวงเริ่มดำเนินการวางแผนการจัดการขยะในโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนรวมถึงการสร้างความตระหนักในเรื่องการลดปริมาณขยะให้กับนักเรียนต่อไป.
1-10 of 66