แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1)

โพสต์16 มี.ค. 2563 23:01โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 23:02 ]

ตามที่โรงเรียนบ้านหลวงได้มีประกาศโรงเรียน เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียนมีความความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของคณะครู บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ     จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1) ดังต่อไปนี้

Comments