ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์22 ธ.ค. 2563 23:50โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่




ประชาสัมพันธ์รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

โพสต์16 มิ.ย. 2563 03:13โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 03:14 ]

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โพสต์9 พ.ค. 2563 03:41โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2563 21:09 ]



โดย นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2563

การปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

โพสต์16 มี.ค. 2563 23:07โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 04:30 ]


  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเชื้อโรค COVID-19ได้ระบาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้บุคลากรอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าวได้โดยง่าย โรงเรียนมีความห่วงใยสุขภาพของคณะครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรออกประกาศดังต่อไปนี้
 


แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1)

โพสต์16 มี.ค. 2563 23:01โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 23:02 ]

ตามที่โรงเรียนบ้านหลวงได้มีประกาศโรงเรียน เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียนมีความความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของคณะครู บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ     จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1) ดังต่อไปนี้

ประกาศหยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา

โพสต์15 ก.ค. 2562 02:07โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2562 08:11 ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง
เรื่อง  หยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา


แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์25 พ.ค. 2562 04:11โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 05:56 ]


กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง.
--------------------

ประกาศกำหนดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์25 เม.ย. 2562 06:10โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2562 06:32 ]

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง
เรื่อง  กำหนดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

>>คลิกดาวน์โหลดประกาศ<<


รร.บ้านหลวง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

โพสต์23 ธ.ค. 2561 22:42โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2561 22:50 ]


รร.บ้านหลวง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์5 ธ.ค. 2561 21:30โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2562 06:15 ]


โรงเรียนบ้านหลวงประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กำหนดรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เ
วลา 09.00 น.

>>คลิกดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือก<<

1-10 of 25