Pagina's‎ > ‎

Jaaroverzicht 2003


(Samenstelling Jef Sas)

 

 

November 2002 - januari 2003:

 

Roerdompen lieten zich ook deze winter weer zien: in januari en februari 1 - 2 ex in 't Zammelsbroek Geel; op 28/12 1 ex. in de Vennen Balen en op 11/01 zag C. Vandeweyer 1 ex neerstrijken, naast 2 Grote Zilverreigers aan een wak in het ijs van de Grote Sprietput Mol. Grote Zilverreigers konden trouwens aan elke rustige plas wel met 1 of 2 ex. worden aangetroffen. In reservaat De Maat was steeds minimaal 1 ex aanwezig in deze periode en zelfs in de Mosselgoren Geel werden 2 ex. opgemerkt door P. Geysels. Ook de 2 ad. Kwakken in het Malesbroek Geel lieten zich deze winter nog bewonderen op hun dode boom.

 

Een  uitzonderlijk groot aantal Knobbelzwanen (23 ex.) pleisterde op 24/01 op de Ronde Put. Op 15/11 was 1 Wilde Zwaan aanwezig op de Molse Grote Zandput. Deze winter zakte een recordaantal Toendrarietganzen af naar onze contreien, om dan samen de nacht door te brengen aan de Grote Zandput: maximum aantallen op 18 en 19/01 met circa 1500 ex. Tijdens de dag gingen grote groepen fourageren op de akkers rond Russendorp. Op 25/01 ontdekte Eli Van Audenhove daar tussen een 300-tal Toendrarietganzen 1 ex met een gele nekband (inscriptie - 6U7 - nadere gegevens ontbreken nog!).

Op 04/01 determineerde Hans Matheve aan de Molse Grote Zandput tussen de circa 180 aanwezige Toendrarietganzen een 10-tal Taigarietganzen. Ook andere ganzensoorten ontbraken niet, met als miximum aantallen een 30-tal Kolganzen (op 05/01 Russendorp), een 50-tal Grauwe ganzen (31/01 Mol Grote Zandput, met daartussen weer de Sneeuwgans), een 50-tal Nijlganzen (op 01/02 Mol Grote Zandput) en 33 Canadese ganzen (op 11/01 Scheppelijke Nete - Mol Rauw).

Mandarijneenden lieten zich zien op 13/12 (2ww te Olmen Griesbroek); op 24/12 te Mol Grote Zandput (1ex.) en Geel Dekshoevevijver (2mm). De eerste Bergeend werd gemeld aan de Molse Grote Zandput op 01/02 door Dirk Meeus. Het maximum aantal Smienten werd geteld op de Grote Zandput op 08/12: 3m, 7w. Het maximum aantal Krakeenden voor deze winter werd geteld op de Ronde Put op 06/11 met 140 ex.. Het grootste aantal Wintertalingen zat op 10/01 op de Grote Zandput: 170 ex.

Pijlstaarten laten zich in de regio heel wat minder zien: 4mm + 2ww zaten op 02/01 op de Grote Zandput. Grotere aantallen Slobeenden waren op 15/11 aanwezig te Postel Wateringen (meer dan 110 ex.) en bij de watervogeltelling van 15/12 werden in totaal 95 ex geteld.

Op 15/12 pleisterde 1w Krooneend te Geel Dekshoevevijver. Meer dan 6 Brilduikers samen op de kanaalplas op 15/12 werden er nog niet eerder geteld. De grootste groep Nonnetjes pleisterde op 12/01 op de Molse Grote Zandput (4mm, 8ww). Meest geliefkoosde plassen blijven voor deze soort echter reservaat De Maat en Stroobants. Nog geen grote aantallen Grote Zaagbekken deze winter: slechts 16 stuks werden er geteld op de Molse Plassen op 15/12 bij de watervogeltelling. Op 11/01 zaten er dan nog 13 ex samen aan de Grote Zandput.

 

Blauwe Kiekendieven lieten zich in de regio meerdere malen zien: Ronde Put, Russendorp en Lommel Dorperheide (2 ex. op 09/01) zijn favoriete jachtterreinen. Op 31/01 zag Eli Van Audenhove  op Russendorp een mannetje een Veldleeuwerik wegplukken uit een grote groep zangvogels, met ook een tiental Rietgorzen en minimaal 2 Geelgorzen. Het grootste aantal Buizerden tezamen betrof 6 ex. op 29/01 bij de Ronde Put. Slechtvalken werden jagend opgemerkt bij de Ronde Put (25/01) en Balen-Wezel. Het maximum aantal Torenvalken deze winter kon Theo Bollen tellen te Lommel Dorperhei: 6 ex  in december en januari.

Grotere aantallen Meerkoet werden geteld op 15/12 (284 ex) en 19/01 (228 ex) aan de Miramar Mol, bij de watervogeltellingen. Het maximum aantal Patrijzen werd gezien te Lommel Dorperhei op 20/12, met twee kluchtjes van respectievelijk 5 ex. en  8 ex.

 

Op 15/11 en 16/01 werd telkens 1 Bokje opgestoten in De Graef in Retie. De grootste groep Watersnippen werd geteld aan de Grote Zandput: op 08/12 ca 25 ex.. Houtsnippen lieten zich zien op 28/12 te Balen Griesbroek (2 ex) en van 10/01 tot 12/01 bij P.Geysels in zijn tuin in Geel Mosselgoren, waar 2 ex tot op 6 meter van het raam kwamen fourageren in wilgenstruweel. Witgatjes lieten zich nog zien op 25/12, 21/01 en 26/01 te Retie Kattestaart en op 17/11 pleisterde nog een erg late Oeverloper te Mol Grote Zandput.

Op 17/11 en 08/12 kon telkens 1 Pontische Meeuw gedetermineerd worden aan de Grote Zandput. Op 04/01 noteerde Hans Matheve daar  3 Geelpootmeeuwen en 2 Pontische in zijn boekje.

 

Herman Berghmans telde op 13/12 de overwinterende Ransuilen op hun roestplaatsen te Geel-Bel (10 ex) en te Balen Grees (5 ex). 2 Waterpiepers lieten zich opmerken aan de Molse Grote Zandput op 03/02. Grote Gele kwikstaarten waren present op 07/12 aan de Larumseloop in Geel, op 13/12  in een gracht te Geel-Wilders en op 04/02 in de omgeving van Geel Breeven.

 

Een koppel Roodborsttapuit was vanaf 05/01 present te Mol Russendorp; op 11/01 werd ook een paartje gezien te Lommel Dorperhei en er overwinterde een koppel te Geel Malesbroek. Op 04/01 werd J. Wijnants in Mol-Centrum verrast door een zingende Tjiftjaf.

Op 01/11 lieten 3 Boomklevers zich samen bewonderen in Retie Prinsenpark. Een Klapekster bevond zich op 05/01 aan de brug van Lommel-Stevensvennen. Groepjes Putters lieten zich deze winter meermaals observeren: 08/12 Geel Neerhelst (6 ex); 25/12 Lommel Dorperhei (20 ex.); 10/01 Mol Zilvermeer (2 ex); 30/01 Mol Groeneweg (10 ex). Barmsijsjes werden opgemerkt op 21/11 te Geel Mosselgoren, op 04/01 2 ex. te Retie Duinberg en op 01/02  in Geel-Centrum tuin.

Kruisbekken lieten zich deze winter zowat overal horen en zien, vooral lorken zijn dan als fourageerplaatsen in trek: de grootste groep betrof op 19/01 23 ex aan Put Mol-Rauw.

 

Andere waarnemingen:

Frans Daemen deed een bijzonder late waarneming van 1m Bruinrode heidelibel in zijn tuin in Retie op 05/12. De weersomstandigheden waren er toen naar, maar dit is volgens alle literatuur de laatste waarneming voor Vlaanderen.

 

 

Februari - april:

 

Roerdompen lieten zich opmerken op 22/02 te Geel Zammelsbroek (2 ex), op 01/03 te Mol De Maat (1 ex) en ? net buiten de regio - op 24/03 1 roepend ex te Neerpelt Hageven. De 2 ad. Kwakken tekenen nog altijd present aan hun vijver langs de Nete in Geel Wilders. Op 09/03 vertoefde 1 juv. ex. te Balen Griesbroek. Grote Zilverreigers bleven in de streek aanwezig tot einde maart. De laatste waarneming was op 27/03 te Balen De Most (4ex.). Het maximum aantal samen was 7 ex. op 13/02 te Mol De Maat.

Ooievaars op trek werden waargenomen op 28/02 langs de ring in Mol, op 10/04 te Mol Simonsebrug en op 15/04 1 ex op thermiek naar NO boven de Ronde Put Postel. Bij A. Cools is 1 ex even het kunstnest bij hem thuis komen verkennen.

 

We kregen deze winter een mooie delegatie Toendrarietganzen op bezoek. Vooral de Grote Plas in Mol viel in de smaak als slaapplaats. Het maximum aantal dat daar werd geteld betrof 450 op 01/02. Gefourageerd werd er op de akkers in Mol Russendorp en de weilanden in Retie De Graef. De laatste waarneming was 05/03, 38 ex. op De Graef.

Grauwe ganzen vertoeven graag in de omgeving van de Ronde Put Postel. Op 24/04 telde Frans Daemen daar ca 100 ad. ex. en reeds 2 tomen jongen. Een klein groepje Kolganzen (3 tot 8 ex.) liet zich dit voorjaar geregeld opmerken aan de Ronde Put. Het maximum aantal Canadaganzen werd geteld op 16/02 langs de Scheppelijke Nete in Mol-Rauw (47 ex), samen met 25 Nijlganzen en 1 Chileense Gans.

Op 12/04 zat een Casarca op De Maat, plus 1 koppel Bergeenden. Een paartje Bergeenden liet zich op 26/02 al zien aan Put Rauw. Op 14/04 verzamelden zich 10 ex aan de Grote Zandput. De laatste waarneming van 1m Pijlstaart vond op 09/04 plaats te Geel Dekshoevevijver. Zomertalingen bleven dit jaar veel langer hangen, vooral op de Grote Kievit in Retie. Op 19/04 was er zeker nog 1 koppel aanwezig. Op 09/04 verbleef ook een koppeltje op De Maat en in Retie Prinsenpark. Het maximum aantal Wintertalingen werd geteld op 15/02 te Mol Grote Plas: 165 ex. De laatste waarneming van Brilduikers was op 23/03 te Postel Zwart Kot. Bij de watervogeltelling van 16/02 werden niet minder dan 24 Nonnetjes geteld (waar onder 10 ex op De Maat en 6 ex op Stroobants).

 

Zwarte wouwen op trek werden waargenomen op 23/04 boven Mol-Centrum en op 01/05 boven De Maat. Een Rode Wouw vloog over Geel-Bel op 19/04. Een Bruine Kiekendief liet zich op 30/03 zien aan de Kattestaart Retie en een wijfje Blauwe Kiekendief op 28/02 in Retie De Graef.

Visarenden op voorjaarstrek werden opgemerkt op 13/04 te Klein-Vorst, op 17/04 te Geel Mosselgoren, op 24/04 boven De Maat-Verkallen en op 27/04 te Mol Grote Sprietput. Op 12/04 trok 1m Smelleken op 30m hoogte over de Ronde Put en werd op dat moment even belaagd door de plaatselijke Havik. De Slechtvalken op de Ebes-centrale van Mol-Donk mogen dit jaar zorgen voor het grootbrengen van 4 juv.

 

Patrijzen, telkens 2 ex., werden opgemerkt op 18/04 bij Retie Grote Kievit en op 20/04 Geel Mosselgoren. Kraanvogels op voorjaarstrek werden genoteerd op 24/02 te Meerhout- Berg (24 ex) en te Geel-Zammel (37 ex naar NO). Op 05/03 kon C. Maes te Mol-Donk in de avondschemering nog een groep horen overvliegen.

 

Tijdens de laatste watervogeltelling hielden zich niet minder dan 29 Scholeksters op aan plas Vercammen; Kluten passeerden aan de Grote Zandput Mol op 23/03 (9 ex) en 29/03 (2 ex). Het maximum aantal Bonte strandlopers werd dit voorjaar geteld aan de Grote Zandput op 29/03 (6 ex). 7 Kemphanen waren ook aanwezig aan de Grote Zandput, op 23/03. In Retie De Graef werd op 15/02, 14/03 en 09/04 een Bokje opgestoten op het reservaatsperceel van Natuurpunt. Houtsnippen (3 - 4 ex) konden eind april baltsend worden waargenomen in Vorst Ossenbroeken.

Retie De Graef herbergde dit voorjaar 3 koppels Grutto. Twee Rosse Grutto's lieten zich op 26/04 opmerken aan de Grote Zandput. Van half tot eind april kwamen de Regenwulpen in zicht op hun traditionele doortrek(pleister)plaatsen. Op 16/4 vlogen de eerste 4 ex over Retie Kattestaart, op 19/04 telde men in een weiland te Geel Mosselgoren een groep van 82 ex, waar later nog een groep van 38 ex kwam bijzitten = totaal 120 ex. De laatste waarneming werd op 27/04 gedaan in de buurt van De Zegge: 22 ex in een weiland. 2 Zwarte Ruiters verpoosden op 25 en 26/04 aan Retie Grote Kievit. Het maximum aantal Tureluurs werd ook geteld op 26/04, maar dan aan de Grote Zandput: 10 ex. Bosruiters verkozen tussen 17/04 en 25/04 (met 2 tot 4 ex.) de Grote Kievit te Retie als bijtankstation. Afgedwaald van de kust was op 26/04 de Steenloper (in prachtkleed) aan de Grote Zandput.

 

Zwartkopmeeuwen lieten zich vooral zien in het Geelse (broedplaats in Laakdal is niet veraf!). Het maximum aantal waren 9 ad. ex. op 20/04 te Geel Mosselgoren. Ver van de kust waren op 26/04 de 7 ad. Dwergmeeuwen boven de Stortplas Mol.

 

Op 20/04 liep 1 Duinpieper mooi in de kijker te Mol Russendorp. Waterpiepers tekenden de presentielijst op 14/03 te Retie De Graef met ca 20 ex en op 18/04 te Retie Grote Kievit met 1 ex in zomerkleed. De eerste week van mei kwamen de nodige Gele Kwikstaarten door aan het Russendorp Mol: op 03/05 liep er zelfs 1 ex Engelse Gele Kwikstaart tussen en een 6-tal Noordse Gele Kwikstaarten. Een Grote Gele Kwikstaart vloog op 02/02 over een tuin te Geel Mosselgoren. Op 25/04 was 1 kp Paap aanwezig in Retie De Graef en op 20/04 waren op Russendorp een 10-tal Tapuiten op doortrek; op 04/05 verbleef nog 1 ex te Mol Grote Plas.

Op 03/04, bij een inventarisatietochtje over het oud stort van Mol-De Maat, liet 1 Beflijster zich opmerken. Tijdens de Natuurpunt-excursie op De Maat op 20/04 konden de vele deelnemers een vroege Wielewaal horen.

 

Van begin maart tot zeker 12/04 verbleef 1 Klapekster aan de Ronde Put in Mol-Postel. Op 10/03 zag Frans Daemen dit ex een hagedis vangen en de prooi vastklemmen in de vork van een eikentak, om dan verder op jacht te gaan. Op 27/03 zag hij dit ex. opnieuw een hagedis verschalken op de middendijk.

Op 09/02 zwierf een leucistische Ekster rond te Geel-Zammel. Herman Berghmans telde ook dit voorjaar weer de hem bekende Roekenkolonies in het kader van het Bijzonder Broedvogelproject van het I.N.: Zammel Hazenhout (45); Oosterlo Neerstraat (30); Geel Malesbroek (5); Geel Sas 7 (18); Geel Schransstraat (14); Geel Meerhoutsebaan (28); Geel Retiebaan (43); Geel Aardseweg (31); Geel Blokstraat (6); Balen Waterstraat (27); Balen-Olmen omg. Zoo (23); Meerhout Borgerhout (11).

Op 19/02 fourageerde een groepje van 25 Putters langs de Balendijk Lommel. Ook Goudvinken lieten zich een paar keer (telkens 1 w) opmerken: 02/02 Geel Mosselgoren en 14/03 De Maat.

 

Andere waarnemingen:

De Veldparelmoervlinders waren er vlug bij dit voorjaar: op 07/05 telde Theo Bollen al 25 ex. in de Kapelstraat en nog eens 9 ex op andere vliegplaatsen.

 

 

Mei - juli:

 

Op 08/07 zwommen en doken op de Kattestaart in Retie 2 Dodaarsjes met 1 juv.; even verder op de Grote Kievit zat nog 1 ad. met 1 juv.. Op 07/06 dook een Geoorde Fuut rond op de grote vijver van Prinsenpark Retie. Op  08/06 liet zich al 1 Grote Zilverreiger opmerken te Retie Prinsenpark. Op 13 en 14/05 verraste Jos Henderickx in zijn tuin een Purperreiger, vissend in een van zijn vijvers. Ooievaars lieten zich dit voorjaar meer opmerken dan we gewoon zijn: op 03/05 3 ex te Geel Zammel, op 18/06 3 ex op te Dessel Witte Bergen en op 04/07 nog eens 2 ex aan de Kastelsedijk, omgeving Prinsenpark Retie.

 

Op 18/05 noteerde B. Verbraeken 1 kp Casarca te Balen Scheps. Op 06/07 zat 1 kp Bergeend met 4 juv op de slikplaat van de Grote Zandput. Zomertalingen bleven redelijk lang hangen in de regio: op 07/05 (2mm en 1w) en op 09/05 nog 1 kp te Retie Grote Kievit. Op 18/05 2 mm te Postel Zwart Kot.

Een Wespendief op trek naar NO werd op 15/05 gezien boven Geel Mosselgoren en op 27/05 vloog 1 paar boven Postel De Wurft. Op 27/05  liet een Zwarte Wouw zich mooi bewonderen boven Dessel Beetput. Een wijfje Bruine Kiekendief vertoonde zich op 13/04 te Retie Kattestaart. Een eerste Visarend liet zich al zien op 11/06 te Mol De Maat. Boomvalken verkozen op 27/04 de Grote sprietput op Den Diel om te jagen. Goed nieuws van de Slechtvalk op de koeltoren van Ebes te Mol-Donk: begin juni vlogen 4 juv. uit.

 

Patrijzen werden waargenomen op 11/05 te Mol Russendorp (2 ex), op 29/05 te Arendonk De Biezen (2ex) en op 08/07 te Retie Grote Kievit (1 kp met juv). Een leucistische Meerkoet was op 18/05 nog altijd aanwezig te Postel Zwart Kot.

Op 01/05 kon 1 Temminck's Strandloper gedetermineerd worden aan de Grote Zandput. Kemphanen werden genoteerd op 21/04 te Reties Goor (2ww) en op 29/06 te Retie Grote Kievit (2mm). Wulpen broedden dit jaar op de volgende plaatsen in de regio: ca 5 kp te Balen-Scheps, 5 kp te Retie De Graef en 1kp op het heideterrein aan de Stortplas. Drie Bosruiters werden gesignaleerd op 29/06 te Retie Grote Kievit.

 

1 adulte Zwartkopmeeuw liet zich op 15/06 opmerken aan de Grote Zandput. Op 21/06 telde Frans Daemen 31 Kleine Mantelmeeuwen op de slikplaat van de Ronde Put Postel. Op 15/06 vloog 1 onvolwassen Grote Stern aan de Grote Zandput.

1 koppel Visdieven gedroeg zich dit jaar erg broedverdacht: vanaf juni konden ze vissend worden waargenomen boven de Grote Zandput en de Kanaalplas. Op 07/07 zag Jef Sas ze 's avonds vissen in de Kanaalplas, om dan met een visje in de snavel te verdwijnen richting De Maat-Verkallen. 's Anderendaags bleek het koppel inderdaad aanwezig aan de dam op Verkallen in put Mol-Rauw, waar een Bruine Kiekendief furieus werd weggejaagd en achtervolgd. Bij controle van de lokatie door Jef Sas werden echter geen juv. gevonden en werd er ook minder gealarmeerd.

Zwarte sterns lieten zich zien op 10/05 te Mol Grote Sprietput en op 18/05 te Mol Stortput (1 jagend ex.).

 

Op 07/08 werd een  geringd Steenuiltje als verkeersslachtoffer aangetroffen op de baan Mol-Meerhout t.h.v. 'Het Schriek'. Bij navraag bleek dit ex. geringd op 29/05/03 in een nest van 2 in Mol Bremdorenstraat. Tijdens de Nachtzwaluwenexcursie in Lommel-Kattenbosserhei werden minimaal 4  ratelende ex. gehoord. Twee ex. lieten zich prachtig bewonderen in vlucht.

Op 17/07 kreeg O. Geysels in zijn tuin in Geel Mosselgoren bezoek van 1 Hop. 1 Kleine Bonte Specht liet zich op 22/05 mooi bewonderen te Mol Den Diel.

Op 07/07 werden een 60-tal Oeverzwaluwen geringd in de kolonie (54 nesten) aan de Kanaalplas Mol. Ook in Dessel en Retie waren weer kolonies in zanddepots.

 

1 Noordse Gele Kwikstaart trippelde op 09/05 in een groepje Gele Kwikstaarten te Mol Russendorp. Tijdens zijn wandeling rond de koelwaterplas van Umicore (Glasfabriek Wezel) telde Th. Bollen 8 zp Kleine Karekiet, 2 zp Blauwborst, 2 zp Rietgors en 2 Roodborsttapuiten. Telkens 1m Paap werd genoteerd op 01/05 bij Reties Goor en op 16/05 bij de Grote Zandput. 1 kp Tapuit liet zich dit voorjaar weer opmerken aan de Grote Zandput: 11/05 (1ex); 16/05 (2ex actief) en 15/06 (1 w).

Vermoedelijk vond een broedgeval van Graszanger plaats aan de Ronde Put  Postel: baltsend ex. tot  half juli. Een zingende Geelgors werd gehoord te Russendorp-Kapel op 06/04 en 11/05.

 

Andere waarnemingen:

Op 27/05 zag Frans Daemen een Steenmarter jagen te Dessel-Beetput gemeentebossen en Y. Vanderschoot vond 1 ex als verkeersslachtoffer in haar straat te Lommel-Gelderhorsten. De soort neemt duidelijk toe in de regio!

Veel zuidelijke vlinders (o.a. massaal Distelvlinder) vonden hun weg naar onze regionen door het aanhoudende schitterende weer. Oranje luzernevlinders werden gezien op 27/5 te Wezel Statie, 21/07 te Retie Boogstraat en 06/08 Retie De Graef (2ex.). Ook Glasvleugelpijlstaarten en Kolibrievlinders verschenen in grotere aantallen dan anders in onze tuinen.

Frans Daemen keek dit voorjaar weer uitgebreid naar libellen. Op 16/05 trof hij bij Retie Goorbossen een eerste ex. Noordse Witsnuitlibel aan (later meer); Glassnijder viel overal waar te nemen in geschikte biotopen. Bijzonder waren wel een Bruine Korenbout op 30/05 op de Lange Linnenput Postel en een Vuurlibel op 11/06 in Retie De Graef. Verder bevond zich eind juni een populatie Kanaaljuffers aan Sas 3.

 

 

Augustus - oktober:

 

De eerste najaarswaarneming van een Grote Zilverreiger werd gedaan op 07/08 bij de Grote Zandput (1ex); op 16/09 zaten 3 ex op de slikplaat van de Ronde Put Postel. Maximum aantal dit najaar werd geteld op 21/10 te Retie Prinsenpark, waar de grote vijver werd afgelaten om te worden afgevist: 6 ex. foerageerden er samen met 21 Blauwe Reigers. Op 19/08 vereerden 4 Kleine Zilverreigers de Grote Plas Mol met een bezoekje en diezelfde dag kon Jos Van Kerckhove een Zwarte Ooievaar waarnemen boven het Zammelsbroek in Geel. Op 19/09 telde J. Eykmans aan de Grote Plas Mol 173 Aalscholvers en 21 Blauwe Reigers.

 

Op 18 en 19/10 pleisterden al de eerste 4 Toendrarietganzen aan de Molse Grote Plas. Op 20/08 waren de Grauwe Ganzen goed vertegenwoordigd aan de Ronde Put Postel: 170 ex., samen met 44 Canadese ganzen. Op 21/10 waren te Mol-Rauw Scheppelijke Nete (weiland langs de ring) 25 Canadesen aanwezig, samen met 107 (!) Nijlganzen. Het betreft het grootste aantal tot nu toe voor de regio!

Op 12/10, tijdens de watervogeltelling, werden 6 Smienten gezien op Mol Brugplas en op 17/10 bevond zich 1w Pijlstaart te Retie Kattestaart. De eerste Brilduiker van het seizoen liet zich zien op 26/10 te Mol Stortplas.

 

Augustus is de Wespendief-maand bij uitstek: op 12/08 vloog al 1 ad. met 1 bedelend juv. laag over Mol-Gompel; op 20/08 waren aan de Ronde Put Postel 1 kp met 2 juv. aanwezig + 1 ex. op trek. En op 24/08 hingen er daar wel 8 tot 10 ex. in de lucht. Diezelfde dag noteerde Frans Daemen ook 18 Buizerden, 2 Bruine Kiekendieven, 1 Slechtvalk en 4 Haviken.

Op 04/10 trok te Geel Mosselgoren 1 Rode Wouw naar zuid. 2 tot 3 Visarenden pleisterden vanaf half augustus tot in de eerste week van september regelmatig aan de Ronde Put Postel. In de laatste week van augustus en de eerste week van september werden in totaal 7 ex op trek waargenomen aan Mol Russendorp en de Grote Zandput. Op 31/10 passeerde 1m Smelleken te Geel Mosselgoren.

 

Op 26 en 27/08 riep een Porseleinhoen aan de Molse Grote Plas. Jef Eykmans slaagde er zelfs in om dit exemplaar al op 21/08 op dia vast te leggen. Op 25/10 trok 1 Goudplevier over Geel Mosselgoren. Het slikbekken in Meerhout-Genendijk blijkt een geliefde pleisterplaats voor steltlopers op trek: op 20/08 vertoefden er 2 Temmincks Strandlopers. Ook de Grote Plas in Mol is zo'n geliefkoosd tankstation voor strandlopers: op 22/08 2 ex Bonte Strandloper, op 04/09 7ex. Bonte; op 08/09 4 Bonte en 3 Kleine Strandlopers; op 17/09 6 Bonte en 2 Kleine  Strandlopers en op 16/10 nog 3 Bonte Strandlopers. Op 04/09 pleisterden er ook 2 Kemphanen aan Mol Grote Plas.

Op 26/10 vloog een Houtsnip op in een tuin te Geel Mosselgoren en op 01/08 vlogen daar 31 Regenwulpen over naar ZW. Diezelfde dag vielen 6 Regenwulpen in aan de Grote Zandput.

 

Op 12/08 verpoosde 1 Pontische Meeuw op een boei op de Molse Kanaalplas; even verder zat 1 ad. Visdief zich nog te poetsen. Staf van Reeth zag eind juli/begin augustus juv. Visdieven vliegen, wat een broedgeval in de regio nog wat aannemelijker maakt.

 

Op 08/09 foerageerden ca 20 Boomleeuweriken, samen met 15 Witte Kwikstaarten en 5 Gele Kwikstaarten, op een pas gemaaid maïsveld te Mol Russendorp. Op 04/07 werd  in de kolonie aan de Molse Kanaalplas 1 Oeverzwaluw gecontroleerd, die precies 1 jaar en 1 dag vroeger geringd werd in een kolonie in Kaulille. Op 08/08 verzamelde zich al een groep van minimaal 100 Oeverzwaluwen te Geel Wilders.

Op 31/08 zag en hoorde Frans Daemen tot zijn verbazing een zeer vroege Grote Pieper op slechts 20 m overvliegen te Postel Ronde Put. 1 Waterpieper was op 26/10 aanwezig aan de Gemeentelijke Visvijver van Geel. Op 02/09 telde Frans Daemen op een pas gemaaid weiland aan de Ronde Put Postel wel 100 Witte Kwikstaarten, samen met 40 Gele Kwikstaarten. Grote Gele Kwikstaarten lieten zich dit najaar meermaals opmerken: 04/08 Geel Mosselgoren; 25/10 Geel Wilders en Geel Mosselgoren en op 26/10 Geel Gemeentelijke Visvijver. Ook Paapjes, Roodborsttapuiten en Tapuiten lieten zich opvallen tijdens hun najaarstrek: op 26/08 kon Bart Verbraeken op ca 1 km² weiland te Olmen-Scheps minimaal 20 ex Paap tellen en ca 15 ex Roodborsttapuit. Diezelfde dag werden aan de Molse Grote Plas (opgespoten stuk) een groot aantal Tapuiten gezien, samen met 1 Paap. Op 13/09 verbleef ook nog 1 Paapje te Mol Buitengoor. Op 30/08 werd dan weer 1 Tapuit gezien te Geel Mosselgoren en op 02/09 2 ex. te Geel-Wilders.

De laatste waarneming van de Graszanger aan de Ronde Put was op 13/08; in de week van 12/07 werd deze vogel door Luk Vanassche met aas in de bek gezien, zodat het zeker een broedgeval betrof.

 

Op 27/08 liet een Rietzanger zich volop bewonderen in de zon aan de Grote Plas Mol. Tijdens de ringweek van 11/08 tot 19/08 in het Zammelsbroek Geel werden wel 115 ex Rietzanger (waaronder 4 ex met een Engelse ring), 2 Snorren en op 16/08 zelfs 1 Struikrietzanger (= oostelijke soort : 5de waarneming voor Vlaanderen) geringd door ringgroep Demervallei. Baardmannetjes hebben het grote rietveld aan de Grote Plas Mol ontdekt: eerste waarneming op 16/10 met 2 ex, op 19/10 al een groepje van een 10-tal ex in de zon fouragerend op de rietstengels en later nog waarnemingen tot in november.

Vanaf 25/10 en pleisterde enige tijd 1 Klapekster op Dessel Stenehei. Op 05/08 passeerde 1 Europese Kanarie een tuin te Geel Mosselgoren en op de Kempendag konden bezoekers uit het Turnhoutse 2 Appelvinken waarnemen aan De Maat Mol.

 

Andere waarnemingen:

Op 09/09 trof Theo Bollen een gaaf ex Doodshoofdvlinder aan in zijn tuin te Mol-Wezel. Op 20/09 vloog er een Vuurlibel rond in reservaat De Maat Mol. Pieter Va Normelingen en Joke Meynendonckx noteerden enkele zeldzame zweefvliegen (24/08 5 ex. Sericomyia slientis; 13/09 Didea intermedia) en een Oogvleklieveheersbeestje in het Buitengoor te Mol. En last but not least, tot dusver kon Frans Daemen in het  5km² -hok met Ronde Put en De Graef al 27 soorten sprinkhanen noteren!

 

Medewerkers aan dit overzicht:

Berghmans Herman; Bollen Theo; Van Broekhoven H; Claessens R.; Dekoning André; Daemen Frans; Delaet J.; De Schepper J.; Janssens Em; Geysels Polle: Hendig P.; Lievens G.; Matheve H.; Meeus Dirk; Sas Jef; Schildermans Tom; Schuurmans M.; Vaes Eddy; Van Audenhove Eli; Van Audenhove Philippe; Wijnants Jaak.

 

Voor de waarnemingen van november en december verwijzen we naar het Jaaroverzicht van 2004.

 

 

Comments