ระบบสารสนเทศ กรมกิจการผู้สูงอายุ

A.สถานการณ์ผู้สูงอายุในภาพรวม
  1.สถานการณ์ผู้สูงอายุในมิติเศรษฐกิจ/มิติสังคม/ทะเบียนความจำเป็นพื้นฐาน
  2.จำนวนผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ปี2561
  3.ข้อมูลประชากรรายอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับ ตำบลทั่วประเทศ
  4.สัดส่วนผู้สูงวัยแยกชาย-หญิง รายจังหวัด
  5.จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปรวม 20,287 คน ณ กุมภาพันธ์ 2562

B.สถิติด้านมิติทางสังคม  
  1.จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  2.จำนวนผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ แยกตามเขต กรุงเทพมหานคร
  3.จำนวนผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ เมืองพัทยา 
  4.จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาแยกตามจังหวัด จำนวน 23,878 คน
  5.ยอดรวมผู้รับเงินสงเคราะห์กรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สรุปจากการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ DOP DATA CENTER ของกรมกิจการผู้สูงอายุ)
   6.จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการเงินช่วยเหลือภาวะยากลำบากจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 17/07/2562 แยกตามภูมิลำเนา