Sakkunniguppgifter vid Riksdagen

OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se

Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

Sakkunniguppgifter vid Finlands riksdag

 

De beslut som finska riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagutskottet är ansvarigt för strafflagstiftningen och alla straffrättsliga ärenden som behandlas i domstolar. Förvaltningsutskottets huvuduppgift ligger vid polisiärt och andra myndigheternas samarbete. Grundlagsutskottet granskar i dessa ärenden regeringens propositioner utifrån perspektivet av grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter.

En viktig del av utskottens arbete är att höra experter, så kallade sakkunniga, inom olika områden. En sakkunnig kallas till utskottets möte för att redovisa hans/hennes uppfattning om regeringens förslag. Riksdagsledamöter och utskottssekreterarna får ställa frågor. Den sakkunnige ger alltid ett skriftligt utlåtande som tas till utskottets protokoll.

Utifrån utfrågningen av de sakkunniga bildar utskottet sin uppfattning i frågan och utarbetar ett betänkande eller ett utlåtande som underlag för de slutliga besluten. Vanligtvis följer utskottet den sakkunniges utlåtande.

Den finska riksdagen har hört mig 72 gånger i straff- och processrättslig lagstiftningsärendena när det gäller nationell eller internationell straffrätt, processrätt eller straffrättsliga EU-ärendena. I många fall har jag redan tidigare varit sakkunnig eller medlem i en arbetsgrupp eller kommitté vid justitiedepartementet. I några fall jag har också varit ansvarig för förhandlingar inom EU i frågor avseende internationellt straffrätt.

 

Lagutskottets betänkanden

1)      LaUB 24/1998 rd - RP 32/1997 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om trafikbrott.

2)      LaUB 25/1998 rd - RP 74/1998 rd. Regeringens proposition med förslag till revision av bestämmelserna om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot.

3)      LaUB 5/2000 rd - RP 17/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen och till vissa lagar som har samband med dem.

4)      LaUB 6/2000 rd - RP 184/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av straffbestämmelserna om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning.

5)      LaUB 13/2000 rd - RP 136/2000 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltningen av straffverkställighet och några lagar som har samband med den.

6)      LaUB 1/2001 rd - RP 27/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om straffrättslig preskription.

7)      LaUB 8/2001 rd - RP 177/2000 rd. Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om villkorligt fängelse i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den.

8)      LaUB 13/2001 rd - RP 213/2000 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen.

9)      LaUB 14/2001 rd - RP 80/2000 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om förverkandepåföljder.

10)  LaUB 5/2002 rd - RP 17/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av strafflagens bestämmelser om brott som äventyrar hälsa och säkerhet och av vissa lagar som har samband med dem.

11)  LaUB 7/2002 rd - RP 203/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om naturresursbrott.

12)  LaUB 10/2002 rd - RP 77/2001 rd. Regeringens proposition om godkännande av vissa bestämmelser i Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och med förslag till ändring av vissa bestämmelser om tjänstebrott och brott som har samband med dem.

13)  LaUB 14/2002 rd - RP 43/2002 rd. Regeringens proposition med förslag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och till lagar om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ändring av 34 kap. strafflagen.

14)  LaUB 18/2002 rd - RP 53/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa av strafflagens bestämmelser om ekonomiska brott och av vissa lagar som har samband med dem.

15)  LaUB 24/2002 rd - RP 188/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om terrorism i strafflagen och tvångsmedelslagen.

16)  LaUB 26/2002 rd - RP 183/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om att göra deltagande i kriminella organisationers verksamhet till ett brott.

17)  LaUB 28/2002 rd - RP 44/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror.

18)  LaUB 31/2002 rd - RP 52/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem.

19)  LaUB 4/2003 rd - RP 31/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till godkännande av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av återtagandet av ett förbehåll till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt till lagar som har samband med dem.

20)  LaUB 5/2003 rd - RP 32/2003 rd. Regeringens proposition om godkännande av Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och till lag om ändring av 17 kap. 1 a § strafflagen.

21)  LaUB 7/2003 rd - RP 88/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt till vissa lagar som har samband med den.

22)  LaUB 2/2004 rd - RP 144/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besöksförbud och lag om upphävande av 21 kap. 17 § strafflagen.

23)  LaUB 4/2004 rd - RP 34/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den.

24)  LaUB 8/2004 rd - RP 81/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter.

25)  LaUB 11/2004 rd - RP 102/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den.

26)  LaUB 2/2005 rd - RP 254/2004 rd. Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.

27)  LaUB 8/2005 rd - RP 261/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet.

28)  LaUB 9/2005 rd - RP 262/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning.

29)  LaUB 10/2005 rd - RP 263/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning.

30)  LaUB 13/2005 rd - RP 93/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om medling vid brott.

31)  LaUB 15/2005 rd - RP 169/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den.

32)  LaUB 10/2006 rd - RP 221/2005 rd. Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollen om handel med människor och mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollen som hör till området för lagstiftningen samt med förslag till lagar om ändring av 20 kap. i strafflagen samt 7 och 16 § i ordningslagen.

33)  LaUB 10/2007 rd - RP 86/2005 rd. Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott samt avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen.

Lagutskottets utlåtanden

34)  LaUU 7/2000 rd - RP 34/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen.

35)  LaUU 14/2000 rd - U 55/2000 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett initiativ inför antagandet av rådets direktiv (harmonisering av ekonomiska sanktioner mot de transportörer som till medlemsstaterna befordrar medborgare i tredje land).

36)  LaUU 15/2000 rd - U 66/2000 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett initiativ från Republiken Frankrike till rådets rambeslut och direktiv (hjälp till olaglig inresa).

37)  LaUU 20/2001 rd - U 64/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av terrorism).

38)  LaUU 21/2001 rd - U 66/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (en europeisk arresteringsorder).

39)  LaUU 22/2001 rd - U 58/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (minimibestämmelser för olaglig narkotikahandel).

40)  LaUU 23/2001 rd - U 69/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen (utvidgning av tillämpningsområdet för Schengenkonventionen).

41)  LaUU 6/2002 rd - U 7/2002 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet).

42)  LaUU 22/2002 rd - RP 20/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser.

43)  LaUU 1/2004 rd - RP 92/2003 rd. Regeringens proposition om godkännande av konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar samt godkännande av protokoll om rättelse och förslag till lagar i anslutning till den.

44)  LaUU 7/2004 rd - B 10/2003 rd. Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2002.

45)  LaUU 9/2004 rd - LM 154/2003 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av skogslagen.

46)  LaUU 13/2004 rd - RP 53/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om Finlands ekonomiska zon samt vissa lagar som har samband med den.

47)  LaUU 14/2004 rd - E 52/2004 rd. Statsrådets utredning med anledning av kommissionens grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen.

48)  LaUU 5/2005 rd - RP 28/2004 rd, RP 29/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och 49 kap. strafflagen. Regeringens proposition med förslag om godkännande av WIPO-fördraget om upphovsrätt och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördragen som hör till området för lagstiftningen.

49)  LaUU 9/2005 rd - U 12/2005 rd. Statsrådets skrivelse om förslag till rådets rambeslut (om bekämpande av organiserad brottslighet).

50)  LaUU 4/2007 rd - E 4/2007 rd. Statsrådets utredning med anledning av en övergipande strategi beträffande vissa kategorier av brott.

Förvaltningsutskottets betänkanden

51)  FvUB 31/1998 rd - RP 30/1998 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt till lagar som har samband den.

52)  FvUB 17/2000 rd - RP 34/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen.

53)  FvUB 27/2002 rd - RP 95/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tullagen.

54)  FvUB 28/2002 rd - RP 20/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser.

55)  FvUB 10/2005 rd - RP 266/2004 rd, LM 58/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar.

56)  FvUB 11/2005 rd - RP 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen.

57)  FvUB 12/2005 rd - RP 6/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om gränsbevakningsväsendet och gränszonen.

Förvaltningsutskottets utlåtanden

58)  FvUU 18/2000 rd - RP 183/1999 rd. Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om att göra deltagande i kriminella organisationers verksamhet till ett brott.

59)  FvUU 38/2002 rd - RP 52/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem.

60)  FvUU 27/2004 rd - RP 81/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter.

61)  FvUU 22/2006 rd - E 97/2005 rd. Statsrådets utredning med anledning av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget).

62)  FvUU 24/2006 rd - RP 221/2005 rd. Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollen om handel med människor och mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollen som hör till området för lagstiftningen samt med förslag till lagar om ändring av 20 kap. i strafflagen samt 7 och 16 § i ordningslagen.

Grundlagsutskottets utlåtanden

63)  GrUU 36/1998 rd - RP 239/1997 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av straffbestämmelserna om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning.

64)  GrUU 33/2000 rd - RP 80/2000 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om förverkandepåföljder.

65)  GrUU 41/2001 rd - U 64/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av terrorism).

66)  GrUU 42/2001 rd - U 66/2001 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (en europeisk arresteringsorder).

67)  GrUU 20/2002 rd - RP 20/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser.

68)  GrUU 31/2002 rd - RP 44/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror.

69)  GrUU 48/2002 rd - RP 188/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om terrorism i strafflagen och tvångsmedelslagen.

70)  GrUU 13/2003 rd - RP 26/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till revidering av konkurslagstiftningen.

71)  GrUU 18/2003 rd - RP 88/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt till vissa lagar som har samband med den.

72)  GrUU 26/2004 rd - RP 81/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter.

Comments