Publikationer (fi)

 
  Julkaisuja

OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se
Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

HUOM! Uudet kotisivut ovat osoitteessa www.nuutila.se
Nämä sivut suljetaan pian.

NOTE! The new home pages are at www.nuutila.seThese pages will be closed soon.

NOTIZ! Die neuen Homepages sind www.nuutila.se.

     
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING PÅ SVENSKA / TERMS OF USE IN ENGLISH

See "Publikationer på engelska, svenska, tyska och ryska"


KÄYTTÖEHDOT

Tarjoan alla suuren osan julkaisuistani ilmaiseksi Internetissä luettavaksi. Ota kuitenkin huomioon seuraavat rajoitukset, jos käytät linkkien takana olevia tekstejä.

1) Tekijänoikeudet kuuluvat minulle ja teoksen julkaisijalle. Viittaaminen ilman lupaa on sallittua vain vähäisessä määrin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Viitteessä on ilmoitettava digitaalisen aineiston osoite ja viittauksen päivä.

2) Uusimpiin, vielä painossa oleviin teksteihin saa viitata ylipäätään vain luvalla.

3) Lupaa voi kysyä minulta sähköpostitse.

4) Koska sähköisissä julkaisuissa oleva sivunumerointi ei ole oikea, viittaa verkkojulkaisuun viittaamalla jakson numeroon.

5) Sähköinen julkaisu voi poiketa vähäisessä määrin painetusta julkaisusta, koska olen tehnyt oikovedoksiin pieniä muutoksia ja kuviot eivät tulostu oikein verkkoversiossa.

6) Osalle julkaisuista kustantaja ei ole antanut lupaa julkaisemiselle Internetissä.

Hyviä lukuhetkiä rikosoikeuden parissa!A. Monografiat, kommentaarit ja oppikirjat [Monografier, kommentarer och akademiska läroböcker - Monographies, Commentaries and Text Books]


1) Tapio Lappi-Seppälä & Kaarlo Hakamies & Pekka Koskinen & Martti Majanen & Sakari Melander & Kimmo Nuotio & Ari-Matti Nuutila & Timo Ojala & Ilkka Rautio: Rikosoikeus [Straffrätt - Criminal Justice]. Talentum Fokus (online), 4. p. Helsinki 2013. Oma osuus yht. 406 sivua seuraavasti [Egen del c. 406 sidor som följande - Own part 406 pages as follows]:

(a) RL 11: Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan [Krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten - War Crimes and Crimes against Humanity];

(b) RL 12: Maanpetosrikokset [Landsförräderibrott - Treason Crimes];

(c) RL 13: Valtiopetosrikokset [Högförräderibrott - High Treason];

(d) RL 14: Rikokset poliittisia oikeuksia vastaan [Brott mot politiska rättig­heter - Crimes against Political Rights];

(e) RL 21: Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, jaksot 4-5 [Brott mot liv och hälsa, avsnitt 4-5 - Crimes against Life and Health, Section 4-5]

(f) RL 23: Liikennerikokset, jaksot 1-2 [Trafikbrott, avsnitt 1-2 - Traffic Offences, Section 1-2];

(g) RL 24: Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisrikokset [Kränk­ning av integritet och frid samt ärekränkning - Crimes against Privacy and Peace and Defamation];

(h) RL 25: Vapauteen kohdistuvat rikokset [Brott mot friheten - Violation of Freedom];

(i) RL 29: Rikokset julkista taloutta vastaan [Brott mot den offentliga ekonomin - Crimes against public Financies];

(j)  RL 36: Petos ja muu epärehellisyys [Bedrägeri och annan oredlig­het - Fraud and other Dishonesty];

(k) RL 39: Velallisen rikokset [Gäldenärsbrott - Debtor Crimes]; 

(l) RL 43: Hyvät tavat [Brott emot föreskrift beträffande sedlighet - Violations against public morals];

(m) RL 45: Sotilasrikokset [Militära brott - Military Crimes];

(n) RL 47: Työrikokset [Arbetsbrott - Crimes in Working Environment];

(o) RL 50: Huumausainerikokset [Narkotikabrott - Narcotic Offences]

2) Työrikokset [Arbetsbrott - Crimes in Working Environment]. Teoks. Anne Alvesalo & Ari-Matti Nuutila (toim.): Rangaistava työn turvattomuus [Straffbart otrygghet på arbetsplats - Criminal insecurity in the Working Place]. Helsinki 2006, s. 127–205.


3) Rikosoikeus [Straffrätt - Criminal Justice]. Teoks. Pekka Timonen (toim.): Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään [Inledning till det finska rättssystemet - Introduction to the Finnish legal System]. 2. nide. 2. uud. laitos. Helsinki 1999, s. 1-129.

4) Ari-Matti Nuutila: Pääsykoekirja 2/1999 [Inträdesprovet - Admission test book 2/1999]. Turku 1999. IX + 166 s.

5) Oikeudellisesta päättelystä ja tulkinnasta [Juridiska resonemang och tolkning - Legal Reasoning and Interpretation]. Teoks. Aulis Aarnio & Hannu Tolonen & Ari-Matti Nuutila: Pääsykoekirja 1/1998 [Inträdesprovet - Admission test book 1/1998]. Turku 1998, s. 1-42.

6) Ari-Matti Nuutila: Rikoslain yleinen osa [Den allmänna delen av strafflagen - The General Part of Criminal Law]. Helsinki 1997. L + 453 s.

7) Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeudellinen huolimattomuusMit deutscher Zusammenfassung. [Den straffrättsliga oakt­samheten - Criminal Negligence]. Helsinki 1996. LVIX + 689 s.

8) Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeuden ABC-kirja [ABC-boken i straffrätt - ABC book of Criminal Law]. Turku 1995. XII + 229 s.

9) Johdanto rikosoikeuteen [Inledning till straffrätten - Introduction to Criminal Justice]. Teoks. Ahti Laitinen & Ari-Matti Nuutila: Pääsykoekirja 5/1995 [Inträdesprovet - Admission test book 5/1995]. Turku 1995, s. 71–197.

10) Raimo Lahti (toim.): Encyclopaedia Iuridica Fennica IV. Rikos- ja prosessioikeus [Straff- och processrätt - Criminal and Procedural Law]. Jyväskylä 1995. Viisi hakusanaa prosessioikeudessa (palstat 55–58, 158–159, 476–478, 622–623 ja 806–809) ja 11 hakusanaa rikosoikeudessa (palstat 203–210, 255–261, 275–276, 337–341, 519–536, 559–569, 592–596, 597–605, 623–624, 638–645 ja 754–755). [Fem sökord i processrätt och 11 sökord i straffrätt - Five keywords in procedural law and 11 in criminal lawdesprovet - Admission test book 5/1995] . Turku 1995, s. 71–197.

11) Ari-Matti Nuutila: Syyllisyydestä vastuullisuuteen? Syyllisyysteoreettinen tutkimus[Från skuld till ansvar? En skuldteoretisk undersökning- From Guilt to Responsibility? A Theoretical Study on the Concept of Guilt.Turku 1991. XIX + 226 s.


B. Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa [Valda artiklar i vetenskapliga tidskrifter, festskrifter och sammansatta verk - Selected Articles in Scientific Journals and Anthologies]


1) Vapaa joukkotiedotus korruption torjunnassa [Fri massmedia i förebyg­gandet av korruption  Free mass media in Prevention of Corruption]. Teoks. Ville Hinkkanen & Leena Mäkipää: Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Helsinki 2013, s. 280302.

2) Rikostentorjunta, rikoksen selvittäminen ja perusoikeudet [Brottsförebyg­gande, brottsutredning och grundläggande rättigheter  Crime Prevention, Crime Investigation and Fundamental Rights]. Teoks. Timo Ahonen (toim.): Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa – Juhlajulkaisu Ahti Laitinen 1946 – 24/4 – 2006. Turku 2006, s. 115–130.

3) Sotilaallinen kriisinhallinta ja rikosoikeus [Militär krishantering och straffrätt  Military Crisis Management and Criminal Justice]. Teoks. Petri Jääskeläinen & Pekka Koskinen & Martti Majanen (toim.): Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VIII, Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Helsinki 2006, s. 357–369.

4) Law in Books” ja “Law in Action” – seuraamusharkintaa lainkäytössä [”Law in Boos” och ”Law in Action” – påföljdsbestämning i rättskipningen  "Law in Boos and Law in Action  Sentencing in Practise]. Teoks. Ari-Matti Nuutila & Elina Pirjatanniemi (toim.): Rikos, rangaistus ja prosessi. Juhlajulkaisu Eero Backman 1945 – 14/5 - 2005. Turku 2005, s. 245–260.

5) Virallisen vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta Tero Kurenmaa: “Sisäpiirintiedon väärinkäyttö” (Suomalainen Lakimiesyhdistys 2003) [Officiella opponen­tens utlåtande om doktorsavhandlingen Tero Kurenmaa: ”Missbruk av insi­der information”  Official Opponent Statement on the doctoral thesis Tero Kurenmaa: Misuse of Insider Information"]. LM 2004, s. 158–165.

6) Menettämisseuraamuksia (RL 10 l) koskevia vanhoja ja uusia ongelmia [De gamla och nya problemen i bestämmelsen om förverkandepåföljder - The old and new Problems with Forfeiture]. Teoks. Raimo Lahti & Tapio Lappi-Seppälä (toim.): Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VII, Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Helsinki 2003, s. 271–283.

7) Muutamia reunaehtoja ”EU:n kriminaalipolitiikalle” [Några restriktioner till ”EU:s kriminalpolitik” - Some Restrictions to the "EU's Criminal Policy"]. Teoks. Eurooppalainen yhteistyö ja kansalliset vaikutusmahdollisuudet EU:n rikosoikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä, Eduskunnan kanslian julkaisu 9/2002. Helsinki 2002, s. 159–166.

8) Saako rikoksella saadut varat salata verotuksessa ja ulosotossa? [Får man dölja i utmätningen och i beskattningen de medel som man fått genom brott? - Are you allowed to Conceal in the Seizure and Taxation Funds gained through Crime?Teoks. Timo Ahonen (toim.): Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 4 vuotta. Turku 2001, s. 157–167.

9) Oikeus instituutiona [Rätten som institution - Justice as an Institution]. Teoks. Ari-Matti Nuutila & Jussi Tapani & Essi Kinnunen: Pääsykoekirja 3/2001. Turku 2001, s. 5-24.

10) Lääkärin rangaistus- ja korvausvastuu hoitovirheestä [Läkarens straff- och ska­deståndsansvar för felbehandling - Physicians Criminal and Civil Liability for Malpractise]. Teoks. Kimmo Koskenvuo (toim.): Lääkärintyö ja laki. Duodecim (Helsinki). Rauma 2000, s. 383–391.

11) Urheiluvahingot rikosoikeuden kartalla [Idrottsskador på den straffrättsliga kar­tan - Sports Injuries on the Criminal Justice Map]. Urheilu ja oikeus 1999 – Urheiluoikeuden yhdistyksen vuosikirja. Helsinki 1999, s. 28–43.

12) Rangaistuksella uhkaaminen ja rangaistukseen tuomitseminen perusoikeuksien valossa [Hot av straff och dömandet av straff mot bakgrund av de grundläggande rättigheterna - The Threat of Punishment and Sentencing to Punishment in the light of Fundamental Rights]. Teoks. Pekka Länsineva & Veli-Pekka Viljanen (toim.): Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998, s. 165–178.

13) Ostaisitko tuolta mieheltä käytetyn auton? Petoksen tunnusmerkeistä liikekaupassa [Skulle du köpa en begagnad bil från den mannen? Bedrägeriets brottsrekvisit i affärsverksamhet - Would you buy a used Car from this Man? The definitional Elements of Fraud in business Activities]. Teoks. Anne Kumpula (toim.): Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938–30/8–1998. Turku 1998, s. 249–263.

14) Viisi teesiä rikosoikeuden yleisten oppien muutoksesta [Fem teser om föränd­ringar i straffrättens allmänna del - Five Theses on the Changes in the General Part of Criminal Justice].LM 1/1997, s. 64–70.

15) Loukatun suostumus eilen ja tänään  [Offrets samtycke igår och idag - The Victim's Concent Yesterday and Today]. Teoks. Raimo Lahti (toim.): Kohti rationaalista ja humaania kriminaalipolitiikkaa. Omistettu Inkeri Anttilalle 29.11.1996. Helsinki 1996, s. 203–216.

16) Vertailevia näkökohtia syyttäjän asemasta rikosprosessissa [Komparativa aspek­ter om åklagarens ställning i straffprocessen - Comparative Aspects on the Prosecutor's Position in the Criminal Procedure]. Oikeus 1995:1, s. 3-13.

17) Yksilöllinen "voiminen" ja rikosoikeudellinen tuottamus [Det individuella ”kun­nandet” och den straffrättsliga oaktsamheten - The individual "can" and "could" and the Criminal Negligence]. Teoks. Ari Saarnilehto & Ari-Matti Nuutila (toim.): Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Turku 1991, s. 317–344.

18) Yksilöautonomian suhteesta yhteiskuntasopimukseen — Näkökulma Immanuel Kantin rangaistusteoriaan [Förhållandet mellan individens autonomi och sam­hällskontraktet – en synvinkel till Immanuel Kants straffteori - The Relationship between individual Authonomy and the Social Contract - a viewpoint to Immanuel Kant's Theory of Punishment]. Teoks. Kaarlo Tuori & Jaana Matikainen (toim.): Yhteiskuntasopimuksesta yhteisöön. Helsinki 1990, s. 127–164.

19) Toisintoimimismahdollisuus Serlachiuksella ja Honkasalolla — tavoitteita ja arvoja [Möjligheten att handla annorlunda enligt Serlachius och Honkasalo – syften och värden - The Ability to act otherwise according to Serlactius and Honkasalo - Goals and Values].  Teoks. Raimo Lahti (toim.): Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VI, Rikosoikeuden juhlavuonna 1989. Vammala 1989, s. 342–362.

20) Deskription preskriptiivisyys? [Det normativa i det deskriptiva? - The normative in the descriptive?Oikeus 1989:1, s. 6-18.

Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 05:39