Publikationer (sv/en/de/ru)

  Publikationer
  Publications
  Publikationen
  

Публикации


OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se
Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

HUOM! Uudet kotisivut ovat osoitteessa www.nuutila.se
Nämä sivut suljetaan pian.

 NOTE! The new home pages are at www.nuutila.se

These pages will be closed soon.

NOTIZ! Die neuen Homepages sind www.nuutila.se.


VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Jag erbjuder undan en stor del av mina publikationer gratis via Internet att läsa. Observera dock följande begränsningar när du använder länkarna till mina texter.

1) Upphovsrättigheter tillhör mig och bokförlaget. Hänvisningar utan tillstånd är tillåtna endast i begränsad omfattning. Kopiering utan en hänvisning till det här elektroniska materialets adress och hänvisningsdagen är inte tillåten.

2) Du får hänvisa till det senaste material, som är inte ännu publicerad, bara med mitt tillstånd.

3) Du får be om tillstånd från mig per e-post.

4) Eftersom sidnumreringen inte är korrekt i dessa elektroniska publikationer, du får göra hänvisningar till kapitlets nummer eller dylikt.

5) Den elektroniska versionen kan skilja sig i detaljer från den publicerade, eftersom jag kan ha gjort mindre förändringar i korrekturskedet och figurer ser annorlunda ut i den tryckta versionen.

6) Till en del av publikationer har utgivaren inte gett sitt tillstånd att publiceras i Internet.

Ha det så trevligt med straffrätten!


TERMS OF USE

I share a large part of my publications free of charge via the Internet to read. However, please note the following limitations when you use the links to my texts.

1) Copyrights belong to me and the publisher. References without permission are allowed only on a limited basis. Copying without a reference to the electronic address of the material and reference days is not permitted.

2) You may refer to the latest material, which is not yet published, only with my permission.

3) You may request permission from me via e-mail.

4) As the pagination is not correct in these electronic publications, you may make references to the chapter number or similar.

5) The electronic version may differ in detail from the published, because I may have made minor changes in the proof stage and the figures look different in the printed version.

6) The Publishing Houses have not given permission to publish some of the publications.

Have fun with criminal law!

 

KÄYTTÖEHDOT, ks. "Publikationer på finska"A. Monographies, Commentaries and Text Books

1The Finnish Criminal Procedure, approx. 60 pages. Forthcoming.

2) UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime: The United Nations Convention against Corruption. A Resource Tool for Governments and Journalists. UNODC. New York 2014, 92 pages together with Mr. John Holland. http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf

3) Rikosoikeudellinen huolimattomuusMit deutscher Zusammenfassung. Helsinki 1996. LVIX + 689 p.

C. Selected Articles in Scientific Journals and Anthologies

1) Five Theses on the Changes in the General Doctrines of Criminal Law, approx. 10 pages. Forthcoming.

2) Fem teser om förändringar i straffrättens allmänna läror, approx. 10 pages. Forthcoming.

3) Sports injuries on the Criminal Justice Map of the Nordic Countries, approx. 15 pages. Forthcoming.

4) Idrottsskador på den straffrättsliga kartan, approx. 15 pages. Fortcoming.

5) Missions abroad and complexity of the Criminal Law Frame. In Criminal Law between War and Peace. Justice and cooperation in international military interventions, approx. 40 pages. Forthcoming.

6) Corporate Criminal Liability in Sweden – On the way to an alternative criminal liability in summary procedure. In Antonio Fiorella & Alfonso Maria Stile (eds.): Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Napoli 2012, pp. 357-378.

7) Corporate Criminal Liability in Finland – An addition to individual criminal responsibility. In Antonio Fiorella & Alfonso Maria Stile (eds.): Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Napoli 2012, pp. 327-356.

8) Henrik Elonheimo & Andre Sourander & Solja Niemelä & Ari-Matti Nuutila & Hans Helenius & Lauri Sillanmäki & Terja Ristkari & Kai Parkkola: Psychosocial correlates of police-registered youth crime. A Finnish population-based study. Nordic Journal of Psychiatry. Vol 63(4) 2009, pp. 292-300.

9) Military Crisis Management in the European Union. In Kimmo Nuotio (ed.): Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Helsinki 2007, pp. 175-188.

10) Andre Sourander & Henrik Elonheimo & Solja Niemelä & Ari-Matti Nuutila & Hans Helenius & Lauri Sillanmäki & Jorma Piha & Tuula Tamminen & Kirsti Kumpulainen & Irma Moilanen & Frederik Almqvist: Childhood Predictors of Male Criminality. A Prospective Population-based Follow-up Study From Age 8 to Late Adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Vol 45(5) 2006, pp. 578-586.

11) The Criminal Procedure System in Finland. In Alexander Trunk & Ari-Matti Nuutila & Vytautas Nekrošius (Hrsg.): Recht im Ostseeraum. Berlin 2006, pp. 139–167.

12) Whistleblowing, Exchange of Information and Legal Prosecution. In Peter Cullen (ed.): Enlarging the Fight against Fraud in the European Union. Trier 2004, pp. 255–268.

13) Implementation of the Rome Statute in Finnish Law. In Matthias Neuner (Hrsg.): National Legislation Incorporating International Crimes. Approaches of Civil and Common Law Countries. Berliner Wissenschafts-Verlag 2003, pp. 85-104.

14) Får man dölja i utmätningen och i beskattningen de medel som man fått genom ett ekonomiskt brott? In Petter Asp & Carl Erik Herlitz & Lena Holmqvist (red.): Flores juris et legium – Festskrift till Nils Jareborg. Göteborg 2002, pp. 559–566.

15) The Implementation of the Rome Statute in Finnish Law. Turku Law Journal 1/2002, pp. 13–38.

16) European Criminal Law and Legal Education. In Sybille Fritsch-Oppermann & Bernd Oppermann (Hrsg.): Die Ausbildung künftiger Juristen und Juristinnen und die europäische Rechtsharmonisierung. Loccum 2002, pp. 57–66.

17) The Special Part of the Corpus Juris in Solving old and Creating new Problems in Combating EU-Fraud. In Barbara Huber (Hrsg.): Das Corpus Juris als Grundlage eines europäisches Strafrechts. Freiburg im Br. 2000, pp. 177–194.

18) Арu-Маммu Нуумuла: ТЕHДЕHЦИИ В СФЕРЕ ПРЕСТУПДЕHИЙ И HАКАЗАHИЙ В ЕВРОПЕ, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА. In ПРАКТИКА И ПРОЦЕДУРА ВУЃОЛОВНОМ ПРАВЕ. Марийский государственньґй университет 2000, pp. 3–53.

19)   Арu-Маммu Нуумuла: ЕВРОПЕЙСКОЕ УГОДОВHОЕ ПРАВО И ПРАВАЧЕДОВЕКА. In ПРАКТИКА И ПРОЦЕДУРА В УЃОЛОВНОМ ПРАВЕ. Марийский государственньґй университет 2000, pp. 48–153.

20)   Crime, Punishment, and Fundamental Rights. Turku Law Journal 1/2000, pp. 1-18.

21)   Landesbericht Finnland (together with Dan Frände). In Albin Eser & Barbara Huber (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1. Landesberichte 1993/1996 über Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Freiburg i. Brsg. 1997, pp. 359-414.

22)   The Reform of Fundamental Rights and the Criminal Justice System in Finland. Acta Juridica Hungarica 1996, pp. 303–314.

23)   Komparativa aspekter på de culpösa brotten. In Kerstin Berglund & Dan Frände & Lenita Häggblom & Kjell Sevón (red.): Skuldfrihet och Ansvarslöshet, En hälsning till Alvar Nelson på 75 årsdagen av Ane den gamles barnbarn. Helsingfors 1994, pp. 155–167.

24)   On the Principle of Guilt in Finnish Criminal Justice – Intentionality, Knowledge and Motivational Factors as Preconditions for Criminal Liability. In Raimo Lahti & Kimmo Nuotio (eds.): Towards a Total Reform of Finnish Criminal Law. Helsinki 1990, pp. 101–157.

25)   Möjligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skuldansvar — syften och värden. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskap 1990/4, pp. 276–294.

Underordnade sidor (1): Publikationer
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
4 juli 2017 09:32
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:44
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
6 feb. 2016 07:44