Suomalaisia lakeja (Finska lagar på svenska, Finnish Laws in English)

 
 
 

Note to English translations
Rikoslaki 19.12.1889/39
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Strafflag 19.12.1889/39 (Finland)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001
The Finnish Criminal Code (39/1889)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
© Ministry of Justice, Finland. Amendments up to 19 December 2008 (940/2008) included.
Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000
Rättegångs Balk 1.1.1734/4 (Finland)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1734/17340004000
The Finnish Code of Judicial Procedure (4/1734)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1734/en17340004.pdf
© Ministry of Justice, Finland. Amendments up to 17 June 2011 (718/2011) included.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11.7.1997/689
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970689
Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689 (Finland)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19970689
The Finnish Criminal Procedure Act (689/1997)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1997/en19970689.pdf
© Ministry of Justice, Finland. Amendments up to 5 April 2002 (260/2002) included.
Poliisilaki 7.4.1995/493
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950493
Polislag 7.4.1995/493
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950493
Police Act (493/1995)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950493.pdf
 © Ministry of Justice, Finland. Amendments up to 11 May 2007 (560/2007) included.
(Uusi) poliisilaki 22.7.2011/872
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110872
- Voimaan 1.1.2014
(Den nya) polislagen 22.7.2011/872
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110872
- Träder i kraft 1.1.2014
 (The new) Police Act (872/2011)
- Comes into force 1 January 2014
- No translation available yet.
 
Esitutkintalaki 30.4.1987/449
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870449
Förundersökningslag 30.4.1987/449
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870449
Criminal Investigations Act (449/1987)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1987/en19870449
 
(Uusi) esitutkintalaki 22.7.2011/805
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110805
- Voimaan 1.1.2014
(Den nya) förundersökningslagen 22.7.201/805
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110805
- Träder i kraft 1.1.2014
(The new) Criminal Investigations Act (805/2011)
- Comes into force 1 January 2014
- No translation available yet.
 
Pakkokeinolaki 30.4.1987/450
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450
Tvångsmedelslag 30.4.1987/450
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870450
Coercive Measures Act  (450/1987)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1987/en19870450
 
(Uusi) pakkokeinolaki 22.7.2011/806
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110806
- Voimaan 1.1.2014
(Den nya) tvångsmedelslagen 22.7.201/806
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110806
- Träder i kraft 1.1.2014
(The new) Coercive Measures Act (806/2011)
- Comes into force 1 January 2014
- No translation available yet.
 
Euroopan ihmisoikeussopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi)
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/967AD4C1-4689-4B23-AFA0-AC52D8C0780D/0/FIN_CONV.pdf
Europakonventionen (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna)
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSu%C3%A9dois.pdf
European Convention on Human Rights
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf