Lagar och översättningar

  Lagar
  Lakeja
  Laws
  Gesetze

OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se
Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

HUOM! Uudet kotisivut ovat osoitteessa www.nuutila.se
Nämä sivut suljetaan pian.

NOTE! The new home pages are at www.nuutila.se

These pages will be closed soon.

NOTIZ! Die neuen Homepages sind www.nuutila.se.

Jag har samlat här länkar till de allra viktigaste straffrättsliga lagar från Sverige, Finland och Tyskland. Den finska lagstiftningen är också på svenska. Här hittar du också översättningar till engelska. Vänligen kom ihåg upphovsrättigheter av översättningar. Kom också ihåg att översättningar är inte uppdaterade utan ett par år gamla versioner.

Därtill har jag länkat här Europakonventionens text på svenska, finska, engelska och tyska.


Olen kerännyt tähän linkit tärkeimpiin rikosoikeudellisiin lakeihin RuotsissaSuomessa ja Saksassa. Suomalainen lainsäädäntö on myös ruotsiksi. Sieltä löydät myös englanninkieliset käännökset, Muista ottaa huomioon käännösten tekijänoikeudet. Muista myös, että käännökset eivät ole päivitettyjä vaan muutaman vuoden vanhoja.

Täältä löydät linkin Euroopan ihmisoikeussopimukseen ruotsiksisuomeksienglanniksi ja saksaksi.


I've collected here links to the most important criminal laws of Sweden, Finland and Germany. The Finnish legislation is also in Swedish. You will also find translations into English. Please remember copyrights of translations. Remember also that the translations are not up to date but a few years old releases.

In addition, I have linked here the ECHR text in Swedish, FinnishEnglish and German.


Ich habe hier Links zu den wichtigsten Strafgesetze von Schweden, Finnland und Deutschland gesammelt. Die finnischen Gesetze sind auch in Swedisch. Dort finden Sie auch Übersetzungen ins Englische. Bitte beachten Sie die Urheberrechte der Übersetzungen. Denken Sie auch daran, dass die Übersetzungen nicht aktuell sindsondern einige Jahre alt Releases.

Darüber hinaus habe ich hier den Text EMRK auf Schwedisch, FinnishEnglisch und Deutsch.