Mitt CV

  
Mitt CV
 
   
   
OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se

Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

Utbildningar

 

April 1997

Juris doktor (straffrätt)

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Doktorsavhandling ”Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Mit deutscher Zusammenfassung” [Den straffrättsliga oaktsamheten]. Helsinki 1996. LVIX + 689 sidor.

Betyg: Laudatur

 

Augusti 1991

Juris licentiat (straffrätt och rättsteori)

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Licentiatavhandling ”Syyllisyydestä vastuullisuuteen?” [Från skuld till ansvar?] Turku 1991. XIX + 226 sidor.

Betyg: 10/10 poäng

 

Mars 1987

Juris kandidat

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Uppsats ”Oikeuserehdyksen vaikutuksesta syyllisyyteen, syyksiluettavuuteen ja rangaistuksen tuomitsemiseen [Om förbudsvillfarelse]. Turku 1987. 97 sidor.

Betyg: 10/10 poäng

 

Maj 1981

Studentexamen

Studentexamensnämnd (Finland)

Betyg: 6/6 Laudatur

 

Maj 1981

Gymnasiet

Vammala gymnasiet (Finland)

Slutbetyg: 10.0/10.0 i obligatoriska läroämnena


Forskningsområdena

 

Straffrätten

Allmänna delen av straffrätten – Straffrättsteori – Oaktsamma brott – Ekonomisk brottslighet – Gränsöverskridande brottslighet – EU straffrätt – Företagets straffrättsliga ansvar

Europarätten

EU – Europarådet

Internationell rätt

Internationella konventioner om mänskliga rättigheter (särskilt Europa-konventionen och FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter) – Internationella straffrättsdomstolar (ICC och ICTY) – Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) – Europeiska unionens domstol (CJEU)

Processrätt

Komparativ europeisk straffprocess – Internationellt straffrättsligt samarbete – Straffprocess i ECHR, CJEU, ICC och ICTY – Insolvensrätt

Rättsteori

Kritiska pragmatismen i rättsteori – Rättsstat i nutida social-evolutionär kontext – Hermeneutiken i rättsvetenskap

 

 Akademiska anställningar

 

Anställning

Företagare

Arbetsgivare

JD Ari-Matti Nuutila Juridisk Byrå (Skanör, Sweden)

Period

2009 – 

Beskrivning

Utbildningsinsatser till kvalificerade jurister vid t.ex. Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Domstolsverket; akademisk undervisning i straff- och processrätt vid universitet och högskolor; samt konsulttjänster och sakkunniga utlåtandena till företag och advokatbyråer i Sverige, Finland, Tyskland och USA. 

 

Anställning

Professor och universitetslektor i rättsvetenskap

Arbetsgivare

Helsingfors universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

2006 – 2008

Beskrivning

Forskning och undervisning i straffrätt, processrätt, rättsteori, mänskliga rättigheter och Europarätt

 

Anställning

Professor i straffrätt och rättsvetenskap

Arbetsgivare

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

2001 – 2006

Beskrivning

Forskning och undervisning i straffrätt, processrätt, rättsteori, mänskliga rättigheter och Europarätt. 

 

Anställning

Visiting Professor in Criminal Law

Arbetsgivare

University of Louisville, Louis D. Brandeis School of Law (Kentucky, U.S.A.)

Period

2001

Beskrivning

Research in U.S. criminal law. Education in European criminal law. 

 

Anställning

Professor i straffrätt

Arbetsgivare

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

1999 – 2001

Beskrivning

Forskning och undervisning i straffrätt. Ordförande för kommitté för internationella ärendena. 

 

Anställning

Biträdande professor i straffrätt

Arbetsgivare

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

1996 – 1999

Beskrivning

Forskning och undervisning i straffrätt. Studierektor. 

 

Anställning

Biträdande professor i straff- och processrätt

Arbetsgivare

Helsingfors universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

1994 – 1996

Beskrivning

Forskning och undervisning i straff- och processrätt. 

 

Anställning

Överassistent i straff- och processrätt

Arbetsgivare

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

1993 – 1994

Beskrivning

Forskning och undervisning i straff- och processrätt. 

 

Anställning

Forskare i straffrätt

Arbetsgivare

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Tyskland)

Period

1992 – 1993

Beskrivning

Forskningsarbete för doktorsavhandling. Utbildningsinsatser på straffrätt vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 

 

Anställning

Assistent (doktorand) och överassistent i straff- och processrätt

Arbetsgivare

Åbo universitet, juridiska fakulteten (Finland)

Period

1987 – 1991

Beskrivning

Forskning och undervisning i straff- och processrätt. 

 

Anställning

Notarie och åklagare

Arbetsgivare

Finska domstolar och åklagarämbeten

Period

1983 – 1987

Beskrivning

Se separat bilaga ”Mina anställningar och viktigaste andra uppgifter vid det finska rättsväsendet”. 

 

Viktigaste bisysslor

 

Uppdrag

Representant i förhandlingar i EU och Europarådet

Uppdragsgivare

Justitiedepartementet, Statsrådet i Finland

Period

1998 – 2007

Beskrivning

Medlem i åtta "Preparatory Committees" av EU eller Europarådet i frågor avseende internationellt rättsligt samarbete i brottmål.

 

Uppdrag

Sakkunnig vid utskotten

Uppdragsgivare

Finlands Riksdag

Period

1998 – 2007

Beskrivning

Inkallad sakkunnig vid lagutskottet, förvaltningsutskottet och grundlagutskottet 72 gånger i straff- och processrättsliga lagstiftningsärendena när det gäller internationell straffrätt, internationell processrätt och straffrättsliga EU-ärendena. 

 

Uppdrag

Medlem i kommittéer och arbetsgrupper

Uppdragsgivare

Justitiedepartementet, Statsrådet i Finland

Period

1990– 2006

Beskrivning

a)      Straffrättslig preskription;

b)      Vissa av strafflagens bestämmelser om ekonomiska brott;

c)      Revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror;

d)     Ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem;

e)      Lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den;

f)       Lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning; och

g)      Lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning.

 

Uppdrag

Medlem i tillsynsnämnden

Uppdragsgivare

Finlands Advokatförbund

Period

2000 – 2004

Beskrivning

Medlem i nämnden vars uppgift är den yrkesmässiga övervakningen av finska advokater

 

Uppdrag

Ordförande

Uppdragsgivare

Rådet för brottsförebyggande (Justitiedepartementet, Finland)

Period

2002 – 2003

Beskrivning

Rådet för brottsförebyggande är en sakkunnig- och samarbetsorgan som är verksamt i anslutning till justitiedepartementet och som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet.

 

Uppdrag

Utbildningsinsatser till praktiserande domstolsjurister

Uppdragsgivare

Riksåklagarämbetet, Centralkriminalpolisen, Polisyrkeshögskola, Tullverket, Finlands Advokatförbund, Åbo, Vasa och Rovaniemi hovrätt samt de största tingsrätterna i Finland, samt Länsstyrelsen i Skåne län i Sverige

Period

1997 – 2012

Beskrivning

Föreläsningar och kurser ca 150-200 dagar.