Asiantuntijakuulemiset Eduskunnassa

HUOM! Uudet kotisivut ovat osoitteessa www.nuutila.se.

Nämä sivut suljetaan pian.

Asiantuntijakuulemiset Suomen Eduskunnassa

 

Lähes kaikki eduskunnan ratkaisut valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja sekä erityisesti EU-asioita käsittelevä suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Lakivaliokunta vastaa rikoslainsäädännöstä ja kaikista rikosoikeudellisista asioista, joita käsitellään tuomioistuimissa. Hallintovaliokunnan päätehtäviin kuuluu poliisi- ja muu viranomaisyhteistyö. Perustuslakivaliokunta tarkastaa näissä asioissa hallituksen esitykset perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Asiantuntijoiden kuuleminen on tärkeä osa valiokuntatyöskentelyä. Asiantuntija kutsutaan valiokuntaan selvittämään käsityksensä hallituksen esityksestä. Valiokunnan jäsenet ja valiokuntasihteerit voivat esittää kysymyksiä. Asiantuntija jättää aina valiokunnalle kirjallisen lausunnon, joka liitetään valiokunnan pöytäkirjaan.

Asiantuntijoiden kuulemisen perusteella valiokunta muodostaa käsityksensä asiassa ja valmistelee mietinnön tai lausunnon lopullisen päätöksen perustaksi. Tavallisesti asiantuntijoiden lausunnot otetaan hyvin huomioon.

Suomen Eduskunta on kuullut minua 72 kertaa lainsäädäntöhankekissa, jotka ovat koskeneet kansallista ja kansainvälistä rikos- ja prosessioikeutta sekä Eurooppa-oikeutta. Monissa tapauksissa olen aikaisemmin toiminut oikeusministeriössä työryhmän tai komitean jäsenenä samassa asiassa. Joissakin tapauksissa olen ollut mukana myös EU:ssa, kun kansainvälisen rikosoikeuden kysymyksiä on valmisteltu.

 

Lakivaliokunnan mietinnöt

1)      LaVM 24/1998 vp - HE 32/1997 vp. Hallituksen esitys liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

2)      LaVM 25/1998 vp - HE 74/1998 vp. Hallituksen esitys sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta.

3)      LaVM 5/2000 vp - HE 17/1999 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

4)      LaVM 6/2000 vp - HE 184/1999 vp. Hallituksen esitys yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi.

5)      LaVM 13/2000 vp - HE 136/2000 vp. Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

6)      LaVM 1/2001 vp - HE 27/1999 vp. Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi.

7)      LaVM 8/2001 vp - HE 177/2000 vp. Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

8)      LaVM 13/2001 vp - HE 213/2000 vp. Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11§:n muuttamisesta.

9)      LaVM 14/2001 vp - HE 80/2000 vp. Hallituksen esitys menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

10)  LaVM 5/2002 vp - HE 17/2001 vp. Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

11)  LaVM 7/2002 vp - HE 203/2001 vp. Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta.

12)  LaVM 10/2002 vp - HE 77/2001 vp. Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta.

13)  LaVM 14/2002 vp - HE 43/2002 vp. Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta.

14)  LaVM 18/2002 vp - HE 53/2002 vp. Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi.

15)  LaVM 24/2002 vp - HE 188/2002 vp. Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi.

16)  LaVM 26/2002 vp - HE 183/1999 vp. Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi.

17)  LaVM 28/2002 vp - HE 44/2002 vp. Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

18)  LaVM 31/2002 vp - HE 52/2002 vp. Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta.

19)  LaVM 4/2003 vp - HE 31/2003 vp. Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi.

20)  LaVM 5/2003 vp - HE 32/2003 vp. Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta.

21)  LaVM 7/2003 vp - HE 88/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

22)  LaVM 2/2004 vp - HE 144/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta.

23)  LaVM 4/2004 vp - HE 34/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

24)  LaVM 8/2004 vp - HE 81/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

25)  LaVM 11/2004 vp - HE 102/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

26)  LaVM 2/2005 vp - HE 254/2004 vp. Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

27)  LaVM 8/2005 vp - HE 261/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta.

28)  LaVM 9/2005 vp - HE 262/2004 vp. Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi.

29)  LaVM 10/2005 vp - HE 263/2004 vp. Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

30)  LaVM 13/2005 vp - HE 93/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta.

31)  LaVM 15/2005 vp - HE 169/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

32)  LaVM 10/2006 vp - HE 221/2005 vp. Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta.

33)  LaVM 10/2007 vp - HE 86/2005 vp. Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lakivaliokunnan lausunnot

34)  LaVL 7/2000 vp - HE 34/1999 vp. Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta.

35)  LaVL 14/2000 vp - U 55/2000 vp. Valtioneuvoston kirjelmä aloitteesta neuvoston direktiivin antamiseksi (kolmansien maiden kansalaisia jäsenvaltioihin kuljettavia liikenteenharjoittajia koskevien rahallisten seuraamusten yhdenmukaistaminen).

36)  LaVL 15/2000 vp - U 66/2000 vp. Valtioneuvoston kirjelmä Ranskan tasavallan aloitteesta neuvoston puitepäätökseksi sekä direktiiviksi (laittoman maahantuonnin avustaminen).

37)  LaVL 20/2001 vp - U 64/2001 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (terrorismin torjuminen).

38)  LaVL 21/2001 vp - U 66/2001 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalainen pidätysmääräys).

39)  LaVL 22/2001 vp - U 58/2001 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (laittoman huumausainekaupan vähimmäissäännökset).

40)  LaVL 23/2001 vp - U 69/2001 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin yleissopimuksen 40  artiklan 1 ja 7 kohtien muuttamisesta (Schengenin yleissopimuksen soveltamisalan laajentaminen).

41)  LaVL 6/2002 vp - U 7/2002 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja muukalaisvihan vastainen toiminta).

42)  LaVL 22/2002 vp - HE 20/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi.

43)  LaVL 1/2004 vp - HE 92/2003 vp. Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi.

44)  LaVL 7/2004 vp - K 10/2003 vp. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002.

45)  LaVL 9/2004 vp - LA 154/2003 vp. Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta.

46)  LaVL 13/2004 vp - HE 53/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

47)  LaVL 14/2004 vp - E 52/2004 vp. Valtioneuvoston selvitys komission vihreästä kirjasta "rikosoikeudellisten seuraamusten lähentämisestä, vastavuoroisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Euroopan unionissa".

48)  LaVL 5/2005 vp - HE 28/2004 vp, HE 29/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta. Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

49)  LaVL 9/2005 vp - U 12/2005 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta).

50)  LaVL 4/2007 vp - E 4/2007 vp. Valtioneuvoston selvitys horisontaalisen lähestymistavan soveltamisesta tiettyihin rikoslajeihin.

Hallintovaliokunnan mietinnöt

51)  HaVM 31/1998 vp - HE 30/1998 vp. Hallituksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

52)  HaVM 17/2000 vp - HE 34/1999 vp. Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta.

53)  HaVM 27/2002 vp - HE 95/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta.

54)  HaVM 28/2002 vp - HE 20/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi.

55)  HaVM 10/2005 vp - HE 266/2004 vp, LA 58/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakialoite laiksi tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

56)  HaVM 11/2005 vp - HE 187/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

57)  HaVM 12/2005 vp - HE 6/2005 vp. Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Hallintovaliokunnan lausunnot

58)  HaVL 18/2000 vp - HE 183/1999 vp. Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi.

59)  HaVL 38/2002 vp - HE 52/2002 vp. Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta.

60)  HaVL 27/2004 vp - HE 81/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

61)  HaVL 22/2006 vp - E 97/2005 vp. Valtioneuvoston selvitys sopimuksesta rajat ylittävän yhteistyön syventämiseksi erityisesti terrorismin, rajatylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton vastustamiseksi (Prümin sopimus).

62)  HaVL 24/2006 vp - HE 221/2005 vp. Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnot

63)  PeVL 36/1998 vp - HE 239/1997 vp. Hallituksen esitys yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi.

64)  PeVL 33/2000 vp - HE 80/2000 vp. Hallituksen esitys menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

65)  PeVL 41/2001 vp - U 64/2001 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (terrorismin torjuminen).

66)  PeVL 42/2001 vp - U 66/2001 vp. Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalainen pidätysmääräys).

67)  PeVL 20/2002 vp - HE 20/2002 vp. Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi.

68)  PeVL 31/2002 vp - HE 44/2002 vp. Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

69)  PeVL 48/2002 vp - HE 188/2002 vp. Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi.

70)  PeVL 13/2003 vp - HE 26/2003 vp. Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi.

71)  PeVL 18/2003 vp - HE 88/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

72)  PeVL 26/2004 vp - HE 81/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

Comments