Protokoll från årsmöte den 23 januari 2019

Verksamhetsåret 2018. 
1 Årsmötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Fastställande av dagordning.
Ordföranden läste upp dagordningen. Dagordningen godkändes.
3 Val av ordförande för årsmötet.
Som ordförande för årsmötet valdes Sören Janeheden.
4 Val av sekreterare för årsmötet.
Som sekreterare för årsmötet valdes Ulf Edén.
5 Val av två justeringsmän.
Sture Skoog och Siv Malmqvist valdes som justeringsmän.
6 Mötets behöriga utlysande.
Kallelse har skickats ut enligt stadgarna. Fastställdes att årsmötet därmed var behörigt utlyst.
7 Berättelser och rapporter.
Sören Janeheden läste upp huvudklubbens årsberättelse.
Torvald Björklund läste upp ungdomsavdelningens årsberättelse.
Arne Eriksson läste upp huvudklubbens kassarapport.
Torvald Björklund läste upp ungdomsavdelningens kassarapport. 
Ingen bytesversamhet har förekommit - ingen berättelse.
Samtliga berättelser godkändes.
8 Revisorernas berättelse.
Sture Skoog läste upp revisorernas berättelse.
Revisorerna föreslog mötesdeltagarna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 i enlighet md revisorernas förslag.

10 Val av styrelseledamöter på två år, 2019-2020. 
Som sekreterare omvaldes Ulf Edén.
Som kassör omvaldes Arne Eriksson.
Som klubbmästare omvaldes Torvald Björklund.
11 Val av en styrelsesuppleant på två år, 2019-2020.
Som styrelsesuppleant omvaldes Anders Grönqvist.
12 Val av ungdomsledare och biträdande ungdomsledare för 2019. 
Torvald Björklund omvaldes som ungdomsledare.
Sture Skoog omvaldes som biträdande ungdomsledare.
13 Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år, 2019.
Som revisorer valdes Sture Skoog (omval) och Bo Hellström (omval).
Som revisorsuppleant valdes Siv Malmqvist (omval).
14 Val av valberedningskommitte till årsmötet 2020.
Mötet omvalde Sture Skoog och Anders Grönqvist att utgöra valberedningskommitté.
15 Fastställande av årsavgift för huvudklubben och ungdomsavdelningen.
Årsavgiften i huvudklubben för år 2020 fastställdes till 100 kronor.
Ungdomsavdelningens årsavgift för år 2020 fastställdes till 70 kronor. Beloppet ska vara lika med medlemsavgiften för SFU, och kommer att justeras om förändring sker.

16 Fastställande av ersättningar.
Ordinarie styrelsemedlemmar, ungdomsledare och biträdande ungdomsledare erhåller vardera ett exemplar av katalog Facit eller motsvarande.

17 Skatteverket. Beslut om årlig taxering.
AFK har erhållit skattebefrielse för räkenskapsåret 2017.
18 Övriga frågor.   
a) Klubben har erhållit diverse filatelistiskt materiel som gåva från Ulf Nyström.        Mötet beslutade att gåvan handhas av Ungdomsavdelningen.
    
b) Postmusei Vänner har förärat klubbens ungdomsavdelning ett exemplar av            Årsbok för Postmusei Vänner.
    
c) Tidskriften Bältesspännaren har erhållits. Inneliggande bilaga behålls av                Arne Eriksson.
19 Avslutning.
Ordföranden Sören Janeheden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Comments