Protokoll 23 oktober 2019

Förberedelser inför Frimärkets Dag
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Frimärkets dag lördag 9/11 kl 10.30-14.30. Tema Stationshus.
Affischer kommer att delas ut för uppsättning.
Samling för iordningställande fredag 8/11 kl 16.00.
SFU Västmanland betalar annons i tidningen Magazin 24.
Vi anordnar tipstävling och lotteriförsäljning, Anders tar med intressanta objekt för försäljning.
Nya frimärken finns att köpa, egen poststämpel. Besökare erbjuds filatelistisk rådgivning och kan få sina objekt värderade.

3 Övriga frågor.
Föregående mötes auktion (9/10) inbringade 155 kr till klubben.
4 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Comments