Protokoll 11 december 2019


Säsongsavslutning. Luciakaffe. Närvarolotteri.
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Program Kungsörs Frimärksklubb.
Vi har emottagit klubbens program för år 2020.
3 Inbjudan till Föreningsträff.
Vi har erhållit inbjudan till föreningsträff från Arboga Kommun.
Beslut om deltagande fattas vid kommande möte 8/1 2020.
4 Program vårsäsongen.
Program för vårsäsongen kommer att upprättas och skickas ut. Första mötet hålls 8:e januari.
5 Övriga frågor.
6 a) Ragnhild Larsson har hämtat tillbaka sin samling som vi värderade. ( punkt 5 föreg möte)
b) Sekreteraren har köpt frimärken för porto för 1 260 kr.
7 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Comments