Stadgarna

 
 
 
STADGAR FÖR ARBOGA FRIMÄRKSKLUBB
 

Antagna den 14/9 1945

Reviderade den 20/9 1946, 16/11 1956, 12/4 1972, 28/1 1998 och 8/12 2004.

(Att gälla från och med kalenderåret 2005).


§ 1  Klubbens ändamål

Klubben vars namn är Arboga Frimärksklubb, är en ideell sammanslutning,

som har till uppgift att i Arboga med omnejd utbreda och vidmakthålla intresset 

för frimärkssamlandet samt tillvarata medlemmarnas intressen.


§ 2  Medlemskap

Medlemskap i klubben kan förvärvas av envar aktad person som fyllt 18 år. 

Ansökan om medlemskap ställs till klubbens styrelse. För inval fordras 2/3 

majoritet vid klubbmöte. Ansökan om utträde ur klubben behandlas av styrelsen.

Ungdomar kunna vinna inträde i klubbens ungdomsavdelning.


§ 3  Årsavgift

Årsavgiften till klubben bestäms på årsmötet och erläggs före den 15 mars.


§ 4  Styrelsen

Klubbens styrelse ska bestå av minst 5 ledamöter, nämligen ordförande,

sekreterare och kassör samt bytesföreståndare och klubbmästare.

För dessa skall finnas två suppleanter.

Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid av två år, enligt regeln att tre

ledamöter och en suppleant väljs det ena året och det återstående antalet 

nästföljande år.


§ 5  Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden *) när så ärendena föranleda.

Styrelsen äger besluta när minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen sköter klubbens angelägenheter samt utlyser klubbmöten.

*) Vid ordförandens förhinder är sekreteraren sammankallande och väljs en

ordförande vid aktuellt möte.


§ 6  Klubbmöten

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Klubben sammanträder när så lämpligen kan ske, två gånger varje månad 

under vår- och höstsäsongen. 

Vid mötesförhandlingar ska föras protokoll vilket justeras av ordföranden.


§ 7 Årsmöte

Årsmöte skall hållas före januari månads utgång och vara utlyst minst 14 dagar 

dessförinnan.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

·  Val av årsmötesfunktionärer (ordföranden, sekreterare, och två justeringsmän).

·  Fråga om årsmötets behöriga utlysning.

·  Föredragning av års- och kassaberättelser för huvudklubben och ungdoms-

   klubben, samt bytesföreståndarens redogörelse.

·  Föredragning av revisionsberättelse

·  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

·  Val av styrelse.

·  Val av ledare för ungdomsavdelningen.

·  Val av två revisorer och en revisorsuppleant.

·  Val av valberedning.

·  Bestämmande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.


§ 8 Revisorer

Revisorerna skall granska klubbens och bytesföreståndarens räkenskaper

samt till årsmötet avgiva revisionsberättelse.


§ 9  Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen sorterar under klubben och ledare väljs på årsmötet. 

Medlemsavgiften bestäms enligt § 3.
§ 10 Drogpolicy
All användning av tobak, alkohol och narkotika är skadlig och därför inte
önskvärd i klubbens verksamhet. Alla träffar i klubblokalen eller lokaler
där föreningen arrangerar publika arrangemang såsom Frimärkets Dag,
Mälardalsträff mm ska därför vara drogfria.
Upptäcks bruk/missbruk bland våra ungdomar åligger det ledare och eller
styrelsen att i samtal ta upp det med aktuell medlem och dennes föräldrar.
Om missbruk bland äldre medlemmar upptäck ska detta tas upp i styrelsen
i och för vidtagande av lämpliga preventiva och stödjande åtgärder.
Uteslutning ur föreningen kan ske , men först om stödjande åtgärder
misslyckats och medlemmens fortsatta missbruk stör eller på annat sätt 
äventyrar verksamheten.

§ 11 Stadgeändring

Beslut, som innebär ändring av stadgar, är giltigt endast om detsamma

vid två på varandra följande klubbmöten biträtts av minst 3/4 majoritet.


§ 12 Klubbens upplösning

Beslut som innebär klubbens upplösning, är giltigt endast om detsamma 

vid två på varandra följande klubbmöten biträtts av minst 4/5 majoritet. 

Förslag till klubbens upplösning må icke upptagas på möte såvida ärendet 

inte förut blivit framlagt av styrelsen och vid mötets utlysande kungjorts.

Beslutas klubbens upplösning, får tillgångarna endast användas till för 

filatelin nyttiga ändamål, varom klubben bestämmer.
Comments