Protokoll från klubbmöte den 11 mars 2020

Tävlingsafton
Tävlingsafton.1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.


2 Mälardalsträffen.
Vi har fått filatelistiskt materiel från Posti Green
Vi fortsätter förberedelserna inför träffen, men är beredda på att ställa in evenemanget
p.g.a. Coronaviruset. Beslut kommer att fattas vid nästa klubbmöte den 25 mars.
3 Skrivelse till PostNord (Prot 2020-01-08 pkt 7a, 2020-02-12 pkt 4a, 2020-02-26 pkt 4a)
Svar från PostNord.
4 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
5 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Comments