Protokoll 12 december 2018

Säsongsavslutning. Luciakaffe. Närvarolotteri.
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Jullov 2018.
Kommunen inbjuder till jullovsaktiviteter för skolbarnen. AFK avstår i år.
3 Kungsörs Frimärksklubb, programblad.
2019 års program har erhållits.
4 Program vårsäsongen.
Program för vårsäsongen kommer att upprättas och skickas ut. Första mötet hålls 9:e januari.
5 Övriga frågor.
Herrskapet Malmkvist informerade om Stockholmia 2019 som hålls 29 maj - 2 juni.
STOCKHOLMIA 2019 behöver en stor grupp volontärer som hjälper till att förbereda
(25 maj till 28 maj), utföra (29 maj till 2 juni) och stänga (2 och 3 juni) utställningen.
Läs mer på
6 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Comments