Zoznam odborov ZÚ

Zoznam odborov a odvetví v pôsobnosti 

Znaleckého ústavu SPU v Nitre 

Odbor: 25 00 00 Ochrana životného prostredia

Odvetvia:

25 01 00 Čistota ovzdušia

25 02 00 Čistota vôd

25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad

25 04 00 Meteorológia

25 05 01 Odhad škôd v životnom prostredí

25 08 02 Ochrana prírody a krajiny

 

Odbor: 29 00 00 Poľnohospodárstvo

Odvetvia:

29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

29 02 02 Rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)

29 03 03 Živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna)

29 04 04 Spracovanie poľnohospodárskych produktov – ovocinárstvo

29 05 05 Spracovanie poľnohospodárskych produktov – vinárstvo a vinohradníctvo

29 06 06 Spracovanie poľnohospodárskych produktov – včelárstvo

29 07 07 Záhradníctvo

29 08 08 Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy

29 09 09 Dendrológia

 

Odbor: 31 00 00 Potravinárstvo

Odvetvia:

31 01 00    Spracovanie potravín

31 02 00    Skúmanie potravín

31 03 01    Potravinárske výrobky       

Odbor: 46 00 00 Vodné hospodárstvo

Odvetvia:

46 01 00     Hydromeliorácie

46 02 01    Rybárstvo a rybnikárstvo
Comments