Kto sa môže stať znalcom ?

Znalcom sa môže stať každá osoba, ktorá o to požiada MS SR a v žiadosti zdokladuje splnenie podmienok vymedzených v § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:

a)   je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b)   je bezúhonná,

c)   získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

d)    skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (odborné minimum),

e)   vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,

f)   zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (odborná skúška ),

g)    úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)],

h)    má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

i)     nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c),

 

Comments