VZDELÁVANIE‎ > ‎

Odborné minimum

Organizácia a zabezpečenie odborného minima

   Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch odborného minima znalcov
 
(1)
Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.
(2)
Odborné minimum zabezpečujú na základe poverenia ministerstvom znalecké ústavy pre záujemcov o znaleckú činnosť a tlmočnícke ústavy pre záujemcov o prekladateľskú činnosť a tlmočnícku činnosť. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, minimálne na dobu trvania jedného kurzu odborného minima.
(3)
Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.
(4)
Termíny  odborného minima pre znalcov sú zverejňované na webových sídlach znaleckých ústavov, na ktoré sa uchádzači majú aktívne obracať. Termíny  odborného minima pre znalcov sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to na základe oznámení znaleckých ústavov.​
Najbližší termín OM : predpoklad : nov/dec 2020
Miesto konania : SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
Poplatok : 240,00 €


Podstránky (1): Prihláška na OM