VZDELÁVANIE‎ > ‎

Odborná skúška

Organizácia a zabezpečenie odbornej skúšky

Čo je to odborná skúška?

1. Účelom odbornej skúšky je zistiť, či žiadateľ má potrebné vedomosti a je dostatočne prakticky pripravený na riadny výkon znaleckej činnosti.

2. Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav (organizátor skúšky).

3. Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo spravodlivosti SR (nie na znalecký ústav !!).

ADRESA
Ministerstvo spravodlivosti SR

Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti


Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Ústredňa: +421 2 888 911114. Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr osem týždňov pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku. Náklady na vykonanie odbornej skúšky uhrádza žiadateľ.

5. Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov.

6. Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami: a) vyhovel, b) nevyhovel.

7. Organizátor skúšky vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.

8. Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať opravnú odbornú skúšku z toho istého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej vykonania.

Odborná skúška znalca:

1. Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z otázok z teórie a zo znaleckého posudku. Otázkami z teórie sa preukazuje najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a znalosť odborných predpisov v danom odbore a odvetví. Znaleckým posudkom sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.

2. Žiadateľ, ktorý nezíska minimálny počet bodov, nemá právo zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky.

3. Na ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje najmä jeho doterajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon znaleckej činnosti.

 

 

Comments