Kontakt


Korešpondenčná adresa :

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Znalecký ústav

Tr. A. Hlinku 2

949 01 Nitra

agrojustice@gmail.com

https://sites.google.com/site/agrojustice/
IČO: 00397482
IČ DPH: SK2021252827
Účet
IBAN : SK40 8180 0000 0070 0006 6247,
7000066247/8180,


poverený riaditeľ ústavu :

doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

tel : +421-37-641 5735

fax : +421-37-641 5745

e-mail: tomas.toth@uniag.skznalci ústavu :

prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
prof. Dr. Ing. Ladislav Ducsay
doc. Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Ing. Peter Zajác, PhD.
Ing. Jozef Čapla, PhD.
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.