AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV

                                                                                                                                            
AEVITAS, n. o. -  ZARIADENIE PRE SENIOROV
  otvára v obci Pčoliné prevádzku s celoročným pobytom  a kompletným poskytovaním  sociálnych služieb  v zmysle zákona 448/2008  Z. z. v znení neskorších predpisov  s kapacitou 20 klientov.
 
Zariadenie  pre seniorov  je určené pre fyzické osoby odkázané  na pomoc inej fyzickej osoby  a  pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  Zariadenie pobytovou formou poskytuje  sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.

Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné  prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia. 

Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi :
   a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  alebo
   b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Služby zariadenia sa členia:
   a) odborné činnosti
       - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
       - sociálne poradenstvo
       - sociálna rehabilitácia
   b) obslužné činnosti
       - ubytovanie
       - stravovanie
       - upratovanie
       - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
   c) ďalšie činnosti
       - úschova cenných vecí
       - záujmová činnosť

V rámci celodenného stravovania poskytuje zariadenie klientovi stravu 5x denne pripravovanú vo vlastnej kuchyni v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliad-nutím na vek a zdravotný stav klienta.

Ubytovanie poskytujeme v dvoch jednolôžkových izbách a deviatich dvojlôžkových izbách.

Izby sú vybavené lôžkami s perinákmi, nočnými stolíkmi, lampami, zrkadlom, skriňami s vešiakovou a policovou úpravou, stolom a stoličkami. Vykurovacie telesá zabezpečujú v izbách tepelnú pohodu prostredníctvom kondenzačného plynového kotla. Podlahy v jednotlivých izbách sú laminátové. Zariadenie izieb je možné prispôsobiť zdravotnému stavu klienta.

 

 
Kontakt:
Bc. Daniela Galliková
Partizánska 1834/26
069 01 Snina
Tel.: 0915 222 151
 
 
 
 
     
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________
 

AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV                       

Partizánska 1834/26,069 01 Snina,

prevádzka Pčoliné 143

067 35 Pčoliné

 

 

 

 

 

 

 

 


Vaše číslo/zo dňa                   Naše číslo               Vybavuje/linka                       Snina

                                                02/10/2012                  Bc. Galliková                       01.10.2012

 

 

 

Vec:

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Ohrev TÚV  solárnym systémom“ – výzva na predloženie cenovej ponuky

 

AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV, IČO:420 924 34,  ako verejný obstarávateľ v  zmysle §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky

 

1.                  Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov:                        AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV

  Sídlo:                          ul. Partizánska 1834/26, 069 01 Snina, prevádzka Pčoliné 143,

  IČO :                           420 924 34

  DIČ :                           202 284 4736 

  Zastúpený:                  Bc. Daniela Galliková, riaditeľ

            Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu:                  0464051770/0900       
2.                  Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru s názvom - Ohrev TÚV  solárnym systémom.
3.                  Dôvod zákazky: Úspora zemného plynu pre ohrev TÚV  
4.                  Opis predmetu zákazky: Plochý solárny systém - celoročne fungujúci v počte 5  solárnych panelov vrátane príslušenstva, rozvodov 

a montáže na pultovú strechu.

5.                  Lehota a miesto plnenia: november  2012, Pčoliné 

6.                  Cena a spôsob, určenie ceny:

-     cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

-     cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, 

    cena s DPH.

7.                  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:     

                                 -    podrobný opis predmetu zákazky

-    referencie

                 -    prípadne ďalšie požiadavky organizačnej zložky.
8.                 Ponuku predložte v lehote do: 22.10.2012 do 15:00 hod.

            Poštou na adresu:      AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

                                               Bc. Daniela Galliková

                                               Partizánska 1834/26

                                               069 01 Snina

             e - mailom:                aevitas@centrum.sk

 9.                  Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena

             je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

 
 

                                                                                                                                            Bc. Daniela Galliková

                                                         riaditeľ n.o.